Publikační činnost: 2019
BAV

Péče o děti po rozvodu či rozchodu [Childcare after divorce or separation]. / Sylva Höhne, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 66 s.

[ Höhne, Sylva - Paloncyová, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Publikace přináší analýzu dostupných statistických dat týkajících se porozvodové péče o děti v České republice. Po úvodních kapitolách zaměřených na související legislativu a vývoj rozvodovosti je pozornost zaměřena na statistiky rezortu spravedlnosti v oblasti opatrovnických řízení, tj. svěření dítěte do péče v případě rozvodu jeho rodičů a výživné. Děti jsou v rámci prvních rozhodnutí stále svěřovány do péče matky, i když podíl střídavé i společné péče rodičů mírně roste. Pokud se případ vrací k soudu a dojde ke změně úpravy péče o dítě, je dítě svěřeno nejčastěji otci. Výživné je v rámci prvních rozhodnutí vyměřeno zejména otci, i když tento podíl v důsledku snižování podílu dětí, které jsou svěřeny do výlučné péče matky, mírně klesá. Průměrné výživné vyměřené otci je zhruba dvakrát vyšší než průměrné výživné stanovené matce. S věkem oprávněného dítěte se částky výživného zvyšují.
 
Anotace v angličtině:  The publication presents an analysis of available statistical data concerning parental childcare after divorce or separation in the Czech Republic. After introductory chapters focused on related legal aspects and divortiality context, attention is payed to statistics of the Ministry of Justice in the area of parental care for children after divorce or separation, ie child custody and maintenance. Children are still placed in the exclusive custody of the mother in the first decisions, although the share of joint and shared custody is slightly increasing. If the case goes back to court and the childcare arrangements are changed, the child is most often entrusted to the father. In the first decisions, the obligation to pay maintenance is given to the father, although this share is slightly decreasing as a result of the decrease in the proportion of children placed in the exclusive custody of the mother. The average maintenance attributed to the father is about twice as high as that to the mother. The amount of m
aintenance is increased with the age of the entitled child.
Klíčová slova: konflikt rodičovský; rozvod; rozchod; porozvodová péče o děti; výživné; střídavá péče; výlučná péče; společná péče; ministerstvo spravedlnosti

Klíčová slova v angličtině: parental conflict; divorce; separation; parental childcare after separation; maintenance; joint custody; shared custody; exclusive custody; Department of Justice
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70612 Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAV

Zpráva z fokusních skupin: Dítě v rodičovském konfliktu [The report from focus groups: A child in parental conflict]. / Jana Barvíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 45 s.

[ Barvíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie přináší dílčí výsledky předvýzkumu v rámci projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (IP70612). Podává zprávu o expertních rozhovorech a zejména fokusních skupinách realizovaných v průběhu prvního roku řešení projektu. Ty měly výzkumnému týmu poskytnout vhled do problematiky rodičovského konfliktu v České republice z pohledu praxe a poskytnout podklady pro přípravu dalších fází výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  The study brings partial results of the pre-research within the project Impacts of the rate of parental conflict on children and the role played by post-divorce care arrangements (IP70612). It reports on expert interviews and focus groups in particular realized during the first year of the project. Their aim was to provide an insight into the issue of parental conflict in the Czech Republic in terms of practice and provide background materials for the preparation of further phases of the research.
Klíčová slova: konflikt rodičovský; rozvod; rozchod; porozvodová péče o děti; výživné; střídavá péče; výlučná péče; společná péče; dopady rodičovského konfliktu na děti

Klíčová slova v angličtině: parental conflict; divorce; separation; parental childcare after separation; maintenance; joint custody; exclusive custody; shared custody; effects of parental conflict on children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70612 Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení [Child custody and maintenance after parental separation according to the results of court proceedings]. / Sylva HÖHNE, Jana PALONCYOVÁ - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 63, č. 1 (2021), s. 3-21 (19 stran).

[ HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek se zabývá výsledky opatrovnických řízení v roce 2018 souvisejících s rozchodem rodičů. V České republice stále přetrvává model, kdy jsou děti po rozchodu rodičů svěřovány do výlučné péče matky a otci je vyměřeno výživné. S věkem dítěte mírně roste zastoupení výlučné péče otce, střídavá péče je nejčastější u dětí ve věku od 4 do 15 let. Tři čtvrtiny soudních řízení doprovází dohoda rodičů, která řízení výrazně zkracuje, odvolání proti rozsudku řízení naopak významně prodlužuje.
 
Anotace v angličtině:  This article examines child custody in 2018 after parental separation in the Czech Republic. In most cases mothers are given sole custody of the children and fathers are responsible for the payment of child maintenance. However, the share of fathers who are awarded sole custody increases slightly with the age of the child and shared custody is more common arrangement in the case of children aged 4 to 15 years. An agreement between parents significantly reduces the duration of court proceedings on this matter.
Klíčová slova: porozchodová péče o děti; výživné; rozchod rodičů; opatrovnické řízení; ČR

Klíčová slova v angličtině: child custody; maintenance; parental separation; court decision; Czech Republic
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70612 Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče
Poznámka:  ISSN 1805-2991 (Online)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BAV

Náhradní výživné : Souhrnná výzkumná zpráva [Substitutive Alimony : Summary Research Report]. / Sylva HÖHNE, Naděžda KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Jana PALONCYOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. - 84 stran

[ HÖHNE, Sylva - KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda - PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Náhradní výživné je nová sociální dávka, o kterou mohou od července 2021 žádat nezaopatřené děti, potažmo jejich rodiče, pokud od druhého (povinného) rodiče nedostávají řádné výživné, tj. vůbec žádné, příp. v nižších částkách. Tato souhrnná výzkumná zpráva přináší především výsledky dotazníkového šetření mezi žadateli o náhradní výživné, které bylo realizováno na přelomu dubna a května 2022 u příležitosti zhodnocení ročního fungování této dávky. Zpráva popisuje aktuální životní podmínky žadatelů o dávku, ale i okolnosti týkající se neplacení výživného a jeho vymáhání. Zabývá se rovněž podmínkami pro vyplácení dávky a jejich hodnocením ze strany žadatelů.
Převažujícími žadateli a příjemci náhradního výživného jsou ženy, nejčastěji matky dětí ve věku povinné školní docházky. S neplacením výživného souvisí velmi často napjaté či narušené vztahy mezi oběma rodiči oprávněného dítěte, chybějící kontakt povinného rodiče s dítětem a s tím související jeho nízká až nulová ochota platit výživné. Dalším motivem pro podání žádosti o dávku je špatná finanční situace domácnosti žadatelů, zvláště pak rodičů, kteří bydlí jen se svými dětmi, rodičů bez pracovních příjmů a rodičů s nižším vzděláním, kteří pociťují větší problémy již při úhradě běžných výdajů domácnosti. Nutnou podmínkou pro podání žádosti o náhradní výživné je vymáhání dlužného výživného prostřednictvím exekuce nebo soudního výkonu rozhodnutí, přičemž k prvnímu způsobu se přiklonila naprostá většina žadatelů. Nastavení dávky a jejích parametrů je hodnoceno převážně kladně, s výjimkou stanovené 24měsíční maximální délky pro vyplácení dávky.
Jedním z doporučení plynoucích z výzkumu je zvýšení informovanosti potencionálních žadatelů o náhradní výživné o podmínkách žádosti a vyplácení dávky i o možnostech vymáhání dlužného výživného.
 
Anotace v angličtině:  Advance of maintenance payment comprises a recently-introduced social benefit that has been available for parents for the support of dependent children since July 2021 provided they do not receive adequate maintenance payments from the other parent (liable person), i.e. they receive low amounts or no payments at all. This summary research report presents principally the results of a questionnaire survey of applicants for the advance of maintenance payment conducted at the end of April/beginning of May 2022 for the purposes of the evaluation of the benefit after the first year of availability. The report describes the current living conditions of claimants of the benefit, as well as the various circumstances surrounding the non-payment of maintenance and the enforcement thereof. It also addresses the conditions in place for the payment of the benefit and the assessment of the benefit by claimants themselves.
Applicants for and recipients of the advance of maintenance payment comprise predominantly women, most often mothers of children of compulsory school age. The non-payment of maintenance is frequently related to strained or non-functioning relations between the parents of the child entitled to the maintenance and a lack of contact between the payment-responsible parent and the child, accompanied by the associated overall low to zero willingness to pay maintenance. A further motive for applying for the benefit concerns the poor financial situation of the household of the applicant, especially for parents who live alone with their children, parents without income from work and parents with lower levels of education who experience more serious problems even when faced with paying for everyday household expenses.
One of the conditions for the entitlement to advance of maintenance payment comprises the recovery of alimony owed via the ongoing execution proceedings or proceedings on the judicial enforcement of a decision on maintenance, with the vast majority of applicants opting for the first method. The setting of the benefit and its parameters were evaluated mostly positively by respondents, with the exception of the set 24-month maximum length of the payment of the benefit. The various recommendations resulting from the research include increasing the overall awareness of potential applicants of the advance of maintenance payment, the conditions of application and the payment of the benefit, as well as approaches to collecting non-paid maintenance contributions.
Klíčová slova: ČR; dávky; výživné; deti; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; benefits; alimony and child support; children; legislation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70618 Okolnosti nároku na náhradní výživné a sociálně ekonomická situace jeho příjemců
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT