Publikační činnost: 2003
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Státní sociální podpora. [State social support. / State social support.]. / Ladislav Průša, Vojtěch Krebs - Praha: Grada, 2003. - 136 s. - ISBN 80-247-0065-4

[ Průša, Ladislav - Krebs, Vojtěch ]

Anotace:  Státní sociální podpora je významným pilířem sociální politiky v ČR. Kniha se zabývá základními východisky a charakteristikou jednotlivých dávek státní sociální podpory. Umožňuje příjemcům dávek, s podmínkami nároku na jednotlivé dávky státní sociální podpory a se způsobem jejich výpočtu. Autoři zařadili do publikace vzorce, příklady na výpočty jednotlivých dávek, názorné ukázky vyplněných formulářů - žádostí. Součástí publikace je i úplné znění zákona o státní sociální podpoře.
Klíčová slova: podpora sociální; dávky sociální; výše dávek; výpočet dávek

Klíčová slova v angličtině: social support; social support benefits; amount of benefits; calculations
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The assessment of the pension base calculation. [Hodnocení výpočtu penzijního základu.]. / Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 63 s. - ISBN 978-80-7416-060-8

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem práce je prezentovat možnosti hodnocení rozhodných výdělků (výpočtového základu), které se berou v úvahu při výpočtu důchodu. Tato monografie představuje způsob posuzování a zpracování rozhodných příjmů ve vybraných zahraničních programech penzí odvozených od výdělků. Autor následně předkládá několik návrhů na úpravu českého veřejného penzijního systému, které jsou založeny na shromážděných informacích. Zaměřuje se hlavně na způsob hodnocení rozhodného období, typy započítávaných příjmů a způsob, jakým jsou zjišťovány penzijními institucemi, a přístup k dobám, které spadají do rozhodného období, včetně případů, kdy nebylo dosaženo dolní zákonné hranice příjmu. Poskytuje také informace o vzorcích výpočtu dávek, používaných v zahraničních od výdělku odvozených penzijních systémech, valorizaci připsaných příjmů, příspěvkových stropech a prazích započitatelných výdělků.
 
Anotace v angličtině:  The objective of the paper is to present the possibility of the assessment reference earnings (calculation basis) which are taken into account by the calculation pension. In this paper is present the way of the assessment and treating with reference incomes in selected foreign earnings-related pension schemes. The author subsequently put forward various proposals for the adjustment of the Czech public pension scheme based on the information gathered. The paper focuses principally on the method of assessment of the reference period, types of income credited for this purpose and the way they are ascertained by pension institutions and the handling of periods falling into the reference period including cases in which the lower statutory income limit has not been reached. The paper also provides information on the benefit formulae applied in foreign earnings-related pension schemes, the valorisation of income credited, contribution ceilings and pensionable earnings thresholds.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; srovnání mezinárodní; výpočet dávek; pojištění důchodové; valorizace důchodů; indexace; výdělky započitatelné

Klíčová slova v angličtině: pension scheme; reference period; international comparison; pension benefit formula; pension insurance; valorisation; indexation; pensionable earnings thresholds
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR165/07 - Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí II [To the changes within pension systems in European countries II]. / Marie Kořánová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 2 (2011), s. 18.

[ Kořánová, Marie ]

Anotace:  Demografická a ekonomická situace si ve většině evropských zemí vyžádala reakci v oblasti důchodových systémů, zejména prodlužování věku odchodu do důchodu a často i změnu pravidel pro výpočet důchodových dávek. Pžíspěvek seznamuje se situací v Norsku a Nizozemsku.
Klíčová slova: zab. důchodové; reforma důchodová; odchod do důchodu; výpočet dávek

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; pension reform; retirement; retirement age; pensions
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT