Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Příčiny a důsledky modelu nevyváženého růstu. [The Causes and Consequence of Unbalanced Growth Model.]. / David Prušvic, Miroslav Boreš, Jakub Velikovský - In: Sborník 6. konference studentů doktorského studia FFÚ. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006. - ISBN 80-245-1026-X. - s. 29-46 (17 s.).

[ Prušvic, David - Boreš, Miroslav - Velikovský, Jakub ]

Akce: Praha, 20.5.2006, CST
Anotace:  Příspěvek se zabývá jednou z možných příčin růstu veřejných výdajů - tzv. Baumolovým modelem neváženého růstu. Teoretickým podkladem studie byla původní Baumolova stať modifikovaná pozdějšími autory o prvky bližší realitě. Autoři sestavují v článku vlastní model zohledňující prvky české ekonomiky. V grafické ilustraci pak dokumentujeme procesy plynoucí ze sestaveného modelu v čase.
 
Anotace v angličtině:  This paper is devoted to the one possibility of public expenditures growth causes - so called Baumolĺs model of unbalanced growth. The theoretical base of this study was the primary Baumolĺs essay including later modification towards the economic reality by some other economists. Authors of this paper build own model taking into account the elements of the Czech economy and show in the graphical analysis mentioned processes resulting especially from higher productivity growth of private intermediate services sector.
Klíčová slova: výdaje veřejné; Baumolův model neváženého růstu

Klíčová slova v angličtině: Baumolĺs Unbalanced Growth Model; Deindustrialization; Public Expenditures
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

The "Unbalanced Growth" - One Post-Transformation Economy Experience. [Nevyvážený růst - zkušenost jedné post-transformační ekonomiky.]. / David Prušvic, Miroslav Boreš, Jakub Velikovský - In: IIPF: Public Finance: Fifty years of the second best and beyond.. - Paphos-Cyprus : International Institute for Public Finance, 2006. - nestr. (21 s.).

[ Prušvic, David - Boreš, Miroslav - Velikovský, Jakub ]

Akce: Paphos, Kypr, 28.08. - 31.08.2006, WRD
Anotace:  Článek se zaměřuje na evoluci Baumolovy teorie růstu veřejných výdajů, která, i když doznala během bezmála čtyřiceti let podstatných změn, si svoji základní myšlenku uchovala. V článku primární model rozšiřujeme a poukazujeme na implikace související s modifikacemi modelu. V závěrečné části studie testujeme Baumolův model na datech České republiky za posledních jedenáct let jejího vývoje. Výsledek, přestože řada faktorů naznačovala průběh dle modelem nastíněného scénáře, však Baumolovy závěry v české realitě nepotvrdil.
 
Anotace v angličtině:  The main objective of this paper is to test whether itĺs possible to explain this phenomenon using the Baumolĺs model of unbalanced growth of productivity which we modify towards a model dealing with some processes having taken place in the Czech economy. The main argument for choosing this approach is that this model seems to be based (especially in the long run) on quite realistic assumptions in comparison with other public expenditure growth models. Other aspects are taken into account as well, especially the implications of deindustrialization - a phenomenon which seems to be more connected with transformation economies than with developed ones.
Klíčová slova: výdaje veřejné; Baumolův model; růst ekonomický; deindustrializace

Klíčová slova v angličtině: public expenditures; Baumol's model; unbalanced growth; deidustrialization
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Odhad nákladů veřejných rozpočtů vynakládaných na jednoho nezaměstnaného [Estimating the cost of public budgets spent on one unemployed person]. / Robert Jahoda, Jana Godarová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 47 s. - ISBN 978-80-7416-235-0

[ Jahoda, Robert - Godarová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato monografie si klade za cíl komplexně posoudit dopad nezaměstnanosti na stav příjmové a výdajové strany veřejných rozpočtů. Při vyčíslování dopadů nezaměstnanosti na veřejné rozpočty vycházíme z již publikovaČných monografií, přínos naší monografie pak spočívá zejména v následujících skutečnostech: (1) oproti předchozím monografiím pro ČR jsme se sledované dopady pokusili postihnout komplexněji, (2) diskutujeme metodologické problémy, které jsou spojeny s konkrétním způsobem výpočtu dopadu a (3) navrhujeme jiné, vlastní způsoby kvantifikace některých položek. Vyčíslení nákladů je provedeno s využitím veřejně dostupných statistických údajů, dalšími použitými metodami je ekonomické modelování.
 
Anotace v angličtině:  This study aims to comprehensively assess the impact of unemployment on the condition of both the income and the spending side of public budgets. We based our quantification of the impact of unemployment on public budgets on earlier published studies. The studyĺs contributions are then as follows: (1) compared to the previous studies for the Czech Republic, we attempted to comprehensively capture the studied impacts, (2) we discuss the methodological problems that are associated with particular methods of the impact calculation, and (3) we propose other methods that we have developed to quantify some items. Publicly available statistical data were used to quantify the costs; another of the applied methods was the economic modelling.
Klíčová slova: nezaměstnanost; politika sociální; výdaje veřejné; příjmy daňové; modelování ekonomické

Klíčová slova v angličtině: unemployment; social policy; public expenditure; tax revenue; economic modelling
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT