Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. [Employment and child care from the perspective of parents and employers.]. / Věra Kuchařová, Sylva Ettlerová, Olga Nešporová, Kamila Svobodová - In: Kariéra, rodina, rovné příležitosti. - Praha : Gender Studies, 2006. - ISBN 80-86520-12-9. - s. 7-12 (6 s.).

[ Kuchařová, Věra - Ettlerová, Sylva - Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Shrnutí kvantitativní i kvalitativní studie týmu VÚPSV, která se zaměřila na zjišťování možností rodičů sladit péči o děti s uplatněním v zaměstnání a na případné limity či diskriminaci, které mohou situaci rodičů komplikovat. Byl zkoumán jak pohled matek, tak i přístup zaměstnavatelů. Ohniskem zájmu bylo hlavně čerpání podpory při ošetřování člena rodiny a uplatňování nároku na mateřskou/rodičovskou dovolenou.
 
Anotace v angličtině:  A summary of the RILSA teamĺs quantitive and qualitative studies focused on finding the possibilities parents have of harmonising their caring of their children with their work and any possible limits or discrimination which could complicate their situation. The viewpoint of mothers and attitudes of employers where investigated. The centre-point of interest was mainly drawing benefits whilst caring for a member of the family and applying rights to maternity/parental leave.
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; zaměstnanost matek; diskriminace pracovní; rovné příležitosti; dovolená mateřská; dovolená rodičovská

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of work and family life; employment of mothers; labour discrimination; equal opportunities; maternity leave; parental leave
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 104-Equal - Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Práce a rodina. [Work and family.]. / Věra Kuchařová, Sylva Höhne - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 65-75.

[ Kuchařová, Věra - Höhne, Sylva ]

Anotace:  Harmonizace rodiny a zaměstnání je v ČR téma s dlouhou tradicí vzhledem k vysoké zaměstnanosti žen od 50. let 20. století. To však současně znamená, že jsou zakořeněny mnohé stereotypy, komplikující tento aspekt "decent work" v současných sociálně ekonomických podmínkách. Vycházejí především z přetrvávajících genderových nerovností a vzájemné podmíněnosti těchto nerovností ve sféře rodiny a zaměstnání. Zaměstnanost ve vztahu ke struktuře rodin. Sladění práce a rodiny, zabezpečení v mateřství. Pokles institucionální péče o děti, Role sociálních partnerů.
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; zaměstnanost matek; gender nerovnost; zab. v mateřství; péče o děti institucionální; flexibilita pracovní; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of family and work life; employment of mothers; gender inequalities; maternity insurance; INSTITUTIONAL CARE for children; labour flexibility; social dialogue
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT