Publikační činnost: 2019
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Příprava na propuštění ve výkonu trestu odnětí svobody [The preparation of prisoners for their release during the prison sentence]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - 2019. - 22 s.

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Materiál shrnuje vybrané poznatky z výzkumného projektu "Výzkum integrace osob propuštěných z VTOS" týkající se pomoci osobám ve výkonu trestu odnětí svobody ("VTOS") zaměřené na přípravu na život po propuštění, přičemž předmětem zájmu byla jednak otázka vlivu zaměstnávání a dalších programů realizovaných ve VTOS mj. na možnosti pracovního uplatnění po opuštění výkonu trestu a jednak zachycení podmínek, jimiž je nebo může být velmi silně ovlivněna úspěšnost zaměstnávání i dalších programů. Jeho hlavním účelem je souhrnně prezentovat klíčové okolnosti, které charakterizují přípravu odsouzených osob na propuštění z VTOS, a hlavní dilemata a oblasti, jimiž je potřeba se zabývat v souvislosti se snahou o přípravu na opuštění výkonu trestu. Materiál přibližuje poznatky z těchto tří tematických oblastí: - Základní informace o osobách ve VTOS: vybrané informace rámující celkový kontext tématu; Zaměstnávání ve VTOS a jeho vlivy na ekonomickou a profesní připravenost odsouzené osoby na opuštění VTOS a Další okolnosti
determinující úspěšné znovuuvedení do společnosti během VTOS (včetně délky trestu jako jedné z determinant).
 
Anotace v angličtině:  The paper presents findings on the preparation of prisoners for their release during the prison sentence. Presented findings were gathered in the research project "The Integration of Persons Released from Prisonö. The paper focuses mainly on the key circumstances related to the preparation of sentenced persons for their release from prison and discovers main dilemmas and areas which need to be addressed before their release from prison. The paper presents findings from the following three areas: Information on prisoners and the most important contextual settings of the studied topic; Employment during the prison sentence and its effects on the economic and professional readiness of the convicted person for their reentry into the society and Other circumstances which determine successful reentry into the society (including e.g. the length of the sentence as one of the determinants).
Klíčová slova: vězni; výkon trestu odnětí svobody; zákonodárství; zaměstnávání; integrace; péče postpenitenciární

Klíčová slova v angličtině: prisoners; imprisonment; legislation; employment; integration; postpenitentiary care
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70508 Výzkum integrace osob propuštěných z VTOS
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2019
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Institucionální podpora osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody [Institutional support for persons released from prison]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - 2019. - 20 s.

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Materiál shrnuje vybrané poznatky z výzkumného projektu "Výzkum integrace osob propuštěných z VTOS" týkající se zajištění podpory osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody ("VTOS") institucemi působícími v oblasti postpenitenciární péče. V materiálu je pozornost zaměřena především na poznatky, jež týkající se postpenitenciární péče a spolupráce organizací působících v této oblasti. Nejprve přitom byly shrnuty údaje týkající se přípravy na propuštění ve výkonu trestu odnětí svobody a základní informace o osobách ve VTOS. Účelem těchto informací bylo ale spíše vyjasnit kontext dalších prezentovaných poznatků. Podrobněji se těmto otázkám věnují další samostatné výstupy projektu.
 
Anotace v angličtině:  The paper presents findings on support provided to persons released from prison which provide them institutions of post-penitentiary care. Presented findings were gathered in the research project "The Integration of Persons Released from Prisonö. The paper focuses mainly on the provision of post-penitentiary care and analyses the cooperation of organizations working in this field as well. It initially provides also some basic contextual information such as findings on the preparation of prisoners for their release during the prison sentence and basic information on persons in prisons and prison sentence. The purpose of this information, however, was rather to clarify the context of other presented findings and these issues are discussed in more detail in separate project outputs.
Klíčová slova: vězni; výkon trestu odnětí svobody; zákonodárství; zaměstnávání; integrace; péče postpenitenciární

Klíčová slova v angličtině: prisoners; imprisonment; legislation; employment; integration; postpenitentiary care
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70508 Výzkum integrace osob propuštěných z VTOS
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich příprava na propuštění z VTOS [The Employment of Prisoners and their Preparation for Release from VTOS]. / Pavel BAREŠ, Jiří MERTL - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. - 116 stran - ISBN 987-80-7416-420-0 (print), - ISBN 987-80-7416-421-7 (pdf)

[ BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody ("VTOS") a osob, které byly propuštěny z VTOS, představuje velmi specifickou a doposud také málo probádanou problematiku. Jedním z hlavních záměrů této studie tak je usnadnit orientaci v této problematice. Ve studii jsou proto nejen shrnuta stěžejní východiska týkající se této problematiky a poznatky z dřívějších výzkumů, ale poměrně značná pozornost je v ní věnována také legislativnímu ukotvení a nastavení podmínek pro zaměstnávání odsouzených osob a jsou v ní přiblíženy údaje o zaměstnávání těchto osob. Stěžejní částí studie pak je výzkumná reflexe témat týkajících se zaměstnávání a pracovní integrace osob ve VTOS, respektive osob, které byly propuštěny z VTOS. Kromě samotného zaměstnávání těchto osob tak byla pozornost věnována také tématu zajištění rekvalifikací u osob ve VTOS nebo dalším aktivitám podporujícím možné budoucí uplatnění na trhu práce.
Zaměstnání osob propuštěných z VTOS je v řadě odborných textů vnímáno jako klíčový integrační faktor při jejich návratu do společnosti. Získání zaměstnání ale současně představuje pouze jednu z důležitých dimenzí znovuuvedení a (re)integrace do společ-nosti. Z těchto důvodů byl v této studii věnován značný prostor také vyhodnocení dalších faktorů a souvislostí mezi uplatněním na trhu práce a celkovými možnostmi (re)integrace vězněných osob a osob propuštěných z VTOS do společnosti. Sledována byla také některá další důležitá související témata, jako například spolupráce mezi pracovníky různých organizací penitenciární a postpenitenciární péče a existence a fungování mechanismů na podporu osob vracejících se z VTOS.
 
Anotace v angličtině:  The employment of prisoners and the employment of people released from prison are very specific and, to date, little explored issues. Thus, one of the main aims of this study is to facilitate orientation in this issue. Therefore, the study not only summarizes the key points of reference and findings from previous researches, but also gives considerable attention to the legislative regulation and setting of conditions for the employment of convicted persons, and presents data on employment of these persons. The main part of the study is a research reflection of topics related to employment and labour integration of persons in prison, or persons who were released from prison. In addition to the employment of these persons, the attention was also paid to the topic of requalification programs for persons in prison or other activities supporting possible future employment in the labour market.
Employment is perceived as a key presumption of reintegration of persons released from prison in a number of professional texts. At the same time, gaining employment is only one of the important dimensions of reintegration into society. For this reason, the study reflected also other factors and connections between the labour market and the overall possibilities of reintegration of prisoners and persons released from prison into society. Some other relevant related topics were also monitored, such as coopera-tion between staff of different penitentiary and post-penitentiary care organizations and the existence and functioning of mechanisms to support persons released from prison.
Klíčová slova: ČR; vězni; vězeňská zařízení; výkon trestu odnětí svobody; legislativa; zaměstnávání; integrace; péče postpenitenciární

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; prisoners; imprisonment; legislation; employment; integration; postpenitentiary care
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IP70508 Výzkum integrace osob propuštěných z VTOS
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Vlivy institutu podmíněného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu [Effects of the Institute of Conditional Release on the Possibilities of Obtaining and Maintaining Employment after Leaving the Imprisonment]. / Pavel BAREŠ, Jiří MERTL - In: Sborník studií na téma: Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce. - Praha : Asociace samostatných odborů ČR, 2020. - s. 1-73 (73 stran).

[ BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří ]

Akce: Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce : CST, online, 17.12.20

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Opětovné začlenění osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "VTOS") a tím i prevence recidivy kriminálního chování u těchto osob jsou velmi obtížné vzhledem k nemožnosti participace těchto osob na běžném společenském fungování a existenci řady různých překážek ztěžujících jejich reintegraci. Situace osob propuštěných z VTOS se ale v tomto ohledu velmi liší, protože osoby propuštěné z VTOS představují velmi heterogenní skupinu a osoby reprezentující tuto cílovou skupinu se liší v celé řadě velmi významných ohledů. Jednou z hlavních okolností, která může mít na situaci propuštěné osoby a na možnosti její reintegrace značný dopad, je, zda byla osoba propuštěna podmíněně nebo po skončení doby trvání trestu ("pevný výstup").
Právě z těchto důvodů byl realizován projekt "Vlivy institutu podmínečného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu", jenž se primárně zaměřil na otázku, jaký vliv na situaci osoby propuštěné z vězení mají specifické okolnosti a situace, které jsou příznačné pro osoby propuštěné z VTOS podmíněně. V rámci projektu byly přiblíženy a rozebrány stěžejní zahraniční a domácí poznatky týkající se této problematiky a byly realizovány a následně analyzovány výzkumné rozhovory s osobami podmíněně propuštěnými z výkonu trestu.
 
Anotace v angličtině:  The reintegration of persons released from prison as well as the relapse prevention among them restrain many obstacles of their participation in normal societal functioning. However, the situation of persons released from the prison is very different in this respect, as these persons represent very heterogeneous group with largely different needs. One of the main circumstances that can significantly influence the situation of released person and the possibilities for his or her reintegration is, whether there was imposed a parole regime on the released person or not. For this reason, the research project "Influences of the institute of conditional release on the possibilities of obtaining and retaining employment after leaving the sentence" focused primarily on impacts of parole on situation and reintegration of released persons.
Within the project, key foreign and national findings related to this issue were presented and analysed, and research interviews with persons who have gone through the parole request procedure and have been conditionally released from prison were carried out and subsequently analysed.
Klíčová slova: ČR; integrace; vězni propuštění; péče postpenitenciární; výkon trestu odnětí svobody; konference

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; integration; imprisonment; postpenitentiary care; prisoners; conference
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DZ627120 Vlivy institutu podmínečného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT