Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Integrace zdravotně postižených na pracovní trh. [Integration of the disabled on labour market.]. / Miroslava Rákoczyová - In: Účelové programy na lokálních trzích práce : Jejich význam, potřebnost a realizace. / J. Winkler, L. Klimplová, M. Žižlavský. - Brno : Fakulta sociálních studií, MU v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3867-5. - s. 69-78 (10 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Hlavním cílem sociální politiky zaměřené na sociální začleňování v EU je posílení sociální koheze a vytvoření inkluzivní společnosti. Za nejlepší ochranu před sociálním vyloučením je obecně považováno placené zaměstnání. Pracovní trh zajišťuje především ekonomickou integraci, má však i řadu sociálně-psychologických účinků. Sociální integrace osob se zdravotním postižením je významná také s ohledem na nárůst jejich počtu v souvislosti se stárnutím populace.
 
Anotace v angličtině:  The main objective of social policy aimed at social inclusion in the EU is to strengthen social cohesion and create an inclusive society. The best protection against social exclusion is generally considered to be paid employment. The labour market provides social integration, but it does a number of social-psychological affects. The social integration of people with handicaps is also important in terms of the increase in their numbers in relation to the aging population.
Klíčová slova: postižení; integrace postižených; trh práce; vyloučení sociální; soudržnost sociální; zaměstnanost postižených

Klíčová slova v angličtině: handicapped persons; integration of handicapped people; labour market; social exclusion; social cohesion; employment of disabled people
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou II. K problémům dalšího vývoje zaměstnanosti starších osob. [Ageing workforce on the Czech labour market II. Problems of the further development of the employment of older persons.]. / Jaromíra Kotíková, Zdeněk Karpíšek, Miriam Kotrusová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 16-20 (5 s.).

[ Kotíková, Jaromíra - Karpíšek, Zdeněk - Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Tato část zprávy hodnotí určité aspekty dalšího vývoje zaměstnanosti starších lidí v střednědobém horizontu do r. 2020. Cílem je zhodnotit, z pohledu budoucí situace na trhu práce, jak vážný problém je a jak urgentně je třeba ho řešit. Hodnocení je založeno na dvou modelových alternativách, respektujících demografickou projekci, ale lišících se v možných specifických mírách zaměstnanosti jednotlivých pětiletých věkových skupin. Z hlediska nabídky na trhu práce se ukazuje, že předpokládaný úbytek "mladých" pracovníků může být v podstatě nahrazen početním nárůstem "starších" pracovníků. Zdroj tohoto nárůstu je ve snížení počtu ekonomicky neaktivních starších osob. To ovšem za předpokladu, že společnost nebude spoléhat jen na automatický vliv postupného zvyšování důchodového věku, ale bude včas komplexně řešit stárnutí populace.
 
Anotace v angličtině:  This part of the paper assess certain aspects of the further development of the employment of older people in the medium term up to 2020. The aim is to assess, from the perspective of the future situation on the labour market, how serious the problem is and how urgently it needs to be tackled. The assessment is based on two alternative models respecting demographic forecasts but differing in the possible specific rates of employment in the individual five-years groups. From the point of view of supply on the labour market it appears that the expected reduction in the number of "youngö workers may essentially be offset by an increase in the number of "olderö workers. The source of this increase lies in reducing the number of economically inactive older persons. This is of course conditional on the fact that society will not rely solely on the automatic impact of the gradual raising of the retirement age but will take steps to address all aspects of population ageing.
Klíčová slova: zaměstnanost; zaměstnanost starších pracovníků; pracovníci starší; trh práce; nabídka a poptávka; vývoj demografický; odchod do důchodu; populace ekonomicky aktivní; politika zaměstnanosti; zaměstnanost postižených; důchod invalidní; šetření

Klíčová slova v angličtině: employment; employment of older people; older workers; labour market; demand for work; supply of labour; demographic development; level of retirement age; age of retirement from economic activity; employment rate factors; employment policy; employment of disabled people; disability pension; selective labour-force survey
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT