Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mezinárodní konference Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti, Praha. / Kamila Svobodová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 51, č. 2 (2009), s. 139-141.

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Informace o zaměření a cílech konference, konané 5.-6. února 2009 v Praze, jakož i o přednesených referátech. Tématické bloky: 1) Moderní rodinná politika a její vztah k zaměstnání a rovným příležitostem. 2) Rodičovství jako povolání. 3) Formy veřejné podpory rodičů pečujících celodenně o děti. 4) Srovnání alternativních forem podpory péče o děti v jednotlivých zemích EU: Komplementarita rodičovské péče a inovativních forem nerodičovské péče o děti. 5) Kompetence v rodinné politice mezi národní a nadnárodní úrovní.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; konference; rodina; děti; politika zaměstnanosti; politika populační; sladění pracovního a rodinného života; právo pracovní; zab. sociální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; International; conference; family; children; employment policy; population policy; reconciliation of work and family life; labour law; social insurance
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Podstata švarcsystému, jeho výhody a rizika. [Nature of the false self-employment (švarcsystem), its benefits and risks.]. / Jan Vlach - In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118 - Roč. 5, č. 2 (2009), s. 94-111 (18 s.).

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  Článek je příspěvkem k diskusi o legalizaci falešné samostatné výdělečné činnosti v rámci protikrizových opatření. Shrnuje výsledky výzkumu VÚPSV o samostatné výdělečné činností, který probíhal v období 2005 - 2008. Autor vybírá a shrnuje problematiku zdánlivé samostatné výdělečné činnosti v české ekonomice na základě získaných poznatků o sociálně-ekonomickém postavení samostatně výdělečně činných osob. První část článku se snaží definovat falešnou samostatnou výdělečnou činnost a předpoklady pro její rozšíření z právního a ekonomického hlediska. Druhá část mapuje postoje veřejnosti k tomuto jevu. V závěru uvádí klíčová rizika samostatné výdělečné činnosti a možné způsoby, jak eliminovat jejich negativní dopady.
 
Anotace v angličtině:  The article represents a contribution to the discussion on legalization of the false self-employment within the anti-crisis measures. It summarizes the result of the RILSA research on self-employment which was carried out in the period from 2005 to 2008. The author picks out and summarizes the issue of the apparent self-employment in the Czech economy on the basis of aggregate acquired findings about social-economic status of the self-employed people. The first part of the article tries to define the false self-employment and the prerequisites for its expansion from legal and economic point of view. The second part is mapping out the attitude of the public to this phenomenon. The conclusion features key risks of the self-employment and possible ways how to eliminate their negative impacts.
Klíčová slova: ČR; samostatní; daně; zab. sociální; pojistné; náklady práce; zdánlivá samostatná výdělečná činnost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; self employed; taxes; social insurance; contribution; labour cost; legislation; false self-employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální zabezpečení. [Social security.]. / Ladislav Průša - In: Veřejné finance. / Bojka Hamerníková, Alena Maaytová. - Praha : Wolters Kluwer, 2010. - ISBN 978-80-7357-497-0. - s. 143-164 (22 s.) /celkem 340 s..

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Vymezení a obsah sociálního zabezpečení. Důvody pro rozvoj sociálního zabezpečení, 4 klíčové cíle modernizace sociální ochrany. Nástroje sociálního zabezpečení. Problémy sociálního zabezpečení. Základní faktory sociálního zabezpečení (ekonomické, společensko-politické, demografické). Stárnutí populace jako rizikový faktor růstu výdajů na sociální zabezpečení.
Klíčová slova: zab. sociální; podpora sociální; ochrana sociální; pomoc sociální; služby sociální; příjmy sociální; výdaje sociální; dávky sociální; stárnutí; struktura populace; síť sociální

Klíčová slova v angličtině: social security; social support; social protection; social assistance; social services; social income; social expenditure; ageing; population structure; social safety net
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem 340 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2012
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. Final country report - Czech Republic [Sociální dopady emigrace a migrace z venkova do měst ve střední a východní Evropě. Závěrečná národní zpráva - Česká republika]. / Miroslava Rákoczyová, Dušan Drbohlav - Köln: Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V., 2012. - 84 s.

[ Rákoczyová, Miroslava - Drbohlav, Dušan ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie byla vypracována jménem Evropské komise v rámci programu PROGRESS pro zaměstnanost a sociální solidaritu 2007-2013. Politický a socio-ekonomický přehled. Hlavní trendy a modely mezinárodní a vnitřní migrace. Celonárodní trh práce a trendy sociálního vývoje ovlivněné migrací. Sociální zabezpečení, chudoby a sociální vyloučení. Trendy vývoje v regionech s plusovou a minusovou migrací. Dopad migrace na znevýhodněné skupiny.
 
Anotace v angličtině:  The present study has been undertaken on behalf of the European Commission within the framework of the PROGRESS programme for employment and social solidarity 2007-2013. Political and Socio-Economic Overview. Main emigration and internal migration trends and patterns. Nation-wide labour market and social development trends under the influence of emigration. Social security, poverty and social exclusion. Development trends in net migration loss/gain regions. Impact of migration on vulnerable groups.
Klíčová slova: Evropa střední a východní; migrace; migrace vnitřní; situace ekonomická; trh práce; osoby migrující; zab. sociální; chudoba; vyloučení sociální; Romové; skupiny znevýhodněné; regiony

Klíčová slova v angličtině: Central and Eastern Europe / CEE; migration; internal migration; economic situation; migrant persons; labour market; social security; poverty; social exclusion; Gypsies; disadvantage groups; regions
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  viz uložené 1541
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích [Comparison of invalidity in the Czech Republic and selected European countries]. / Martin Holub, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 73 s.

[ Holub, Martin - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína ]

Externí odkaz
Anotace:  Hlavním cílem projektu je porovnání invalidizace a jejího vývoje v ČR se situací ve vybraných zemích EU. Pozornost je zaměřena na země s vícestupňovým systémem invalidity a invalidních důchodů. Projekt přináší detailní popis pojetí invalidity a invalidních důchodů ve sledovaných evropských zemích, věcných a právních podmínek pro uznávání jednotlivých stupňů invalidity a pro přiznávání invalidních důchodů. Vývoj invalidizace je dokumentován statistickými údaji o nově přiznaných invalidních důchodech v jednotlivých zemích za léta 2012 a 2013 podle počtu všech nově přiznaných invalidních důchodů a podle počtu nově přiznaných "plných" a "částečných" invalidních důchodů celkově a v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Zároveň byla pozornost zaměřena na dočasnost nebo trvalost nároku na invalidní důchod, na problematiku provádění kontrol zdravotního stavu a trvání invalidity a jejich výsledky, na zdravotní příčiny invalidizace a na věkový aspekt invalidity, tedy věk, v němž je příslušný invalidní důchod přiznáván nejčas
těji.
 
Anotace v angličtině:  The project provides an overview of invalidity and its development in Czech Republic and selected European countries. Projectĺs attention aims to multi degree invalidity systems. Study brings detailed descriptions of invalidity systems, basic principles and risk covered. The development of invalidity is illustrated by statistical data on new granted invalidity pensions in years 2012 and 2013 divided by full or partial invalidity pensions. The project compares health causes of invalidity, duration of invalidity, possibility of review invalidity pension and the age in which the invalidity benefit is granted most frequently.
Klíčová slova: důchod invalidní; zab. sociální; komparace invalidních systémů

Klíčová slova v angličtině: disability pension; social security; comparison of invalidity systems
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC508/2015 Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza způsobu sociálního zabezpečení invalidů z mládí [/ Analysis of the social security of the disabled people with "original invalidity"]. / Martin Holub, Milan Šlapák - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 5 (2016), s. 15-19 (5 s.).

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Anotace:  Tento článek poskytuje informace o sociálním zabezpečení ve vybraných evropských zemích s ohledem na dlouhodobé zdravotně postižené lidi, jejichž invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a kteří z důvodu této invalidity nejsou schopni trvalé výdělečné činnosti. Zaměřuje se na specifickou skupinu lidí, kteří spadají pod českou právní definici "Invalidé z mládí". Analyzuje dávky, na které mají tito lidé nárok v zahraničí (peněžité dávky / věcné dávky), a z které části systému sociálního zabezpečení jsou dávky vypláceny (invalidní pojištění / statní sociální podpora / příjmy životního minima).
 
Anotace v angličtině:  The article provides information on social security in selected European countries with regard to long term disabled people whose disability arose before the age of 18 years and who, due to such disability, are unable to earn a working income. It is focused on a specific group of people who fall under the Czech legal definition of "Original Invalidity". It analyses benefits to which such people are entitled abroad (benefits in pay/benefits in kind) and from which part of the social security system are benefits paid (disability pension insurance / state social support / subsistence minimum income).
Klíčová slova: zab. sociální; důchod invalidní; invalidé z mládí

Klíčová slova v angličtině: social security; disability pensions; original invalidity
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza české veřejné správy v "okolí" českého penzijního systému: rodinná politika, zdravotní péče, dlouhodobá péče, bydlení, nezaměstnanost a sociální podpora; jejich propojení s důchodovým systémem [Analysis of Czech public administration in the "neighborhood" of the Czech pension system: family policy, health care, long-term care, housing, unemployment and social support; their links with the pension system]. / Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 76 s. - ISBN 978-80-7416-248-0

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt přináší přehled vazeb mezi důchodovým systémem a těmito dalšími sociálními systémy: systémem podpory bydlení, pomocí v hmotné nouzi, nemocenským pojištěČním, rodinnou politikou a státní sociální podporou, státní politikou zaměstnanosti, vzdělávací politikou, a systémem zdravotní a dlouhodobé péče a sociálních služeb. Výstupem projektu je strukturovaný popis přímých a nepřímých vazeb mezi sociálními systémy a důchodovým systémem, který slouží zejména jako návrh výzkumných hypotéz existence a povahy vazeb pro další výzkum. Provázanost sociálních systémů navzájem vyplývá z povahy věcí, je logickým důsledkem zejména skutečnosti, že systémy pracují v zásadě s jedním a tímtéž souborem účastníků, kterým slouží podle konkrétní životní situace. Některé vazby mezi systémy jsou na první pohled jasné, jiné lze odhalit až při podrobném rozboru detailních pravidel ovládajících strukturu a nároky vyplácené z jednotlivých systémů.
 
Anotace v angličtině:  The project provides an overview of the links between the pension system and the following social systems: the housing allowance, the material needs assistance allowance, health insurance, family policy and state social support, state employment policy, education policy, the health system and the long-term care and social services systems. The outcome of the project takes the form of a structured description of the direct and indirect linkages between the various social systems and the pension system, which will serve primarily as a proposal for a research hypothesis on the existence and nature of these links for the purposes of further research. The mutual interconnection of the afore-mentioned social systems, in the nature of things, is the logical consequence primarily of the fact that these systems operate essentially with the same set of participants as employed according to specific life situations. The research determined that a number of links between the systems are clear at first sight, whilst other
s can be revealed only following the in-depth analysis of the detailed rules which regulate both the structure of and claims paid out under the various systems.
Klíčová slova: systémy pojistné; systémy nepojistné; systém důchodový; zab. sociální

Klíčová slova v angličtině: insurance systems; non-insurance systems; pension system; social security
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC513/2015 Analýza české veřejné správy v "okolí" českého penzijního systému: rodinná politika, zdravotní péče, dlouhodobá péče, bydlení, nezaměstnanost a sociální podpora; jejich propojení s důchodovým systémem
Poznámka:  Monografie vznikla v rámci řešení projektu "Analýza české veřejné správy v "okolí" českého penzijního systému: rodinná politika, zdravotní péče, dlouhodobá péče, bydlení, nezaměstnanost a sociální podpora; jejich propojení s důchodovým systémem", který byl financován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity [Typology of social benefits and developments in the insurance and non-insurance social security systems in terms of suitability and effectiveness]. / Martin Holub, Jan Mertl, Pavlína Millionová, Milan Šlapák, Jaroslav Vostatek, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 266 s. - ISBN 978-80-7416-355-5

[ Holub, Martin - Mertl, Jan - Millionová, Pavlína - Šlapák, Milan - Vostatek, Jaroslav - Víšek, Petr ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Monografie vychází z členění dávek sociálního zabezpečení na pojistné a nepojistné. Kritérium pojistných a nepojistných dávek sociálního zabezpečení je odborníky i občany často používané, ukazuje se, že je v teoretické hierarchii vysoko postavené, avšak z hlediska rozlišovací schopnosti poměrně hrubé. Teoretická analýza identifikovala dimenze problému pojistných a nepojistných dávek v sociální politice, význam věcného přístupu k dávkám z hlediska zabezpečení jednotlivých životních situací a využití principů ekvivalence v sociálním pojištění. Následně byla provedena dekompozice členění pojistné/nepojistné na dílčí kritéria a byly vyhodnoceny existující dávky pomocí těchto kritérií. Významným metodologickým prvkem je též mezinárodní komparace, a to jak na úrovni jednotlivých dávek, tak i sociálních modelů a jejich využití ve vyspělých zemích. Bylo provedeno rozčlenění nepojistných dávek podle jejich role v systému (chudinské dávky sociální potřebnosti versus selektivní podpora uznaných sociálních situací). Byl
důkladně zmapován vývoj českého systému s ohledem na významné determinující události pro konstrukci systému dávek. Cílem studie nebylo navrhovat reformu konkrétních dávek, ale poukázat na to, kde se nastavení systému dostává do rozporu s jednotlivými kritérii používanými pro klasifikaci dávek. Dalším cílem bylo teoreticky a prakticky vymezit základní principy pro dávky ve vazbě na skutečnou situaci řešenou prostřednictvím sociálního zabezpečení. Místy se ukázalo, že dílčí charakteristika konkrétní dávky se odlišuje od "čistých" charakteristik, které jsme identifikovali v rámci dekompozice a shrnuli do přehledné tabulky. Tehdy je to buď podnět ke zvážení charakteru dávky, jejího zařazení a existence, nebo je potřeba dobře zdůvodnit, proč zákonodárce, respektive tvůrce veřejné politiky takové řešení zvolil. Dále bylo identifikováno využití sociálních modelů v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení, doplněné konkrétními charakteristikami dávek vybraných zemí. Byly též zjištěny trendy v objemech pojistn
ých a nepojistných dávek, jakož i analyzovány podstatné změny s vlivem na ekvivalenci a solidaritu v dávkovém systému. To bylo provedeno za všechny hlavní oblasti veřejných financí a sociálního zabezpečení. Hlavní výzkumná zjištění jsou diskutována a shrnuta v šesté kapitole. Text obsahuje doporučení pro veřejnou správu, jak s dávkovými systémy zacházet, a u vybraných dávek jsme poukázali na charakter jejich nastavení z pohledu pojistných a nepojistných prvků.
 
Anotace v angličtině:  The monograph is based on the division of social security benefits into their insurance and non-insurance elements. While the insurance and non-insurance social security benefits criterion is often employed by both professionals and non-professionals, and it appears to occupy a high position in the theoretical hierarchy, it is relatively unrefined in terms of distinguishing capacity. The theoretical analysis identified the extent of the problem of insurance and non-insurance benefits in the field of social policy, the importance of the material approach to benefits in terms of securing individual life situations and the use of equivalence principles in social insurance. Subsequently, a breakdown was performed of the division of insurance/non-insurance benefits into sub-criteria, based on which the various benefits were assessed. International comparison provides a further methodological approach in this context, both at the individual benefits level and in terms of the wider social models applied in developed
countries. Non-insurance benefits were disaggregated according to their role in the system (social benefits in case of poverty versus selective support for recognised social situations). The development of the Czech system was mapped in detail with regard to significant events that determined the design of the benefits system. Rather than to suggest specific reforms to the benefits system, the main aim of the study was to highlight in which contexts the settings of the system are in conflict with the various criteria applied in the classification of benefits. A further aim was to define both theoretically and practically the basic principles governing benefits in relation to real situations addressed through the social security system. In some cases, it was apparent that the partial characteristics of particular benefits differed from the "pureö characteristics that we identified in the breakdown and summarised in tabular form, which provided both a stimulus for the consideration of the nature of the respecti
ve benefits, their classification and, indeed, their existence, and the necessity to justify why the legislator or public policy-maker chose such a solution. Further, the study identified the use of social models in various social security subsystems, supplemented with a description of the specific characteristics of benefits provided in selected countries. Moreover, trends in terms of the content of both insurance and non-insurance benefits were identified, as were significant changes that exerted an impact on the equivalence and solidarity of the benefits system; this was performed for all the major areas of public finance and social security. The main research findings are discussed and summarised in chapter six. The study provides recommendations for public administration institutions on the approach to adopt with respect to benefits systems and describes the approach to the setting of selected benefits from the perspective of their insurance and non-insurance elements.
Klíčová slova: dávky sociální; pojištění sociální; modely sociální; zab. sociální

Klíčová slova v angličtině: social benefits; social insurance; social models; social security
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: IP70507 Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Epidemie covidu-19 a nerovná distribuce příjmů v krajích České republiky [The Covid-19 Epidemic and Unequal Distribution of Incomes in the Regions of the Czech Republic]. / Filip ČERVENKA, Vlastimil Beran, Diana Bílková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. - 36 stran

[ ČERVENKA, Filip - Beran, Vlastimil - Bílková, Diana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie dekomponuje a analyzuje regionální příjmové nerovnosti v České republice po vypuknutí pandemie covidu-19. Identifikován byl značný nárůst mzdové koncentrace. Nicméně vlivem ostatních zdrojů příjmů byl teto nárůst překonán. To mělo za následek pokles celkového Giniho indexu v roce 2020. Tento výsledek však nelze přičíst na vrub systému sociálního zabezpečení, ale aktivitě veřejného sektoru. Snížení nerovnosti bylo dosaženo pomocí diskreční politiky (např. podnikatelské kompenzační bonusy). Pro snížení nerovností skrze stávající systém sociálního zabezpečení by vláda ČR mohla rozšířit pomoc v hmotné nouzi, přídavky na dítě, dávky pěstounské péče nebo příspěvky na bydlení. Tyto sociální transfery vykazují nejnižší průměrné náklady z hlediska snižování nerovností a zároveň tvoří zanedbatelnou část objemu sociálních výdajů.
 
Anotace v angličtině:  The study decomposes and analyzes regional income inequality in the Czech Republic after the start of COVID-19 pandemic. Significant rise of wage concentration was identified; however, it was overruled by the effect of other income sources, resulting in decline on the total Gini index in 2020. This outcome can be attributed to activity of the public sector, however not to the social security system. The decline of inequality was achieved through discretionary policy, as entrepreneurial compensation bonuses. To decrease the inequality by existing social security scheme, Czech government could augment assistance in material need, child allowance, foster care benefit or housing allowance. These social transfers show the lowest average cost in terms of reducing inequality and at the same time account for a negligible part of current social expenses.
Klíčová slova: nerovnost; příjmy; náklady; mzda minimální; zab. sociální; covid-19; kompenzace

Klíčová slova v angličtině: inequality; incomes; costs; minimum wage; social security; covid-19; compensation
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR
Pracoviště: VUPSVSPS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT