Publikační činnost: 2004
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Sociodemografická syntéza podmínek rodinného života v ČR. [A socio-demographic synthesis of family life conditions in the CR.]. / Sylva Ettlerová, Věra Kuchařová, Barbora Matějková, Jana Paloncyová - In: Národní zpráva o rodině.. - Praha : MPSV, 2004. - s. 22 - 83.

[ Ettlerová, Sylva - Kuchařová, Věra - Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Tato část zprávy o rodině se skládá ze tří kapitol. První je věnována demograficko-sociologické analýze populačního vývoje se zaměřením na sňatečnost, rozvodovost, porodnost a potratovost, a to i v mezinárodním srovnání. Druhá kapitola, nazvaná äProměny rodinného životaô, se zaměřuje na proměny forem rodinného soužití v posledních letech a na proměny ve vnitřních rodinných vztazích v rámci nukleární i širší rodiny, podává nástin problémů dysfunkčních rodin a patologického chování v rodinách. Kapitola o sociálně- ekonomické situaci českých rodin analyzuje jejich příjmovou situaci s ohledem na typ rodiny a složení domácností a na strukturu rodinných příjmů, a také ve vztahu k rozdílné spotřebě různých domácností.
 
Anotace v angličtině:  This part of the report is made up of three chapters. The first is dedicated to a socio-demographic analysis of population trends with a view to marriage, divorce, birth-rates and abortion rates, including international comparisons. The second chapter, "Changes in Family Life," is aimed on changes of the family life forms over recent years and changes of internal family relations within nuclear and wider families. The chapter on the socio-economic situation of Czech families analyses their income situations in terms of family type, household composition and the structure of family incomes, and also in relation to the different consumption of various households.
Klíčová slova: rodina; sňatečnost; rozvody; porodnost; interrupce; rodičovství; vztahy mezigenerační; disfunkčnost rodiny

Klíčová slova v angličtině: family; marriage rate; divorces; fertility; abortion rate; parenthood; dysfunction family; intergenerational relationships
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Představy rodinných příslušníků o zabezpečení péče nesoběstačným rodičům. [Family Members´ Perceptions of Dependent Parents Care Security.]. / Jitka Veselá - Praha: VÚPSV, 2002. - 25 s.

[ Veselá, Jitka ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie hledala odpovědi na otázku zda, za jakých podmínek,v jakém rozsahu a kdy lze využít či má být využito potenciálu rodiny k zabezpečení nesoběstačných seniorů v jejich přirozeném domácím prostředí. Představuje podrobné zmapování dané problematiky a uvedené výstupy mohou být východiskem k vytvoření a naplnění moderních koncepcí péče o seniory, zejména pak k poznání role současné rodiny a podpoře jejího potenciálu k zabezpečení péče o nesoběstačné seniory.
 
Anotace v angličtině:  The study is concerned following issues: under which condition, to what extent and when is possible to use the family potential for securing dependent seniors in their common households. It represents a detailed monitoring of relevant questions. It is possible to utilize presented results as a base for a creation and an attainment of progressive conceptions of aged people care, especially for understanding the role of a contemporary family and for a family support in the area of dependent seniors care.
Klíčová slova: staří; soběstačnost; pomoc sociální v rodině; vztahy mezigenerační

Klíčová slova v angličtině: elderly; dependency; family social assistance; intergenerational relationships
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Rodiče a domov rodičů. [Parents and Parental Home. ]. / Olga Nešporová - In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87007-75-4. - s. 95-103 (9 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Pro život každého jedince je důležité období dětství a rozvoje, kdy je většinou velmi pevně vázán k rodičům, kteří za něj rozhodují a zároveň mu poskytují prostředí vhodné k životu a učí ho základním sociálním dovednostem. Vztah k rodičům je však záležitostí celoživotní a nekončí dospělostí, vyvíjí se celý život. Kapitola podává základní údaje o dětství respondenta a o jeho soužití s rodiči, přináší informace o tom, kdy se zhruba lidé v ČR osamostatňují ze závislosti na rodičích co se týká společného bydlení. Zachyceny jsou i informace o spokojenosti samostatně bydlících respondentů se vztahem k rodičům, vzdálenosti bydliště osamostatněných dětí od rodičů a četnosti návštěv rodičů.
 
Anotace v angličtině:  For every individual childhood and the years spent growing up are an important period in life, a period when a person usually has very close ties to his/her parents, when parents make decisions on behalf of their children, provide them with an adequate living environment, and teach them basic social skills. However, a personĺs relationship to his/her parents is a life-time affair which does not end upon reaching adulthood. It continues to evolve throughout a personĺs life. The chapter presents some basic information on the childhood of respondents and their lives with their parents, and it provides an idea of when people in the Czech Republic tend to become independent and leave the parental home. The chapter also describes how satisfied respondents who living independently are with their relationships with their parents, how far away from them they live, and how often they visit their parents.
Klíčová slova: rodiče; domov rodičů; dětství; soužití s rodiči; vztahy mezigenerační

Klíčová slova v angličtině: parents; parental home; childhood; living with parents; intergenerational relationships
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina, partnerství a demografické stárnutí. [Family, Partnership and Demographic Ageing.]. / Jitka Rychtaříková, Věra Kuchařová, (eds.) - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 169 s. - ISBN 978-80-87007-75-4

[ Rychtaříková, Jitka - Kuchařová, Věra - (eds.) ]

Anotace:  Publikace přináší v kapitolách, zpracovaných z dat reprezentativního šetření v ČR (podle témat kompletně převzatého mezinárodního dotazníku), základní poznatky o demografické a sociálně ekonomické skladbě populace České republiky. Kapitolám popisujícím výsledky šetření GGS předcházejí dvě kapitoly zhodnocující na statistických datech jednak demografický a jednak sociálně ekonomický vývoj na území České republiky od poloviny dvacátého století. Vlastní výsledky jsou analyzovány podle konceptu mezinárodního projektu. Tzn. že zachycují zejména demografické chování podle sociálních skupin a genderových souvislostí, mezigenerační a partnerské vztahy z pohledu všech aktérů, životní cyklus se zvláštním důrazem na průběh rodičovské fáze a na jeho vyšší stadia (osamostatňování dětí, přechod z aktivního života do důchodu, vliv zhoršujícího se zdravotního stavu).
Klíčová slova: chování demografické; cyklus životní; rodina; vztahy mezigenerační; gender; domácnosti

Klíčová slova v angličtině: demographic behaviour; life cycle; family; intergenerational relationships; gender; households
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  náklad 250 ks
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Mezigenerační výpomoc a poskytování péče seniorům. / Kamila Svobodová - 2008. - ()

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem příspěvku je podat obraz o postojích české veřejnosti k otázkám mezigenerační výpomoci v rodině a k významu role rodiny, resp. státu v poskytování péče nesoběstačným seniorům. Data pro předkládaný příspěvek jsou čerpána z výběrového šetření Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy z roku 2005, v rámci něhož se pravděpodobnostním stratifikovaným výběrem podařilo získat odpovědi od 10 006 respondentů české národnosti ve věku 18-79 let, a dále z relevantních šetření provedených VÚPSV v minulých letech.
Klíčová slova: pomoc sociální v rodině; staří; vztahy mezigenerační; pomoc sociální; potřeby seniorů

Klíčová slova v angličtině: family social assistance; elderly; intergenerational relationships; social assistance; needs of seniors
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie ľ demografické informace, analýzy a komentáře. - ISSN: 1801-2914
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2009
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Rodinná politika a mezigenerační solidarita. / Kamila Svobodová - 2009. - ()

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Reportáž o IX. mezinárodní konferenci Rodinná politika jako nástroj, který umožňuje a podporuje mezigenerační solidaritu, která se konala 19.10.2009 v prostorách Senátu PČR. Cílem setkání bylo poukázat na šíři souvislostí vztahů mezi generacemi a různé podoby jejich vzájemné výpomoci.
Klíčová slova: konference mezinárodní; politika rodinná; solidarita mezigenerační; vztahy mezigenerační; pomoc sociální v rodině

Klíčová slova v angličtině: international conference; family policy; intergenerational relationships; intergenerational solidarity; family social assistance
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie ľ demografické informace, analýzy a komentáře. - ISSN: 1801-2914
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Výzkum rodin imigrantů v členských zemích EU - metodologie a výsledky mezinárodního projektu Interface. [Analysing Migrant Families across the EU Member States ľ Methodology and Findings of International Project Interface.]. / Pavel Bareš, Milada Horáková - In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. : Kvalitativní přístup pro praxi. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. - ISBN 978-80-244-2374-6. - s. 315-323 (9 s.).

[ Bareš, Pavel - Horáková, Milada ]

Akce: Olomouc, 19. ľ 20. 1. 2009, CST Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek se zaměřuje na metodologii a výsledky projektu "Interface - Immigrants and National Integration Strategies: Developing a Trans-European Framework for Analysing Cultural and Employment-Related Integration" realizovaného v pěti zemích EU. Hlavním cílem projektu bylo pochopit, zdali vůbec a v jaké míře může rodina představovat úspěšnou strategii k usnadnění integrace imigrantů, a jak pomáhá absorbovat a omezit dopady nejtěžších a nejvíce zraňujících migračních zkušeností. Příspěvek detailněji diskutuje metodologii tohoto projektu, v rámci něhož se uskutečnily rozhovory v rodinách migrantů v pěti členských zemí EU, a přibližuje výhody a úskalí zvoleného analytického přístupu. Následně jsou předložena nejvýznamnější zjištění projektu.
 
Anotace v angličtině:  The contribution will discuss methodology and findings of the project "Interface - Immigrants and National Integration Strategies: Developing a Trans-European Framework for Analysing Cultural and Employment-Related Integration". This project was carried out in five European countries. Its main objective was to identify if and to what extent the family can represent a successful strategy for facilitating immigrantsĺ integration as well as for absorbing and mitigating the hardest and most painful effects brought by the migration experience. The contribution discusses the methodological approach applied and its benefits and pitfalls. The most important findings from interviews among 77 migrant families in five EU countries are presented consequently.
Klíčová slova: cizinci; rodiny imigrantů; diskriminace; integrace; vztahy mezigenerační; zkušenosti migrační

Klíčová slova v angličtině: foreigners; families of foreigners; integration; intergenerational relations; migration experience
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 107-InterFace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz uložené 1150
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice [Demographic ageing and living conditions of elderly people in the Czech Republic.]. / Kamila Svobodová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 52, č. 4 (2010), s. 185-194 (10 s.).

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Podle dlouhodobých prognóz budoucího vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva bude podíl starších osob v populaci ČR i nadále výrazně narůstat. Populační stárnutí se v podstatě dotýká všech sfér sociálního a ekonomického vývoje. Příspěvek se zaměřuje na životní situaci seniorů z mikrosociální perspektivy. Úvodní část se zabývá otázkou mezigeneračních kontaktů. Po rozboru konkrétních podob mezigenerační výpomoci v českých rodinách je zvláštní pozornost věnována problematice posyktování péče nesoběstačným seniorům. V závěru textu jsou nastíněna některá doporučení, která by měla reflektovat veřejná politika ve vztahu k otázce stárnutí a životních podmínek starších osob.
 
Anotace v angličtině:  Long-term population forecasts indicate that the proportion of older people in the population of the CR will grow markedly. Population ageing affects practically all spheres of social and economic development. This article focuses on the life situation of seniors from a micro-social perspective. The first part deals with the issue of intergenerational contacts. After analyzing specific forms of intergenerational solidarity in Czech families, particular attention is paid to the question of caring for seniors who are not self-sufficient. A number of recommendations related to the issue of ageing and the living conditions of older people, that should be reflected in public policy, are outlined at the end of the article.
Klíčová slova: stárnutí; staří; vztahy mezigenerační; péče o seniory; pomoc sociální v rodině

Klíčová slova v angličtině: demographic ageing; seniors; intergenerational relationships; care for seniors; family social assistance
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1574
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Family, Partnership and Demographic Ageing [Rodina, partnerství a demografické stárnutí]. / Jitka Rychtaříková, Věra Kuchařová - Prague: Research Institute for Labour and Social Affairs, 2010; Prague: Charles University in Prague, Faculty of Science, 2010. - 173 s. - ISBN 978-80-87007-77-8

[ Rychtaříková, Jitka - Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  V České republice došlo v 90. letech minulého století k historicky nejdramatičtějším změnám reprodukčního chování, s nebývalým poklesem plodnosti, odložením rodičovství do pozdějšího věku a nárůstem podílu mimomanželských porodů. V současné společnosti existuje mnoho partnerských forem a životní strategie mladých lidí se dnes v mnoha směrech liší od strategií, které převažovaly mezi generacemi jejich rodičů. Tato kniha prezentuje výsledky průzkumu nazvaného "Muži a ženy v České republice: Život a mezigenerační vztahy", který byl proveden v roce 2005 jako součást mezinárodního longitudinálního programu Generace a gender a koordinován UNECE (Hospodářskou komisí OSN pro Evropu). Cílem průzkumu bylo prozkoumat životní strategie jednotlivců a dynamiku rozvoje rodiny a rodinných vztahů. Jedním z cílů průzkumu bylo pokrýt několik etap životního cyklu. Hlavními tématy této knihy jsou partnerství a rodičovství, rodinné vztahy, ekonomický status, příjmový status a životní úroveň jednotlivců a rodin, hodnocení zdraví a
dopad zdraví na každodenní život. Knihu otevírají dvě kapitoly shrnující demografický a sociálně-ekonomický vývoj na území České republiky od poloviny 20. století, následované jednotlivými kapitolami popisujícími výsledky průzkumu. V návaznosti na tuto publikaci je analytická studie "Partnerství, rodina a mezigenerační vztahy v České republice".
 
Anotace v angličtině:  In the Czech Republic the 1990s saw historically the most dramatic changes in reproductive behaviour, with an unprecedented decline in fertility, the postponement of parenthood to a later age, and the rise in the share of extramarital births. There is a plurality of partnership forms in contemporary society and the life strategies of young people today in many ways differ from the strategies that prevailed among their parents'generations. This book presents the results of a survey titled 'Men and Women in the Czech Republic: The Life Course and Intergenerational Relationships', which was conducted in 2005 as part of the international longitudinal Generations and Gender Programme and coordinated by the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). The objective of the survey was to examine the life strategies of individuals and the dynamics behind the development of the family and family relationships. One of the survey's aims was to cover several stages of the life cycle. The main topics in this book
are partnerships and parenthood, family relationships, economic status, income status, and the living standard of individuals and families, the assessment of health and the impact of health on everyday life. The book opens with two chapters summarising demographic and socio-economic developments on the territory of the Czech Republic since the middle of the 20th century, followed by individual chapters describing the survey findings. A follow up to this publication is an analytical study'Partnership, Family, and Intergenerational Relationships in the Czech Republic'.
Klíčová slova: demografie; ukazatele; chování demografické; cyklus životní; vztahy mezigenerační; situace sociální; situace ekonomická; rodina; plánování rodiny; gender; domácnosti

Klíčová slova v angličtině: demography; indicators; demographic behaviour; life cycle; intergenerational relationships; social situation; economic situation; family; family planning; gender; households
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Přerozdělování zdrojů ve stárnoucí společnosti optikou genderově a věkově specifické produkce a spotřeby [Intergenerational transfers in ageing society from gender- and age-specific economic perspective]. / Martin Holub, Anna Šťastná - In: Relik 2019 - Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti ľ sborník příspěvků. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019. - ISBN 978-80-245-2329-3. - s. 95-108 (14 s.).

[ Holub, Martin - Šťastná, Anna ]

Akce: 2019-11-07, Praha, EUR Externí odkaz
Anotace:  Nízká plodnost a zlepšení zdravotního stavu populace jsou v mnoha zemích Evropy klíčovými determinantami stárnutí populace. To platí zejména pro Česko. Stárnutí předkládá relevantní otázky, pokud jde o udržitelnost národních systémů sociálního zabezpečení, ale také pokud jde o mezigenerační vztahy a rovnost. Všechny tyto otázky jsou jádrem výzev, kterým čelí současné sociální státy. Údaje o evropských transferech v rámci národních účtů využíváme ke zlepšení porozumění důsledkům stárnutí populace zavedením demografických informací do systému národních účtů. Podrobné ekonomické údaje o příjmech a spotřebě podle věku a pohlaví nám umožňují studovat vztah mezi věkem, ekonomickou aktivitou a organizací mezigeneračních transferů v Česku. Genderový rozměr je obzvláště relevantní pro Českou republiku, která obecně vykazuje vysokou míru zaměstnanosti žen, ale zaznamenává nejvýznamnější dopad porodu na zaměstnanost matek ze všech zemí EU, a kde rozdíl v odměňování žen a mužů zůstává jedním z největších v EU.
 
Anotace v angličtině:  Low fertility and improvements to the health status of the population are the key determinants of population ageing in many countries across Europe. It is especially true for Czechia. Ageing poses relevant questions in terms of the sustainability of national welfare systems, but also in terms of intergenerational relationships and equity. All these issues are at the heart of the challenges contemporary welfare states are faced with. We employ the European National Transfer Accounts data to improve our understanding of the consequences of population ageing by introducing demographic information into the System of National Accounts. The detailed age- and gender-specific economic data on income and consumption allows us to study the relationship between age, economic activity and the organization of intergenerational transfers in Czechia. The gender dimension is particularly relevant for the Czech Republic, which shows high female employment rate in general, but records the most significant impact of childbirth
on the employment of mothers of all the EU countries and where the gender pay gap remains one of the widest in the EU.
Klíčová slova: ČR; stárnutí populace; systém transferů v rámci národních účtů; vztahy mezigenerační; rovnost; gender

Klíčová slova v angličtině: Czechia; population ageing; national transfer account; intergenerational relationships; equity; gender
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT