Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Nerovné pozice mužů a žen na trhu práce v České republice. [The unequal position of men and women on the labour market in the Czech Republic.]. / Václav Kulhavý, Tomáš Sirovátka - In: Rodina, zaměstnání a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, at al.. - Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2006. - ISBN 80-7326-104-9. - s. 233-258 (26 s.).

[ Kulhavý, Václav - Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Kapitola podrobněji analyzuje význam přítomnosti dětí v rodině pro postavení mužů a žen na trhu práce s přihlédnutím k jejich dalším charakteristikám (zejména věk a vzdělání). Rozlišuje více forem znevýhodnění na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  This chapter analyses in detail the importance of the presence of children in a family for the position of men and women in the labour market with a view to their further characteristics (particularly age and education). It differentiates between a number of types of disadvantage on the labour market.
Klíčová slova: trh práce; sladění rodinného a prac. života; flexibilita pracovní; zaměstnání atypické; vzdělání dosažené; skupiny věkové; zaměstnanost; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: labour market; reconciliation of work and family life; labour flexibility; atypical employment; educational attainment; age groups; employment; unemployment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Jak je to s flexibilitou trhu práce v CR? Mezinárodní srovnání míry regulace podle OECD a Světové banky. [How is the labour market flexibility in the CR? The international comparison of the strictness of regulation according to OECD and World Bank.]. / Markéta Nekolová - In: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference / Zuzana Dvořáková, Marek Stříteský, (eds.). - Praha : VŠE, 2007. - ISBN 978-80-245-1207-5. - nestr. (12 s.,) - CD.

[ Nekolová, Markéta ]

Akce: Praha, 13. - 14. září 2007, VŠE v Praze, EUR
Anotace:  Jak ukazují výsledky mezinárodního srovnání, patří ČR podle indexu OECD a Světové banky mezi země s nejvíce flexibilní regulací zaměstnávání. Analýza jednotlivých komponent zmíněných indexů a vybraných statistik trhu práce ukázala, že problémem ČR není ani tak nepružná regulace, jako spíše výrazný nepoměr mezi úrovní ochrany standardních zaměstnanců a tzv. flexi zaměstnanců v neprospěch druhých. Řešením by tedy nemělo být zvyšování flexibility zaměstnávání jako celku, ale postupné sbližování pracovních podmínek pro různé formy zaměstnávání. Toto sbližování však musí být doplněno odpovídající úpravou systému sociální ochrany a aktivní politiky zaměstnanosti v rámci komplexní strategie flexicurity pro ČR.
 
Anotace v angličtině:  According to the outcomes of the international comparisons, the Czech Republic belongs among countries with the highest numerical flexibility. Analyses of the particular components of these indexes and chosen labour market statistics shows, that the problem does not consist in the rigid regulation rather in strong differentiation in a level of regulation of the standard employment and of the temporary employment detrimental the second one. Solution lies in gradual convergence of working conditions for different forms of employment. This convergence however must be accompanied by the reform of social security systems and extensive active labour market policy in the frame of the Czech flexicurity solution.
Klíčová slova: trh práce; flexibilita pracovní; flexicurity; zaměstnání atypické

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour flexibility; flexicurity; atypical employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: 5302/I
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Atypical Employment in Aviation : Final Report [Atypické zaměstnávání v letectví: Závěrečná zpráva]. / Veverková, Soňa ľ national expert. / Veverková, Soňa ľ national expert - Brussels: European Commission, 2015. - 287 s.

[ Jorens, Yves - Gillis, Dirk - Valcke, Lien - De Coninck, Joyce - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie analyzuje atypické formy práce ve vybraných členských zemích EU, dopad atypické práce na bezpečnost a podnikové kultury, prostředky, kterými je atypická práce regulována a v případě nutnosti potírána, a její důsledky na individuální a kolektivní reprezentaci. Studie se skládá z 5 rozdílných částí: 1. Rozsah a metodologie. 2 Evropský sektor letecké dopravy (charakteristika současného stavu). 3. část objasňuje závěry provedeného šetření a 4. část je analyzuje. 5. Konečné závěry a doporučení.
Klíčová slova: EU; letectví; práce netypická; flexibilita pracovní; zákonodárství; právo pracovní; podmínky zaměstnání; zaměstnání dočasné; zaměstnání na částečný úvazek; zaměstnání atypické; agentury práce; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; aviation; atypical employment; atypical work; labour flexibility; legislation; labour law; employment conditions; temporary agency work; temporary employment; part-time employment; social dialogue
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9136/15 Atypické formy zaměstnávání v sektoru evropské letecké dopravy - Zpráva za Českou republiku
Poznámka:  Veverková, Soňa - national expert
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT