Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Flexicurity - hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice. [Flexicurity - searching of the balance between flexibility and labour market protection in the Czech Republic.]. / Markéta Nekolová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 72 s. : lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-87007-89-1

[ Nekolová, Markéta ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato teoreticko-analytická studie ve své podstatě uvádí evropský politický koncept flexicurity do prostředí českého trhu práce. Stěžejní analytická část studie je postavena na přehledu dosavadní teoretické báze flexicurity a jejího odrazu v politice EK směrem k členským zemím EU. EK členským státům doporučuje, aby se zaměřily na tyto sféry regulace trhu práce: úpravu legislativní ochrany pracovních míst zajišťující dostatečnou numerickou flexibilitu trhu práce, rozvoj aktivní politiky zaměstnanosti a systému dalšího vzdělávání dospělých jako záruk dostatečné ochrany zaměstnanosti flexibilních i standardních pracovníků a úpravu sociálního systému ochrany příjmu tak, aby poskytoval dostatečnou úroveň ochrany v případě ztráty příjmu všech typů pracovníků. Závěrečná doporučení by měla nastínit směr dalších úprav na základě předchozí identifikace problémových oblastí flexicurity v ČR a přispět k další odborné diskuzi.
 
Anotace v angličtině:  This theoretical and analytical study deals with the introduction of flexicurity policy approach into Czech labour market. Pivotal analytical part of the report results from theoretical background of the flexicurity issue and from its reflection in European Commission policy and EC recommendations towards Member States. Member States are recommended to focus on these areas of labour market regulation: arrangements of the employment protection legislation towards adequate numerical flexibility, expansion of the active labour market policy and adult learning system towards adequate employment security for both standard and flexible workers and arrangements of the social security system towards adequate income security of both groups of workers. The final recommendations should rather outline policy direction on the basis of previous problems identification and contribute to subsequent discussion.
Klíčová slova: flexicurity; trh práce; flexibilita pracovní; nezaměstnaní; politika zaměstnanosti; vzdělávání dospělých; zabezpečení sociální; systém; flexibilita numerická

Klíčová slova v angličtině: flexicurity; labour market; labour flexibility; unemployment; employment policy; system of social security; adult learning; numerical flexibility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Přístup k dalšímu vzdělávání. / Helena Vychová - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 46-49.

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Účast dospělých osob v dalším vzdělávání je v České republice velmi nízká a její hodnoty s věkem dále klesají. Významně zde působí vliv dosažené úrovně vzdělání, kdy vyšší míru účasti lze nalézt zejména u dospělých s vyšším vzděláním. Naopak nižší vzdělanostní úroveň populace, což je i problém ČR, je spojena s klesající účastí. Vyšší účast lze dále pozorovat u osob zaměstnaných, které se ve srovnání s osobami registrovanými na úřadech práce vzdělávají dvakrát častěji. Aktivity dalšího vzdělávání tak nejsou českou dospělou populací dostatečně využívány k profesnímu a osobnímu rozvoji, což následně negativně ovlivní její neschopnost pružně reagovat na stále rychleji probíhající proměny trhu práce. Zákonné povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Kurzy komerčních vzdělávacích institucí a rekvalifikace, Nízká individuální i systémová motivace k dalšímu vzdělávání.
Klíčová slova: vzdělávání-výcvik; vzdělávání dospělých; motivace; vzdělanost; rekvalifikace

Klíčová slova v angličtině: education and training; motivation; adult learning; population education; retraining
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. [Systems of adult education in the EU selected countries.]. / Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 185 s. - ISBN 978-80-7416-017-2

[ Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace se věnuje problematice zabezpečení fungujícího systému dalšího vzdělávání dospělých. Záměrem publikace je vymezit hlavní konstrukční prvky tohoto systému. Východiskem pro stanovení jednotlivých systémotvorných prvků se stala komparační analýza systémů vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Reprezentativní skupina byla vybrána na základě srovnání stavu vzdělávání dospělých v jednotlivých zemích EU. Vhodnými zástupci se staly skandinávské země, Velká Británie, Rakousko, Nizozemsko a Slovinsko. Mezinárodní komparace poznatků získaných sekundární analýzou zdrojových materiálů, především zahraniční literatury, statistických údajů a výzkumných zpráv odborných institucí, představuje na příkladech konkrétních zemí hlavní části utvářející strukturu systému dalšího vzdělávání. Analytická zjištění jsou následně využita pro zpracování dalších částí práce, které se zabývají detailním rozpracováním jednotlivých hlavních konstrukčních prvků systému dalšího vzdělávání a sestavením možného návrhu systému vzděl
ávání dospělých v podmínkách ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study devotes to relevant questions of ensuring functional system of adult education. The purpose of study consists in delimitation main structural elements of this system. Comparative analysis of adult education systems in selected EU countries constitutes starting point for stipulation separate system elements. Representative group of EU countries have been chosen by comparison the situation of adult education in all EU member states. The representative group involves Sweden, Finland, Denmark, United Kingdom, Netherlands, Austria and Slovenia. International comparison of information that was obtained by secondary analysis of foreign literature gives statement of main structural elements in the cases of selected member states. Analytic findings are used for the next parts of study that are devoted to detailed description of main systems elements and construction the proposal of Czech adult education system.
Klíčová slova: EU; vzdělávání celoživotní; vzdělávání dospělých; systém; financování; alternativní formy vzdělávání; legislativní rámec; kontrola kvality

Klíčová slova v angličtině: EU; adult education; lifelonf learning; system of adult education; legislative framework; financing; alternative education form; quality check
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Nástroje finanční podpory individuální vzdělávací aktivity dospělých [Financial support of individual learning activities of adults]. / Helena Vychová - In: 7. ročník festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA. Sborník příspěvků z odborných konferencí. - Olomouc : Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. - ISBN 978-80-244-2858-1. - 21 s..

[ Vychová, Helena ]

Akce: Olomouc, 12-09-2011, EUR
Anotace:  Aktivní přístup dospělých k dalšímu vzdělávání je ovlivněn celou řadou faktorů. Výrazně negativně je v postojích dospělých ľ jako jedna z hlavních překážek aktivní účasti - hodnocena finanční nákladnost dalšího vzdělávání a pro usnadnění přístupu k dalšímu vzdělávání je požadováno její snížení. Příspěvek přináší stručný přehled o existujících finančních nástrojích zacílených na stimulaci individuální vzdělávací aktivity občanů. Představení jednotlivých nástrojů obsahuje popis mechanismu jejich fungování, hlavních rizik a přínosů spojených s implementací podpůrných nástrojů. Uvedené příklady dobré praxe dále názorně ilustrují aplikaci vybraných nástrojů v praxi.
 
Anotace v angličtině:  Active access of adults to the further education is influenced by a number of factors. The financial costs of further education are one of the major barriers to active participation of adults in further education and adults require reduction in costs for easier access to further education. The present paper is devoted to an analysis of various supporting financial instruments of educational activities of citizens. Processed analysis gives a detailed description of characteristics and mechanism of support instruments, the main risks and benefits associated with implementation of these tools. Presented examples of good practice have been selected for the purpose of illustration the real operation of instruments.
Klíčová slova: rozvoj lidských zdrojů; další vzdělávání dospělých; vzdělávání dospělých; vzdělávání-výcvik; finanční podpora vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: human resource development; adult continuing education; corporate training; educational vouchers; scholarships; grants; study loans; individual educational saving accounts; compensation for loss of income; support for living costs; paid study leave; offers free courses; other support costs associated with education; tax deductible training costs; support the creation of corporate resources to education; training cost subsidies; free advice on the development of staff; tax advantages
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Návrh pravidel procesu nastavení optimální délky a formy modulových rekvalifikačních kurzů vedoucích k získání profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání [Draft rules for the process of setting the optimal length and form of modular retraining courses leading to the acquisition of professional qualifications within the National Qualifications Framework according to Act No. 179/2006 Coll., On the verification and recognition of further education results]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Helena VYCHOVÁ - Praha: MOORE Czech Republic, s. r. o., 2021. - 81 stran

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje návrh pravidel procesů nastavení optimální délky a formy modulových rekvalifikačních kurzů vedoucích k profesním kvalifikacím v NSK dle zákona č. 179/2006 Sb. Vymezuje procesy nastavení optimální délky a formy rekvalifikačních kurzů, včetně zohlednění různé úrovně dovedností účastníků rekvalifikace. Materiál bude využit MPSV pro efektivní nastavení systému rekvalifikací v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study contains a proposal for the rules of the processes of setting the optimal length and form of modular retraining courses leading to professional qualifications in the NSK according to Act No. 179/2006 Coll. It defines the processes of setting the optimal length and form of retraining courses, including taking into account the different skill levels of retraining participants. The material will be used by the Ministry of Labor and Social Affairs for the effective setting up of the retraining system in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; kvalifikace; kvalifikační a další vzdělávání; vzdělávání dospělých; rekvalifikace; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; qualification; qualification-based and further education; adult education; retraining; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Návrh úprav procesů posuzování věcné náplně a skladby akreditovaných programů směřujících k získání profesní kvalifikace se zapojením zaměstnavatelů [Proposal of modifications to the processes of assessing the material content and composition of accredited programs aimed at obtaining professional qualifications with the involvement of employers]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Helena VYCHOVÁ - Praha: MOORE Czech Republic, s. r. o., 2021. - 75 stran

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje návrh úprav procesů přípravy žádosti o akreditace vzdělávacích programů se zaměřením na zapojení zaměstnavatelů do posuzování věcné náplně a skladby akreditovaných programů, jejich délky a využitelnosti na trhu. Materiál bude využit MPSV pro efektivní nastavení systému rekvalifikací v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study contains a proposal for adjustments to the processes of preparing an application for accreditation of educational programs with a focus on the involvement of employers in assessing the material content and composition of accredited programs, their length and usability in the market. The material will be used by the Ministry of Labor and Social Affairs for the effective setting up of the retraining system in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; kvalifikace; kvalifikační a další vzdělávání; vzdělávání dospělých; rekvalifikace; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; qualification; qualification-based and further education; adult education; retraining; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Doporučení pro financování modulově postavených rekvalifikačních kurzů směřujících k získání profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání [Recommendations for financing modular retraining courses aimed at obtaining professional qualifications within the National Qualifications Framework pursuant to Act No. 179/2006 Coll., On the verification and recognition of further education results]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Helena VYCHOVÁ - Praha: MOORE Czech Republic, s. r. o., 2021. - 84 stran

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje doporučení pro financování (modulově nastavených) rekvalifikačních kurzů směřujících k získání profesní kvalifikace, nastavení parametrů, umožňujících efektivní vynakládání veřejných financí a zároveň motivaci účastníků rekvalifikací. Materiál bude využit MPSV pro efektivní nastavení systému rekvalifikací v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study contains recommendations for financing (modularly set) retraining courses aimed at obtaining professional qualifications, setting parameters enabling effective spending of public finances and at the same time motivating participants in retraining. The material will be used by the Ministry of Labor and Social Affairs for the effective setting up of the retraining system in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; kvalifikace; kvalifikační a další vzdělávání; vzdělávání dospělých; rekvalifikace; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; qualification; qualification-based and further education; adult education; retraining; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Systémová doporučení pro zavedení modularizace rekvalifikací v prostředí ÚP ČR - procesní, legislativní změny [System recommendations for the introduction of modularization of retraining in the environment of the Labor Office of the Czech Republic - procedural, legislative changes]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Helena VYCHOVÁ - Praha: MOORE Czech Republic, s. r. o., 2021. - 18 stran

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje doporučení pro zavedení modularizace rekvalifikací v prostředí ÚP ČR, návrh na provedení procesních, legislativních změn. Materiál bude využit MPSV pro efektivní nastavení systému rekvalifikací v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study contains recommendations for the introduction of modularization of retraining in the environment of the Labor Office of the Czech Republic, a proposal for the implementation of procedural, legislative changes. The material will be used by the Ministry of Labor and Social Affairs for the effective setting up of the retraining system in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; kvalifikace; kvalifikační a další vzdělávání; vzdělávání dospělých; rekvalifikace; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; qualification; qualification-based and further education; adult education; retraining; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT