Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus. [Family and Employment with respect to the family cycle.]. / Sylva Höhne, Věra Kuchařová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná, Lucie Žáčková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 108 s. - ISBN 978-80-7416-059-2

[ Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna - Žáčková, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace přináší výsledky série empirických šetření zaměřujících se na vybrané etapy životního cyklu. Výzkumné sondy zjišťovaly mimo jiné individuální předpoklady harmonizace tří sfér ľ rodina, zaměstnání a vzdělání - na úrovni rodin a rodinných vztahů. 1. část publikace je věnována sféře rodiny, jsou sledovány hodnoty a postoje spojené s partnerstvím a rodičovstvím, jejich naplňování v podobě reálných životních a rodinných strategií. Zvláštní pozornost je věnována času v rodinném životě a v zaměstnání. Předmětem druhé části je současné socioekonomické postavení mužů a žen v dané fázi rodinného cyklu (profesní zařazení a pracovní podmínky zástupců jednotlivých rodin, hodnocení jejich příjmové a materiální situace). Klíčovým tématem 3. části studie je sladění pracovního a rodinného života, plány, strategie a názory na význam zaměstnání a rodiny v životě responČdentů. Jsou analyzovány zkušenosti a postoje k rodině a opatřením sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The monograph presents results of a series of empirical surveys focused on the specific stages of the life cycle. The aim is to identify individual requirements and chances of balancing the three spheres - family, employment and education - within families and family relationships. The 1st part of the publication is devoted to the family sphere and focuses on the values and attitudes connected with partnership and parenthood as well as their implementation in the real family life and life strategies. Special attention is paid to the issue of time management of family life and employment. The 2nd part deals with the socio-economic status of men and women over the life course (the professional status and working conditions of respondents, their income and material conditions of families). The last part deals with work-life balance and plans, strategies and attitudes towards the importance of work and family life. It analyses also experiences and attitudes towards family and social policy measures.
Klíčová slova: rodina; partnerství; rodičovství; cyklus životní; zaměstnání; sladění pracovního a rodinného života; vzdělání

Klíčová slova v angličtině: family; partnership; parenthood; life course; employment; reconciliation of work and family life; education
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. [Importance of the concept of human capital in economic theory at a time of economic recession.]. / Markéta Horáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 6 (2010), s. 2-10 (9 s.).

[ Horáková, Markéta ]

Anotace:  Článek zkoumá, proč a jakými způsoby je třeba posilovat rozvoj a kvalitu lidského kapitálu v době ekonomické krize na různých úrovních (jednotlivec, firmy, národní a nadnárodní politiky). Prezentuje obecné souvislosti konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii a význam vzdělání (jisté úrovně lidského kapitálu) pro fungování jednotlivců (nejen) na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  This paper examines why and in what ways the development and quality of human capital is fostered at a time of economic recession at various levels (the individual, firms, national and transnational policies). It presents the general contexts of the concept of human capital in economic theory and importance of education (a certain level of human capital) for functioning of individuals on the labour market and elsewhere.
Klíčová slova: zdroje lidské; teorie; krize ekonomická; kapitál sociální; kapitál lidský; vzdělání; kvalifikace odborná; zaměstnatelnost; flexibilita funkční; flexibilita numerická; vzdělávání-výcvik

Klíčová slova v angličtině: human capital; social capitals; filter theory; signalling theory; job competition model; theory of credentialism; qualification inflation; employability; education; numerical and functional flexibility; workforce training; economic crisis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost [The impact of eventual downturn of gaming industry on employment]. / Aleš Kroupa, Petr Pojer, Soňa Veverková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 107 s. - ISBN 978-80-7416-229-9

[ Kroupa, Aleš - Pojer, Petr - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie představuje veřejně dostupné údaje o počtu heren a kasin povolených Ministerstvem financí ČR a obcemi na území ČR a současně i údaje, včetně vlastních odhadů, o počtu zaměstnanců působících v provozovnách v rámci odvětví CZ NACE 92 a oboru výroba výherních přístrojů a terminálů, který je součástí odvětví CZ NACE 32.40. Monografie rovněž poskytuje přehled o firmách působících v uvedených odvětvích. Kromě toho je součástí publikace input-output analýza dat zaměřená na zhodnocení dopadů případných legislativních změn na zaměstnanost v celé České republice a případová studie obsahující odhad dopadů na zaměstnanost v okrese Vyškov.
 
Anotace v angličtině:  The monograph presents publicly available data on the number of gambling houses /gaming rooms and casinos licenced by both the Ministry of Finance and individual municipalities in the Czech Republic as well as data, including the authorsĺ own estimates, on the number of people employed by such institutions in the context of sector CZ NACE 92 and those employed in the manufacture of gaming machines and terminals which forms part of sector CZ NACE 32.40. The monograph also provides an overview of the companies operating in these sectors. In addition, the publication includes the input-output analysis of data concerning the assessment of the impact of potential legislative changes on employment in these sectors in the Czech Republic and a case study containing an estimate of impacts on employment in the district of Vyškov (Moravia).
Klíčová slova: průmysl herní; herna; kasino; herní přístroj; zaměstnanost; nezaměstnanost; input-output analýza; kvalifikace; vzdělání; profese; ministerstvo financí

Klíčová slova v angličtině: gaming industry; gambling house; gaming room; casino; gaming machine; employment; unemployment; input-output analysis; qualification; education; profession; Ministry of Finance
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: DC506/2015 Dopady případného útlumu herního průmyslu na zaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Konference Lidský kapitál a investice do vzdělání: Teorie a praxe v návaznosti na Průmysl 4.0 [Conference on Human Capital and Investment in Education: Theory and Practice linked to Industry 4.0]. / Lenka Říhová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, (2017), s. 31-32 (2 s.).

[ Říhová, Lenka ]

Anotace:  Ke konci měsíce listopadu proběhl jubilejní 20. ročník konference s názvem Lidský kapitál a investice do vzdělání s letošním podtitulem Teorie a praxe v návaznosti na Průmysl 4.0. Program a příspěvky odborníků byly zaměřeny na analýzu problematiky vztahu teorie a praxe v dané oblasti, respektive na to, jak dosavadní bádání ovlivnilo reálný vývoj a jak by jej mohlo ovlivnit v budoucnu. K tématu se vyjádřila více než desítka odborníků napříč obory, přičemž stěžejní poznatky a postřehy jsou obsahem tohoto článku.
 
Anotace v angličtině:  At the end of November, the 20th Human Capital and Investment in Education conference was held, this year with the sub-theme "Theory and Practice linked to Industry 4.0". The conference programme and the contributions of the expert speakers focused on the analysis of the 'challenging' relationship between theory and practice in the given field or, more precisely, on how existing research has influenced real developments to date and how it might influence them in the future. More than a dozen experts involved in the issue spoke at the conference, and the article presents the key findings and insights presented.
Klíčová slova: zdroje lidské; vzdělání; teorie a praxe; konference

Klíčová slova v angličtině: human capital; investment in education; theory and practice; conference
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Fatherhood in a Changing Society: Shifts in Male Fertility Patterns [Otcovství v měnící se společnosti: posuny ve vzorcích mužské plodnosti]. / Renata Kyzlinková, Anna Šťastná - In: Sociological Research Online. - ISSN 1360-7804 - Roč. 23, č. 2 (2018), s. 328ľ353 (26 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Model plodnosti v České republice, stejně jako v ostatních zemích střední a východní Evropy, prošel v poslední čtvrtině století dynamickou transformací. Cílem této studie je přispět k diskusi o vlivu strukturálních a situačních proměnných na plodnost v zemích s nízkou plodností a rozšířit diskusi zavedením pohledu na mužskou reprodukci. Cílem je identifikovat faktory ovlivňující přechod k otcovství mezi českými muži a diskutovat mezigenerační změny v reprodukčních vzorcích. Použité údaje jsou převzaty z českého průzkumu generací a gender (2008). Přechod k prvnímu dítěti byl analyzován metodou modelování historie událostí. Výsledky ukázaly, že přechod k otcovství je pozitivně ovlivněn partnerským soužitím (zejména manželstvím), ukončením terciárního vzdělávání a samostatným životem. Naopak pravděpodobnost je výrazně snížena statusem studenta, absencí vztahu a podstatně starším partnerem. S využitím kohortního přístupu bylo stanoveno, že faktory, které ovlivňují přechod mužů k prvnímu narození dítěte, se mění v
čase. Pouze manželství si zachovává svou dominantní roli při přechodu k otcovství napříč všemi kohortami.
 
Anotace v angličtině:  The fertility pattern in the Czech Republic, as in other central and eastern European countries, has undergone dynamic transformation over the last quarter of a century. This study aims to contribute to the debate on the influence of structural and situational variables on fertility in low-fertility countries and extends the debate by introducing the viewpoint of male reproduction. The aim is to identify the factors influencing the transition to fatherhood among Czech men and to discuss intergenerational changes in reproductive patterns. The data employed are taken from the Czech Generations and Gender Survey (2008). The transition to first child was analysed using the event history modelling method. The results revealed that the transition to fatherhood is positively influenced by co-residence partnerships (especially marriage), by having completed a tertiary-level education and by living independently. Conversely, the likelihood is significantly reduced by student status, the absence of a relationship, and
having a considerably older partner. Employing the cohort approach, it was determined that the factors which influence male transition to first birth change over time. The clear linear impact of education on the transition to fatherhood apparent with respect to older cohorts no longer applies. Moreover, the influence of the family of origin, which made up a significant factor with respect to older cohorts, has all but disappeared in the youngest cohorts. Only marriage retains its dominant role with concern to predicting the transition to fatherhood across all cohorts.
Klíčová slova: ČR; vzdělání; analýza historie události; otcovství; první narození; plodnost mužů

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; education; event history analysis; fatherhood; first birth; male fertility
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI výsledku: https://doi.org/10.1177/1360780418754565
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Změny nastavení rodičovského příspěvku v Česku a jejich možný dopad na reprodukční chování [Changes in the Parental Benefit Scheme in the Czech Republic and Their Potential Impact on Reproductive Behaviour]. / Anna Šťastná - In: Sociologický časopis /Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 55, č. 1 (2019), s. 31-60 (30 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Programy péče o děti jsou jedním z klíčových opatření, která ovlivňují schopnost žen a mužů sladit pracovní a rodinný život. Jak délka trvání rodičovské dovolené, tak i výše dávky mají potenciál formovat načasování následného porodu. Významné změny byly zavedeny do českého systému rodičovských dávek za posledních 10 let, a to jak z hlediska flexibility systému, tak z hlediska měsíční výše dávky, což poskytlo jedinečnou příležitost ke studiu vazeb mezi institucionálními podmínkami rodičovství a chováním skutečně zúčastněných stran. Na základě údajů o porodech z ČSÚ a analytického přístupu paritní kohorty zkoumáme změny v rozestupech druhého a třetího porodu u žen, které měly své první nebo druhé dítě v letech 1986 až 2013 - a míru třetích porodů v průběhu druhého a třetího roku po porodu, spolu s poklesem míry druhého a třetího porodu v průběhu čtvrtého roku a později u matek vystavených změnám v systému rodičovských dávek. Tyto změny v reprodukčním chování se zřetelně shodovaly s pobídkami, které byly od roku
2008 poskytovány formou zvýšené flexibility systému rodičovské dovolené, a autorka tvrdí, že možnost zvýšení měsíční výše rodičovského příspěvku spolu s flexibilitou jeho využívání přispěla k těsnějšímu načasování porodů, zejména mezi vzdělanějšími ženami.
 
Anotace v angličtině:  Childcare leave schemes are one of the key measures that affect the ability of women and men to balance their work and family lives. Both the length of the parental leave period and the amount of the benefit have the potential to shape the timing of a subsequent birth. Important changes have been introduced into the Czech parental benefit scheme over the last 10 years in terms of both the schemeĺs flexibility and the monthly amount of the benefit, which has provided a unique opportunity for studying the links between the institutional conditions of parenthood and the behaviour of real stakeholders. Using data on births from the Czech Statistical Office and the parity-cohort analytical approach, we investigate changes in the spacing of second and third births among women who had their first or second child between 1986 and 2013. The results revealed an increase in the second- and third-birth rate during the second and third year following a delivery, together with a decrease in the second- and third-birth rate
during the fourth year and later among mothers exposed to changes in the parental benefit scheme. These changes in reproductive behaviour noticeably coincided with the incentives that have been provided since 2008 by the increased flexibility of the parental leave scheme and the author argues that the option to increase the monthly amount of the parental benefit together with the flexibility of its use has contributed to the closer spacing of births, most notably among more educated women.
Klíčová slova: ČR; politika rodinná; příspěvek rodičovský; chování reprodukční; intervaly mezi porody; vzdělání

Klíčová slova v angličtině: CR; family policy; parental benefit; reproductive behaviour; birth intervals; education
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  Kód UT WoS: 000461759100002
DOI: https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.1.447
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT