Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA [Occupational schemes of pension insurance in selected EU counties, Switzerland and the United States]. / Zdeňka Musilová, Milan Šlapák, Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 96 s. - ISBN 978-80-7416-087-5

[ Musilová, Zdeňka - Šlapák, Milan - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Předmětem předkládané publikace je popis trajektorie vývoje důchodových systémů v pěti vybraných zemích Evropské unie (Dánsko, Německo, Irsko, Švédsko a Velká Británie), Švýcarska a Spojených státech amerických. Hlavní důraz je kladen na deskripci druhého pilíře v podobě penzijních zaměstnaneckých schémat. Tato schémata jsou zkoumána z pohledu několika faktorů, mezi které jsou zařazeny např. účast a odváděné příspěvky do systému, typ penzijního schématu či zdanění penzí vyplácených z těchto schémat. Výstupem publikace je souhrn hlavních trendů v trajektorii vývoje penzijních systémů.
 
Anotace v angličtině:  The goal of the publication is the description of the trajectory of pension system in 5 specific member states of the European Union (Denmark, Germany, Ireland, Sweden and Great Britain), Switzerland, and the US. We focus especially on the description of the second pillar, as pension occupational schemes. These schemes are analyzed from several factors point of view, i.e. participation, contributions, type of pension scheme, taxation of the pensions. The outcome of the publication is the summary of the main trends in the pension systems trajectory.
Klíčová slova: zaměstnanecká schémata; vývoj důchodových systémů; druhý pilíř; dávkově či příspěvkově definované schéma; zdanění důchodů; Dánsko; SRN; Irsko; Švédsko; V. Británie; Švýcarsko; USA

Klíčová slova v angličtině: pension occupational schemes; pension system development; the second pillar; defined benefit scheme; defined contribution scheme; taxation of the pensions; Denmark; Germany; Ireland; Sweden; United Kingdom; Switzerland; USA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: VZ2011 Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnanecká schémata jako forma zabezpečení na stáří [Employee pension schemes as a form of provision for old age]. / Zdeňka Musilová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 7-13 (7 s.).

[ Musilová, Zdeňka ]

Anotace:  S cílem zajistit finanční udržitelnost základních schémat důchodového zabezpečení v podmínkách demografického stárnutí obyvatelstva volí řada evropských zemí cestu diverzifikace financování zabezpečení ve stáří. Článek analyzuje fungování důchodových systémů v Německu, Švédsku a Velké Británii a zaměřuje se na úlohu zaměstnaneckých schémat druhého pilíře v těchto zemích. Tato schémata mají pro zaměstnavatele i zaměstnance své výhody i nevýhody a jednotlivé státy účast v nich různými nástroji podporují v závislosti na tom, jak velkou úlohu v jejich systémech důchodového zabezpečení hrají.
 
Anotace v angličtině:  With a view to ensuring that basic pension schemes are financial sustainable in the conditions of demographic population ageing, the number of European countries are going down the road of diversifying the provision for old age. This paper analyses the working of the pension systems in Germany, Sweden and Great Britain and focuses on the role of second-pillar employee schemes in these countries. These schemes may have both advantages and disadvantages for employers and employees and the countries use various instruments to support participation in them, depending on how big a role they play in their pension systems.
Klíčová slova: zab. důchodové; systém; financování; zaměstnanecká schémata; zabezpečení ve stáří

Klíčová slova v angličtině: systems of pension insurance; pension security; employee pension schemes; provision for old age
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT