Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Náklady na bydlení českých domácností. : Studie k ochranným funkcím životního minima. [Housing Costs of Czech Households. : Study on Subsistence Minimum Protective Functions.]. / Miroslava Obadalová, Jana Vavrečková - Praha: VÚPSV, 2000. - 83 s.

[ Obadalová, Miroslava - Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je rozdělena do tří samostatných částí. 1. část je věnována vývoji výše a struktury nákladů na bydlení v nájemních bytech domácností důchodců a zaměstnanců v období let 1989 až 1998 a jejich vzájemnému srovnání. 2. část popisuje úroveň a strukturu výdajů na bydlení v ČR z různých úhlů pohledu. 3. část se zabývá problematikou bydlení domácností oficiálně chudých domácností.
 
Anotace v angličtině:  The study is divided into three independent parts. The first part is addicted to the trend of housing cost amount and structure in rented flats in pensioners' and employees' households in 1989 - 1998 and their comparison. The second part concentrates on the housing cost analysis in households of basic and supplementary describes housing expenditures in the Czech Republic from different corners. The third part deals with the housing issue of officially poor households.
Klíčová slova: výdaje-domácnosti; vádaje na bydlení; domácnosti důchodců; domácnosti zaměstnanců; domácnosti nízkopříjmové

Klíčová slova v angličtině: housing expenditure; households of pensioners; households of employees; poor households
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IBS7028004 - Sociální aspekty bydlení českých domácností a jejich proměna v období transformace ve světle srovnání se situací v zemích EU
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1997
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Životní minimum v zahraničí a v České republice.Srovnávací studie. / Ivo Baštýř, Vojtěch Měchura, Magdalena Kotýnková, Jana Vavrečková, Anna Červenková - Praha: MPSV, 1997. - 168 s. - ISBN 80-85529-27-0

[ Baštýř, Ivo - Měchura, Vojtěch - Kotýnková, Magdalena - Vavrečková, Jana - Červenková, Anna ]

Klíčová slova: minimum životní; chudoba; příjmy-domácnosti; výdaje-domácnosti

Klíčová slova v angličtině: minimum; poverty; household income; household expenditure
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: RV11 ľ Analýza variant určování a pravidel fungování životního minima
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza distribučních aspektů regulace/deregulace nájemného v ČR [Analysis of the distribution aspects of regulation/deregulation of rents in the CR]. / Robert Jahoda, Dagmar Špalková - In: Urbanismus a územní rozvoj. - ISSN 1212 -085 - Roč. 12, č. 4 (2009), s.28-37 (10 s.).

[ Jahoda, Robert - Špalková, Dagmar ]

Anotace:  Regulace nájemného má v České republice dlouhou tradici (téměř 90 let). Velký význam měla také v době ekonomické transformace. V průběhu minulých let se však stala jedním z nejrigidnějších nástrojů bytové politiky. Až v roce 2006 vstoupil v platnost zákon, který by měl vést k deregulaci nájemného, a tedy k dalšímu uvolnění trhu s byty. Dva roky po začátku procesu deregulace se tak nabízí otázka: jaký bude dopad deregulace nájemného na jednotlivé domácnosti, nepřekročí jejich výdaje na bydlení hranici únosnosti? Cílem příspěvku je zhodnotit dosavadní zkušenost s probíhající deregulací nájemného. Pomocí dat z šetření EU-SILC odpovíme v příspěvku na otázku, jaký je sociální status domácností využívajících regulované nájemné a zda jsou mezi domácnostmi patrné regionální rozdíly v nákladech na bydlení.
 
Anotace v angličtině:  Rent regulation has a long tradition in the Czech Republic (almost 90 years). It also played a very significant role during the period of economic transformation. In recent years, however, it has become one of the most rigid tools of housing policy. A law intended to lead to the deregulation of rent, and thus also the liberalisation of the housing market, only came into force in 2006. Two years after the start of the deregulation process the following questions need to asked: what impact will rent deregulation have on individual households, and will their expenditure on housing become unfeasibly high? The aim of the paper is to assess experiences to date with the ongoing deregulation of rent. Using data from the EU-SILC research project the paper reveals what the social status of households with regulated rent is and whether there are evident regional differences in housing costs between households.
Klíčová slova: bydlení; výdaje-domácnosti; deregulace nájemného

Klíčová slova v angličtině: housing; household expenditure; housing deregulation rent
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Analysis of Expenditures of Pensioners Households in the Czech Republic and EU [Analýza výdajů domácností důchodců v České republice a EU]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. - ISBN 978-80-248-4169-4. - 151-160 (10 s.).

[ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ]

Akce: 17.-18.5.2018, Ostrava, WRL
Anotace:  Populace stárne. Tento nepopiratelný fakt je obecně uznáván ve všech rozvinutých zemích světa. V tomto článku demonstrujeme v evropském kontextu, na základě údajů z Eurostatu a Českého statistického úřadu, situaci spotřeby důchodců v České republice a EU. Analýza se zabývá výdaji domácností důchodců na jejich spotřebu. Přechod z ekonomicky aktivní fáze života na stav důchodce je často charakterizován snížením příjmu jednotlivců nebo domácností. Finanční nástroje v České republice, které by zajistily jednotlivce v důchodu, jsou stále nedostatečně rozvinuté. Je to nepochybně v případě osob s nízkými příjmy a domácností s podprůměrným příjmem. Důchodci proto musí snížit svou spotřebu. Tento jev může být zveličován růstem nerovnosti domácností s nižšími a vyššími příjmy.
 
Anotace v angličtině:  The population is aging. This indisputable fact is recognized and challenged by all developed countries in the world. In this paper, we demonstrate in the European context, based on data from the Eurostat and Czech Statistical Office, the situation of pensionerĺs consumption in the Czech Republic and EU. The analysis is concerned with expenditures of pensionersĺ households on their consumption. The transition from the economically active phase of life into the pensionerĺs state is often characterized by the decrease of the individual or household income. The financial instruments in the Czech Republic that would secure the individuals in retirement are still underdeveloped. It is undoubtedly the case for low-income individuals and households with income below average. Thus, the pensioners have to decrease their consumption. This phenomenon can be exaggerated by the growth of inequality of lower and high-income households.
Klíčová slova: důchodci; domácnosti; domácnosti důchodců; příjmy; výdaje-domácnosti; nerovnost; ČR; EU

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; pensioners; pensioners´ households; income; householdĺs expenditures; inequality
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  příspěvek je ve WOS
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT