Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Podniková očekávání od novelizace pracovněprávních předpisů. [Enterprise expectations in relation to an amendment of labour legislation.]. / Jaroslav Hála, Aleš Kroupa - Praha: VÚPSV, 2000. - 33 s.

[ Hála, Jaroslav - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva popisuje očekávání zaměstnavatelů v souvislosti s implementací práva EU do Zákoníku práce (rovnost příležitostí, zastupování zaměstnanců, právo zaměstnanců na informace, ochrana osob oprávněných jednat za zaměstnan-ce, pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku, mzda, náhrada mzdy a náhrada výdajů). Stanovisko zaměstnavatelů k novele bylo zjišťováno reprezen-tativním šetřením v podnicích v rámci tzv. konjunkturálního šetření ČSÚ a záro-veň hloubkovými rozhovory s vedoucími pracovníky, personalisty a funkcionáři odborových organizací.
 
Anotace v angličtině:  The report describes the employers' expectations initiated by the implementati-ons of the EU law into the Labour Code (equal opportunities, representation of employees, the right of employees to information about the firms policy, security of the employees' representatives, work contract, working time, wages, remune-ration of wages and expenses). The employers´ points of view to the changes of the Labour Code were observed in co-operation with the Czech Statistical Offi-ce in within the conjectural survey in firms. At the same time deep interviews were carried out, at the firms level, with managers, heads of personal depart-ments, and trade union leaders.
Klíčová slova: zaměstnavatelé; právo pracovní; zákoník práce; vztahy pracovní; integrace evropská
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Uplatnění konta pracovní doby u zaměstnavatele v roce 2008. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 11, č. 4 (2008), s. 24-26.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; doba pracovní; právo pracovní; zákoník práce

Klíčová slova v angličtině: CR; working hours; Labour Code; labour law
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Utváření, vývoj a fungování minimální mzdy v České republice. [Creation, development and operation of the minimum wage in the Czech Republic.]. / Ivo Baštýř - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 18-24.

[ Baštýř, Ivo ]

Anotace:  Příspěvek je zaměřen na přehledný popis a hodnocení právního a institucionálního uplatňování minimální mzdy a vývoje její absolutní i relativní úrovně. Věnuje se také socioekonomickým důsledkům tohoto vývoje v období 1991 ľ 2007. Zpráva také stručně zmiňuje přístupy ke koncepční interpretaci minimální mzdy v kontextu odborných debat i politických diskusích na mezinárodní i národní úrovni. Jasně nastiňuje opatření zahrnutá v zákoníku práce a dalších předpisech, jejichž prostřednictvím je vláda oprávněna stanovit výši a podmínky pro poskytování minimální mzdy.
 
Anotace v angličtině:  The report is focused on a description and evaluation of the legal and institutional establishment of the minimum wage and the development of its absolute and relative level as well as the socioeconomic consequences of this development during the period 1991 ľ 2007. The paper also briefly mentions approaches to the conceptual interpretation of the minimum wage in the context of expert discourse and political discussion at an international and national level. It lucidly outlines the arrangements included in the Labour Code and in regulations, through which the government is authorised to set the level and conditions for the provision of a minimum wage.
Klíčová slova: mzda minimální; vývoj; zákonodárství; zákoník práce; ekonomické aspekty minimální mzdy

Klíčová slova v angličtině: minimum wage; DEVELOPMENT; legislation; Labour Code; economic aspects of the level of minimum wage; CR
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT