Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Příležitostná registrovaná práce pro dlouhodobě nezaměstnané. / Ladislav Průša - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 10 (2003), s. 20-22.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Belgické zkušenosti s opatřením, které umožňuje dlouhodobě nezaměstnaným osobám v omezeném rozsahu pracovat bez vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání a bez ztráty s tím spojených výhod. MPSV navrhuje připravit i u nás obdobný systém, konkrétně se jedná o projekt Příležitostné registrované práce, který by mohl při vhodně nastavených parametrech fungovat jako nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti.
Klíčová slova: ČR; Belgie; politika zaměstnanosti; nezaměstnanost dlouhodobá; zaměstnání dočasné; uchazeči o práci; flexibilita pracovní; práce netypická

Klíčová slova v angličtině: CR; Belgium; employment policy; long term unemployment; temporary employment; job seekers; labour flexibility; atypical employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Impact of training on peopleĺs employability: Czech Republic. [Vliv pracovního výcviku na zaměstnatelnost lidí: Česká republika.]. / Aleš Kroupa, Lenka Dokulilová, Renata Vašková - 2005.

[ Kroupa, Aleš - Dokulilová, Lenka - Vašková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Údaje z národního průzkumu pracovních podmínek. Charakteristika šetření. Struktura zaměstnanců podle typu pracovní smlouvy a dalších ukazatelů (zaměstnání, vzdělání,, věk, pohlaví, ekonomická aktivita, velikost podniku). Údaje o pracovním výcviku poskytovaným zaměstnavatelem (podnikem) podle typu pracovní smlouvy (trvalý pracovní poměr, pracovní poměr na dobu určitou). Hodnocení výcviku ze strany účastníků, vliv na jejich zaměstnatelnost.
 
Anotace v angličtině:  Data from national working conditions surveys. The characetristics of the survey. Structure of the employees in national economy by contract type and other indicators (occupation, education, age, sex, sector or company size). Information on the typeof training provided by the company by the contract type (permanent contract, fixed-term contract). Employees´assesment of training, impact on their employability.
Klíčová slova: ČR; podmínky pracovn; šetření; vzdělávání-výcvik; zaměstnatelnost; typy pracovních smluv; poměr pracovní trvalý; zaměstnání dočasné; zaměstnanci

Klíčová slova v angličtině: CR; working conditions; survey; training; employability; type of labour contract; permanent contract; fixed-term contract; employees
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Flexibilní formy zaměstnávání v zemích Evropské unie. Dokonč. / Miriam Kotrusová - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 3 (2002), s. 16-17.

[ Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Dokončení z čísla 2/2002. Dočasné formy zaměstnání. Vývoj a základní charakteristiky zaměstnání na dobu určitou. Některé problémy související se zaměstnáními na dobu určitou. Flexibilita forem zaměstnání v České republice. Graf: Zaměstnání na dobu určitou (v % z celkové zaměstnanosti) v zemích EU v letech 1991-1999.
Klíčová slova: ČR; EU; flexibilita pracovní; politika zaměstnanosti; trh práce; zaměstnání dočasné; zaměstnání na částečný úvazek

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; labour flexibility; employment policy; labour market; temporary employment; part time employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Atypical Employment in Aviation : Final Report [Atypické zaměstnávání v letectví: Závěrečná zpráva]. / Veverková, Soňa ľ national expert. / Veverková, Soňa ľ national expert - Brussels: European Commission, 2015. - 287 s.

[ Jorens, Yves - Gillis, Dirk - Valcke, Lien - De Coninck, Joyce - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie analyzuje atypické formy práce ve vybraných členských zemích EU, dopad atypické práce na bezpečnost a podnikové kultury, prostředky, kterými je atypická práce regulována a v případě nutnosti potírána, a její důsledky na individuální a kolektivní reprezentaci. Studie se skládá z 5 rozdílných částí: 1. Rozsah a metodologie. 2 Evropský sektor letecké dopravy (charakteristika současného stavu). 3. část objasňuje závěry provedeného šetření a 4. část je analyzuje. 5. Konečné závěry a doporučení.
Klíčová slova: EU; letectví; práce netypická; flexibilita pracovní; zákonodárství; právo pracovní; podmínky zaměstnání; zaměstnání dočasné; zaměstnání na částečný úvazek; zaměstnání atypické; agentury práce; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; aviation; atypical employment; atypical work; labour flexibility; legislation; labour law; employment conditions; temporary agency work; temporary employment; part-time employment; social dialogue
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9136/15 Atypické formy zaměstnávání v sektoru evropské letecké dopravy - Zpráva za Českou republiku
Poznámka:  Veverková, Soňa - national expert
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT