Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. / Olga Bičáková - In: Právo a zaměstnání. - ISSN 1211-1139 - Roč. 17, č. 1 (2008), s. 7-14.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Vymezení některých pojmů. Mzdové nároky zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele. Zveřejnění podání návrhu na prohlášení konkurzu. Žádost o uspokojení mzdových nároků. Prokazování výše dlužných mzdových nároků zaměstnanců. Výplata mzdových nároků. Srážky a odvody z přiznaných mzdových nároků. Povinnost zaměstnavatele k úhradě finančních prostředků vyplacených úřadem práce. Povinnost zaměstnance k vrácení vyplacených finančních prostředků. Shrnutí povinností úřadu práce.
Klíčová slova: ČR; insolvence; zákonodárství; bankroty; kompenzace; VÚPSV; společnosti zahraniční; výplata-způsob; úřady práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; insolvency; legislation; bankruptcies; replacement rate; RILSA; foreign companies; method of payment; labour offices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Práva a povinnosti zaměstnavatele při poskytování odstupného. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 16 (2008), s. 14.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Podmínky výplaty odstupného v případě skončení pracovního poměru. Výše odstupného. Případy, kdy je zaměstnavatel zproštěn povinnosti vyplácet odstupné. Výplata odstupného. Kdy je zaměstnanec povinen vrátit zaměstnavateli odstupné (nebo jeho poměrnou část). Za jakých podmínek není zaměstnanec povinen vracet odstupné (v případě, že nastoupí do práce k témuž zaměstnavateli).
Klíčová slova: ČR; právo pracovní; ukončení zaměstnání; kompenzace; výše; podmínky nároku; úrazy pracovní; choroby z povolání; výplata-způsob; podmínky zaměstnání; poměr pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour law; termination of employment; replacement rate; amount; eligibility ; occupational accidents; occupational diseases; method of payment; conditions of employment; employment relationship
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K některým změnám v zákoně o sociálních službách. / Olga Bičáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 26-27 (1 s.).

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  1.8.2009 nabyl účinnost zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, některé další zákony. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelu zákona a změny, které přináší do právního řádu, mají rozdílnou dobu účinnosti. Ke stěžejním změnám, které jsou účinné od 1.8.2009, patří změna podmínek nároku na příspěvek na péči, změna podmínek pro vznik nároku na příspěvek pro chronicky nemocné děti, zvýšení příspěvku pro osoby s úplnou závislostí, změna náležitostí žádostí o příspěvek, efektivnější kontrola využití příspěvku, zpřesnění požadavků na odbornost pracovníků v sociálních službách, zpřesnění procesu akreditací vzdělávacích programů a institucí, změna způsobu výplaty příspěvku na péči od 1.1.2010.
Klíčová slova: služby sociální; zákonodárství; příspěvek na péči; pomoc sociální; dávky; podmínky nároku; zneužívání dávek; kontrola; pracovníci sociální; výplata-způsob

Klíčová slova v angličtině: social services; legislation; care allowance; social care; benefits; eligibility; social workers
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Změny v zákoně o sociálních službách od 1. srpna 2009. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 57, č. 10 (2009), s. 38-41.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Hlavní změny, které přinesl zákon č. 206/2009 Sb., novelizující zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podmínky nároku na příspěvek na péči. Náležitosti žádosti o příspěvek. Efektivnější kontrola využití příspěvku. Vyšší důraz na odbornost pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Zpřesnění procesu akreditací vzdělávacích programů a institucí. Změna způsobu výplaty příspěvku na péči od 1. ledna 2010.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; zákonodárství; postižení; postižení těžce; příspěvek na péči; podmínky nároku; výplata-způsob; pracovníci sociální; vzdělávání celoživotní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; legislation; disabled; severely disabled; care allowance; eligibility ; method of payment; social workers; life long education
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jasná a srozumitelná pravidla politiky zaměstnanosti. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 21 (2009), příl. s. 1-8.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Přehled nové legislativy v oblasti zaměstnanosti, platné od 1. ledna 2009. Změny dané novelou zákona o nemocenském pojištění. Správní delikty a kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti. Kontrolní činnost úřadů práce, MPSV ČR a celních úřadů. Oprávnění a postup orgánů kontroly. Přehled a definice správních deliktů. Rekvalifikace zaměstnanců jako nejefektivnější nástroj politiky zaměstnanosti. Změny rekvalifikace v roce 2009. Formy a financování rekvalifikace zaměstnanců. Stávající zákon o zaměstnanosti v dotazech a odpovědích. Příklady z praxe.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; právo pracovní; zákonodárství; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zab. nemocenské; nemocenské; podmínky nároku; výplata-způsob; výše; úřady práce; kontrola; MPSV; diskriminace pracovní; zaměstnanost skrytá; práce-postižení; rekvalifikace; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; labour law; legislation; employment policy; employers; employees; sickness insurance; sickness benefit ; eligibility ; method of payment; amount; labour offices; control; Ministry of Labour and Social Affairs; labour discrimination; clandestine employment; employment-disabled; retraining; occupational qualification
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT