Publikační činnost: 2004
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic - Monthly Update: February. The resolution of the Czech Government on the proceedings and objectives in order to diminish unemployment during the Governmentĺs term of office. [Česká republika - měsíční aktuality: únor. Rezoluce české vlády o postupech a cílech při snižování nezaměstnanosti v průběhu úřadování této vlády.]. / Tomáš Sirovátka - 2004. - (European Employment Observatory)

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Na konci r. 2003 stoupla v ČR nezaměstnanost na 10,3%. V důsledku tého vláda schválila rezoluci, aby tento problém řešila. Rezoluce zavazuje vládu k činnosti v řadě různých oblastí, včetně většího využívání aktivní politiky zaměstnanosti pro nezaměstnané lidi, podpora podnikání a vytváření prac. míst, podpora adaptability a mobility na trhu práce, rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření na podporu aktivního stárnutí, zatraktivnění zaměstnání, boj s jakoukoliv diskriminací, transformování skryté zaměstnanosti na regulérní.
 
Anotace v angličtině:  Unemployment rose to 10.3% in the CR at the end of 2003. As a result of this the government passed a resolution to resolve this problem. The resolution commits the government to take action in a number of areas, including the broader use of an active employment policy for the unemployed.
Klíčová slova: ČR; nezaměstnanost; politika zaměstnanosti; nezaměstnaní; vytváření pracovních příležitostí; vzdělávání celoživotní; odchod do důchodu

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; UNEMPLOYMENT; EMPLOYMENT POLICY; UNEMPLOYED; JOB CREATION; LIFE LONG EDUCATION; RETIREMENT
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2004
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Monthly Labour Market Update: CZECH REPUBLIC - December 2004. Investment Incentives as a Policy for Economic Growth and Employment: Approach of the Government and Views of the Opposition. [Měsíční aktuality trhu práce: Česká republika - prosinec 2004. Investiční pobídky jako politika pro ekonomický růst a zaměstnanost: přístup vlády a pohledy opozice.]. / Tomáš Sirovátka - 2004. - (European Employment Observatory)

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Autor shrnuje vládou schválené investiční pobídky obsažené v novém zákoně platném od května 2004 a v zákoně o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti v říjnu 2004. Týkají se především daňových úlev a hmotných podpor při vytváření nových pracovních míst, při rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců. Nová opatření mají zvýšit konkurenceschopnost, ekonomický růst a zaměstnanost.
 
Anotace v angličtině:  The author summaries the investment incentives passed by the government and contained in a new Act effective as of May 2004 and the Act on Employment, which became effective as of October 2004. This involves mainly tax breaks and material support for creating new jobs, for requalification or the training of employees. These new measures should increase competitiveness, economic growth and employment.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; financování; vytváření pracovních příležitostí; vzdělávání-výcvik

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; EMPLOYMENT POLICY; FINANCING; JOB CREATION; EDUCATION-TRAINING
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2006
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

The Service Voucher in Belgium. [Potvrzení o službě v Belgii.]. / Tomáš Sirovátka - 2006.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva hodnotí belgický systém potvrzení o službě z hlediska českého trhu práce. Zpráva je strukturovaná do následujících částí: politický kontext, přenositelnost systému, současné relevantní otázky a budoucí vývoj. Porovnání pilotního projektu systému potvrzení v ČR s belgickým modelem.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we assess the Belgian policy of Service Vouchers from the perspective of the Czech labour market. The paper is structured into the following parts: policy context, transferability of the policy and relevant current issues and future developments. The comparison of the pilot project of the voucher system in the CR with Belgian model.
Klíčová slova: Belgie; ČR; potvrzení o službě; vytváření pracovních příležitostí; strategie zaměstnanosti; zaměstnanost skrytá

Klíčová slova v angličtině: Belgiu; Czech Republic; service vouchers; job creation; emlpoyment strategy; undeclared work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Brussels, EC - Peer Review - Mutual learning programme of the European employment strategy
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT