Publikační činnost: 1999
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Rodinná politika v měnícím se kontextu. / Tomáš Sirovátka - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 5 (1999), s. 31-35.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Změna společenského kontextu; vliv na postavení rodiny. Proces masového vstupu žen na trh práce. Problém tzv. "krize rodiny". Česká rodina a transformace. Míra rozvodovosti; míra porodnosti. Rodinná politika a její možnosti. Tři typy evropských modelů rodinné politiky: anglosaský ("tržně orientovaný model"); kontinentální ("tzv. "model obecné podpory rodiny"); skandinávský ("tzv. "model dvoupříjmové rodiny"). Perspektivy modelů rodinné politiky. V tabulkách uvedeny postoje k rodině a k rodinným rolím, data vztahující se k rodině v kontextu trhu práce a sociální politiky; porovnání několika evropských zemí. V tabulce porovnána úroveň politiky státu vůči definovaným skupinám občanů (mladým rodinám, rodinám s dětmi, osamělým matkám atd.) v ČR.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; rodina; politika rodinná; sociologie rodiny; ženy; rovnost; zaměstnanost žen; rozvody; zab. v mateřství; diskriminace pracovní

Klíčová slova v angličtině: CR; international; family; family policy; sociology of a family; women; equity; employment; divorces; maternity insurance; labour discrimination
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území. [Historical development of the social and health insurance at our territory]. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 26-27.

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Formy a vývoj pojištění obecně. Období rakouské monarchie a první republiky. Období po druhé světové válce.
 
Anotace v angličtině:  Insurance forms and development in general. Time of the Austrian monarchy and the First Republic of Czechoslovakia. Post World War II time.
Klíčová slova: ČR; zabezpečení sociální; vývoj; pojištění zdravotní; péče zdravotní; zab. důchodové; zab. nemocenské; prevence; dávky sociální; zab. v mateřství; zákonodárství; příjmy SZ

Klíčová slova v angličtině: CR; social security; DEVELOPMENT; health insurance; pension insurance; sickness insurance; prevention; health care; social benefits; maternity insurance; legislation; social security income
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní přehled stavu a reforem nemocenského pojištění v členských státech Evropské unie a kandidátských zemích. / Iva Chvátalová - Praha: VÚPSV, 2003. - 53 s., příl.

[ Chvátalová, Iva ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná práce se zabývá aktuální úpravou nemocenského pojištění v členských státech Evropské unie a kandidátských státech. Pozornost je věnována peněžitým dávkám v nemoci, mateřství, při ošetřování nemocného dítěte nebo dospělého člena rodiny, otcovství a při převedení těhotné ženy na jinou práci. Ve výzkumné práci je popsáno postavení zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a pozornost je zaměřena též na úlohu zaměstnavatelů ve sledované oblasti. Předmětem výzkumu je také zachycení aktuálních změn v nemocenském pojištění, popřípadě připravovaných či probíhajících reforem.
Klíčová slova: EU; Evropa střední a východní; zab. nemocenské; reforma; zab. v mateřství; dávky; podpora při ošetřování; nemocenské; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: EU; Central and Eastern Europe / CEE; sickness insurance; reform; maternity benefits; benefits; benefit for care of a family member; sickness benefit ; RILSA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území (Dokončení). [Historical development of the social and health insurance at our territory.]. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 25-26.

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Období po převratu v únoru 1948. Období 90. let 20. století.
 
Anotace v angličtině:  Time after the coup in February 1948. The 90s of the 20th century.
Klíčová slova: ČR; zabezpečení sociální; vývoj; pojištění zdravotní; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. v mateřství; zab. úrazové; prevence; péče zdravotní; dávky; zákonodárství; příjmy SZ

Klíčová slova v angličtině: SOCIAL INSURANCE; sickness insurance; HISTORY / DEVELOPMENT; health insurance; pension insurance; accident insurance; prevention; health care; MATERNITY BENEFITS; legislation; social security income; BENEFITS
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Práce a rodina. [Work and family.]. / Věra Kuchařová, Sylva Höhne - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 65-75.

[ Kuchařová, Věra - Höhne, Sylva ]

Anotace:  Harmonizace rodiny a zaměstnání je v ČR téma s dlouhou tradicí vzhledem k vysoké zaměstnanosti žen od 50. let 20. století. To však současně znamená, že jsou zakořeněny mnohé stereotypy, komplikující tento aspekt "decent work" v současných sociálně ekonomických podmínkách. Vycházejí především z přetrvávajících genderových nerovností a vzájemné podmíněnosti těchto nerovností ve sféře rodiny a zaměstnání. Zaměstnanost ve vztahu ke struktuře rodin. Sladění práce a rodiny, zabezpečení v mateřství. Pokles institucionální péče o děti, Role sociálních partnerů.
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; zaměstnanost matek; gender nerovnost; zab. v mateřství; péče o děti institucionální; flexibilita pracovní; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of family and work life; employment of mothers; gender inequalities; maternity insurance; INSTITUTIONAL CARE for children; labour flexibility; social dialogue
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K přínosu mateřských center pro děti, matky i společnost [To the benefits of maternity centers for children, mothers and society]. / Jana Paloncyová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 30-31 (2 s.).

[ Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Historie vzniku tzv. "mateřských center" v ČR. Správa a činnost mateřských center (pořádání akcí se zaměřením na děti, matky, celé rodiny apod.). Přínos mateřského centra pro matku, příp. pro otce nebo pro prarodiče. Přínos mateřského centra pro děti. Přínos mateřského centra pro celou společnost. Síť mateřských center v ČR. Jeden příklad z praxe: Mateřské centrum Studánka (Praha 5).
Klíčová slova: ČR; příspěvek rodičovský; zab. v mateřství; dovolená mateřská; historie; svépomoc; matky; činnost dobrovolná; organizace neziskové; péče sociálně zdravotní; financování; politika populační

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; parental benefit; maternity benefits; maternity leave; history; self help; mothers; voluntary activity; nonprofit organizations; social and health care; financing; population policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  ?? článek není recenzovaný
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vývoj sociálních příjmů obyvatelstva v letech 2000-2014 [Development of social income of population in 2000-2014]. / Ladislav Průša - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 57, č. 2 (2015), s. 187-204 (18 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Sociální příjmy obyvatelstva v současné době zahrnují příjmy ze sedmi základních sociálních systémů. Příjmy ze systému důchodového pojištění. Příjmy ze systému nemocenského pojištění. Příjmy ze systému státní politiky zaměstnanosti. Příjmy ze systému státní sociální podpory. Příjmy ze systému sociální potřebnosti /pomoci v hmotné nouzi. Příjmy ze systému dávek pro zdravotně postižené občany. Příjmy ze systému sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  Social income of the population currently includes income from the seven basic social systems. Revenues from pension insurance system. Revenues from the sickness insurance system. Revenues from the system of state employment policy. Revenues from the state social support system. Revenues from the system of social need / assistance in neediness. Revenues from system of benefits for people with disabilities. Receipts from social services system.
Klíčová slova: příjmy sociální; dávky; příjmy sociální obyvatelstva; zab. důchodové; důchody; zab. nemocenské; nemocenské; ošetřovné; zab. v mateřství; zab. v nezaměstnanosti; podpora sociální; potřebnost; minimum životní; postižení; služby sociální; příspěvek na péči; vývoj

Klíčová slova v angličtině: social income; benefits; social income of population; pension insurance; pensions; sickness insurance; sickness benefit; care benefit ; maternity benefits; unemployment benefits; social support; needs; subsistence minimum; disabled people; social services; care allowance; DEVELOPMENT
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Maternity leave provisions in the EU Member States: Duration and allowances [Opatření mateřské dovolené ve členských státech EU: Doba trvání a příspěvky]. / Peychlová, Kristýna - národní přispěvatel za ČR. / Peychlová, Kristýna - národní přispěvatel za ČR - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. - 54 s. - ISBN 978-92-897-1382-5

[ Peychlová, Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Směrnice o mateřské dovolené (92/85/EEC) se zabývá zlepšením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci žen, které jsou těhotné, krátce po porodu nebo kojí. Tato zpráva konstatuje, že téměř všechny členské státy jsou v souladu s ustanovením směrnice o poskytnutí povinné mateřské dovolené alespoň dva týdny před a/nebo po porodu; většina tento požadavek překračuje. A ve většině členských států jsou náhradové poměry na 100 % dřívějšího platu - přinejmenším po určitou dobu.
Klíčová slova: zab. v mateřství; dovolená mateřská; dávky; podmínky pracovní; EU

Klíčová slova v angličtině: maternity insurance; maternity benefits; maternal leave; working conditions
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  nezadávat do RIV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Změny finančních nástrojů rodinné politiky v letech 2006-2015 a jejich potenciál měnit natalitní chování [Changes of financial tools introduced in family policy in 2006-2015 and their potential to influence natality behaviour]. / Sylva Höhne, Věra Kuchařová - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 64, č. 7 (2016),

[ Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem příspěvku je přispět k diskusi o vlivu rodinné politiky na rodinného chování. Článek analyzuje vliv parametrických a systémových změn zavedených v rodinných a sociálních dávkách a daňových úlev v období 2006-2015 na příjmovou úroveň rodin s různými demografickými charakteristikami a hodnotí potenciál těchto změn ovlivnit reprodukční a partnerské chování. Analytická část vybírá nástroje finanční podpory pro rodiny a ukazuje velikost finančních opatření, na která mohou rodiny uplatňovat nárok v závislosti na jejich předchozím výdělečném příjmu, do jaké míry je tento příjem kompenzován (rodinné dávky) a jak je ovlivněn čistý příjem (daňové úlevy). Účinky studovaných změn se liší pro různé příjmové kategorie a jsou výraznější v případě rodin s nízkými příjmy. Tato diferenciace koresponduje s porodností podle vzdělání matek, které je úzce spojeno s příjmem rodiny. Analýza ukázala, že určité nástroje mají potenciál ovlivnit chování rodiny, ale různými způsoby.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to contribute to the discussion about the influence of family policy on family behaviour. The paper analyses the impact of parametric and system changes introduced in family and social benefits and tax reliefs in 2006ľ2015 on the income level of families with different demographic characteristics, and evaluates the potential of those changes to influence reproductive and partnership behaviour. The analytical part takes selected instruments of financial support to the family and shows the size of the financial provision families can claim depending on their previous earned income, to what extent that income is being compensated (family benefits), and how the net income is influenced (tax reliefs). Effects of the studied changes vary for different income categories and are more pronounced in the case of low-income families. This differentiation corresponds to the fertility by motherĺs education, which is tightly linked to the familyĺs income. The analysis has shown that certain instrume
nts have the potential to influence family behaviour, however in diverse ways.
Klíčová slova: politika rodinná; porodnost; dávky sociální; úlevy daňové; mzda průměrná; příspěvek rodičovský; zab. v mateřství; porodné

Klíčová slova v angličtině: family policy; fertility; social benefits; tax credits; average wage; parental allowance; maternity benefit; birth grant
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI: 10.18267/j.polek.1094
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT