Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Exkluze Romů na trhu práce a šance na jejich inkluzi. / Tomáš Sirovátka - In: Sociální studia 10.. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - ISBN 80-210-3131-X. - s. 11-34.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Stať, která využívá výsledků mezinárodního výzkumu, se zabývá faktory vyloučení Romů na trhu práce v postkomunistických zemích a jeho dopady, identifikuje roli soudových intervencí na trhu práce a diskutuje další možná řešení.
Klíčová slova: Romové; vyloučení sociální; vyloučení z trhu práce

Klíčová slova v angličtině: Gypsies; labour market; social exclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Romové na trhu práce a materiální podmínky jejich života.Role centrální úrovně při překonávání sociální exkluze Romů. / Tomáš Sirovátka - In: Romové v české společnosti. / P. Navrátil, a kol.. - Praha : Portál, 2003. - ISBN 80-7178-741-8. - s. 155-165.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Klíčová slova: Romové; vyloučení sociální; vyloučení z trhu práce; podmínky životní; chudoba

Klíčová slova v angličtině: Gypsies; labour market; social exclusion; living conditions; poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Exclusión de las comunidades romaníes del mercado laboral en los antiguos países comunistats: Es posible su inclusión? [Labour market exclusion of Roma in post-communist countries: is inclusion possible? /Vyloučení komunity Romů na trhu práce v post-komunistických zemích: je možné začlenění?]. / Tomáš Sirovátka - In: Documentación Social. - ISSN 0417-8106 - č. 137 (2005), s. 37-53 (17 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Klíčová slova: vyloučení sociální; vyloučení z trhu práce; integrace; Romové; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: labour market exclusion; inclusion; Roma; public policy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Mechanismy sociálního vylučování. [Social exclusion mechanisms.]. / Ivana Šimíková - In: Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace. / Ivana Šimíková, Imrich Vašečka, a kol.. - Brno : Barrister & Principal, 2005. - ISBN 80-7364-009-0. - s. 133-139 (7 s.).

[ Šimíková, Ivana ]

Anotace:  Shrnutí hlavních ukazatelů používaných k identifikaci míry sociálního vyloučení. Shrnutí identifikovaných příčin, které vedou k vyloučení, a důsledků, které jsou již patrné, anebo je lze reálně očekávat v rámci sledovaných dimenzí (přístup na trh práce, chudoba, bydlení).
 
Anotace v angličtině:  Summary of major indicators used to identify the rate of social exclusion. Summary of identified causes of exclusion and consequences already apparent or realistically expected within the researched dimensions (access to labour market, poverty, housing).
Klíčová slova: Romové; vyloučení sociální; vyloučení z trhu práce; chudoba; bydlení

Klíčová slova v angličtině: Gypsies; social exclusion; social exclusion from labour market; poverty; housing
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MSM142300001 Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT