Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Možné důsledky změny způsobu financování sociálních služeb na stav nezaměstnanosti. / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 4, č. 3 (2001), s. B 19-21.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Vytváření nových pracovních příležitostí v rámci rozvoje terénních forem poskytování sociálních služeb.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; reforma sociálních služeb; vytváření prac. příležitostí

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; reform; job creation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Nezaměstnanost a pracovní pobídky. / Tomáš Sirovátka, Martin Žižlavský - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - č. 3 (2003), s. 391-406.

[ Sirovátka, Tomáš - Žižlavský, Martin ]

Anotace:  Teorie hledání práce. Empirická zjištění o roli pobídek. Poměry náhrady v ČR v mezinárodním srovnání (systémy podpor a sociálních dávek). Specifikace poměrů náhrady (zahrnuty všechny hlavní dávky kompenzující pracovní příjmy v nezaměstnanosti). Vymíněné mzdy. Další faktory, které zvyšují vymíněné mzdy.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; nezaměstnanost; nezaměstnaní; politika zaměstnanosti; trh práce; mzdy; domácnosti; příjmy-domácnosti; podpora sociální; dávky v nezaměstnanosti; daně; příležitosti pracovní; vytváření prac. příležitostí

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; international; job creation; employment opportunities; taxes; unemployment benefits; social support; household income; employment; unemployed; unemployment; labour market; wages; employment policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2008. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 2 (2008), s.42-44.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Maximální výše podpory v nezaměstnanosti. Maximální výše podpory při rekvalifikaci. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci. Uchazeči o zaměstnání - možnost přivýdělku jako v roce 2007. Příspěvek na zapracování. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Překlenovací příspěvek. Příspěvek na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání. Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením a pro osobu s těžším zdravotním postižením. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postižením. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Výše odvodu do státního rozpočtu za každou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat v roce 2007.
Klíčová slova: ČR; VÚPSV; zaměstnanost; nezaměstnaní; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; uchazeči o práci; rekvalifikace; práce chráněná; práce-postižení; zaměstnavatelé; zaměstnanci; politika zaměstnanosti; vytváření prac. příležitostí; statistika; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; RILSA; employment; unemployed; unemployment insurance; unemployment benefits; job seekers; retraining; sheltered employment; employment-disabled; employers; employees; employment policy; job creation; statistics; labour law
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Příspěvky zaměstnavatelům se zaměstnanci se zdravotním postižením. / Olga Bičáková - In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395 - Roč. 39, č. 3 (2008), s. 8-9. lit.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Příspěvky, které poskytují úřady práce zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením nebo osobám se zdravotním postižením, které se rozhodnou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa a na provozní náklady na chráněné pracovní místo. Příspěvek na vytvoření chráněné dílny a na provozní náklady chráněné dílny. Příspěvek na podporu zaměstnávání. Cílené programy k řešení zaměstnanosti. Investiční pobídky.
Klíčová slova: ČR; práce-postižení; práce chráněná; osoby obtížně umístitelné; výhody; vytváření prac. příležitostí; úřady práce; samostatní; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment-disabled; sheltered employment; hard-to-place persons; preference; job creation; labour offices; self employed; employers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům a OSVČ v roce 2008. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 3 (2008), s. 39-41.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Uplatňování jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. - Rekvalifikace prováděná zaměstnavatelem v rámci dalšího pracovního uplatnění zaměstnanců. Veřejně prospěšné práce. Společensky účelná pracovní místa. Překlenovací příspěvek. Příspěvek na dopravu zaměstnanců. Příspěvek na zapracování. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Cílené programy k řešení zaměstnanosti. Ověřování nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Investiční pobídky.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; vytváření prac. příležitostí; kvalifikace odborná; rekvalifikace; uchazeči o práci; samostatní; úřady práce; práce netypická; mzdy; podnikání soukromé; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: employment policy; employers; job creation; occupational qualification; retraining; job seekers; self-employed; labour offices; atypical employment; wages; private enterprise; labour law
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Transferability of the Bulgarian JOBS programme in the Czech Republic. [Přenositelnost bulharského programu JOBS do České republiky.]. / Miriam Kotrusová - 2008.

[ Kotrusová, Miriam ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek přináší stručný přehled stávající situace na českém trhu práce a podpory podnikání pro malé a střední podniky s cílem zhodnotit potenciální přenositelnost bulharského programu JOBS (Podpora podnikání: Příležitosti zaměstnání prostřednictvím podpory podnikání) do ČR. V závěru je uveden přiklad současného podobného českého projektu Labour Market Institute (LMI).
 
Anotace v angličtině:  In the following pages a brief overview will be provided of the current situation in the Czech labour market and entrepreneurship support for small- and medium-sized enterprises (SMEs) with the aim of assessing the potential transferability of the JOBS (Promotion of Entrepreneurship: Job opportunities through business support) programme in the Czech Republic. An example of a project currently being implemented called the Labour Market Institute will be presented briefly in the final part of the overview.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; vytváření prac. příležitostí; podnikání soukromé; podnikání malé a střední; trh práce; Bulharsko

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; employment policy; job creation; private enterprise; small and medium-sized enterprises; Bulgaria
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Úloha politiky zaměstnanosti při motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat uchazeče obtížně umístitelné na trhu práce. 2. etapa. [The Role of Employment Policy in Motivating of Employers to Employ Hard-to-place Unemployed Persons. 2nd stage. ]. / Vladimír Rudolf - Praha: VÚPSV, 1999. - 2 sv. (59, 286 s.)

[ Rudolf, Vladimír ]

Anotace:  Úkolem 2. etapy projektu ÚLOHA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI PŘI UPLATŇOVÁNÍ STÁTNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI, UPLATŇOVÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V SOULADU S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE bylo na základě analýz formulovat úlohu - cíle, nástroje, institucionální zabezpečení - politiky zaměstnanosti k podpoře zaměstnávání obtížně umístitelných občanů na trhu práce. Hlavní důraz byl kladen na podporu tvorby pracovních míst. Řešitelé projektu se v prvé řadě pokusili definovat uchazeče o zaměstnání obtížně umístitelné na trhu práce včetně analýzy dosavadního vývoje. Dále pak je podán základní přehled řešení při uplatňování těchto skupin na trhu práce ve státech Evropské unie a na Slovensku. Projekt se vedle zhodnocení účinnosti stávajících opatření politiky zaměstnanosti v České republice pokusil nastínit i některé možné nové směry řešení.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; rámec institucionální; osoby obtížně umístitelné; trh práce; vytváření prac. příležitostí

Klíčová slova v angličtině: employment policy; institutional framework; hard-to-place persons; labour market; job creation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV50/99 - Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce
Poznámka:  2. etapa projektu
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2009. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 4 (2009), s. 7-10.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Procentní sazba a doba poskytování podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Příspěvek na zapracování. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Příspěvek na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání. Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa. Zaměstnavatelé mohou vytvářet za přispění úřadu práce veřejně prospěšné práce. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Příspěvek na vytvoření pracovního místa v chráněné pracovní dílně a příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Výše odvodu do státního rozpočtu za každou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; zab. v nezaměstnanosti-dávky; rekvalifikace; výše; dávky; práce-postižení; financování; práce chráněná; vytváření prac. příležitostí

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; unemployment benefits; retraining; amount; benefits; employment-disabled; financing; sheltered employment; job creation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2009. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 22 (2009), příl. s. 1 - 3. obr.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Přehled změn, které přinesly novely zákona o zaměstnanosti pro rok 2009 (s platností od 1. ledna 2009). Změny v podpoře v nezaměstnanosti, podpoře při rekvalifikaci, přivýdělku uchazečů o zaměstnání. Úpravy příspěvků pro zaměstnavatele (příspěvku na zapracování, příspěvku při přechodu na nový podnikatelský program, příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání, příspěvku uchazeči o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti, příspěvku na veřejně prospěšné práce). Pravidla pro podporu zaměstnávání zdravotně postižených osob.
Klíčová slova: ČR; právo pracovní; zákonodárství; zaměstnanost; zab. v nezaměstnanosti; výše; základ vyměřovací; výpočet; podmínky nároku; rekvalifikace; úřady práce; uchazeči o práci; politika zaměstnanosti; vytváření prac. příležitostí; zaměstnávání podporované; práce chráněná; práce-postižení; zaměstnavatelé; řízení

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour law; legislation; employment; unemployment insurance; amount; assessment basis; calculation; eligibility ; retraining; labour offices; job seekers; employment policy; job creation; supported employment; sheltered employment; employment-disabled; employers; proceedings
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT