Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnanost starších osob na částečný úvazek: role zdravotního stavu [Part-time employment of older people: the role of health]. / Renata Kyzlinková, Miriam Kotrusová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 7-14 (8 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Cílem článku je prozkoumat základní souvislosti mezi zdravím a zaměstnáváním starších osob na zkrácenou pracovní dobu v českém prostředí. Analýza měla odpovědět na to, jaký je zájem lidí ve vyšším věku pracovat na částečné úvazky, zda jejich zdravotní stav koresponduje s limitovanou pracovní aktivitou a zda se v tomto směru liší pracující populace před a po dosažení důchodového věku a zda práce na částečný úvazek ve vyšším věku může být důležitým faktorem lepší psychické pohody a spokojenosti v životě.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is to scrutinize the fundamental links between health and part-time employment of older people in the Czech environment. The analysis seeks to identify what interest is in part-time work among older people, whether their health is congruent with limited work activity, whether in this regard the working population differs before and after attaining retirement age, and whether part-time work at an advanced age can be an important factor in better mental well-being and life satisfaction.
Klíčová slova: zaměstnanost starších lidí; stav zdravotní starších lidí; zaměstnání na částečný úvazek; význam práce v důchodovém věku

Klíčová slova v angličtině: employment of older people; health of older people; older workers; part time employment; importance of work at retirement age
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU [Promotion of people 50+ in the labor market in practice in selected EU countries]. / Jaromíra Kotíková, ... [a i.] - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 69 s. - ISBN 978-80-7416-132-2

[ Kotíková, Jaromíra - ... [a i.] ]

Externí odkaz
Anotace:  Většina zemí Evropské unie hledá cesty, jak zvrátit trend narůstajícího počtu předčasných důchodů a jak účinněji podpořit prodlužování pracovního života a přijímá různá opatření znevýhodňující předčasné důchody a zavádí opatření stimulující starší pracovníky k delšímu setrvání v pracovní síle. Monografie zahrnuje informace o národních přístupech a existujících podpůrných systémech využívaných ve vybraných zemích EU k podpoře zaměstnanosti osob 50+. Rozbor podpůrných systémů zaměřeČných na podporu zaměstnanosti osob 50+, existujících ve vybraných zemích EU, přináší zajímavá fakta, která by mohla být inspirativní při koncipování systému podpory zaměstnávání osob 50+ v ČR.
 
Anotace v angličtině:  Most European Union countries looking for ways to reverse the trend of increasing number of early retirement and how to more effectively promote longer working lives and adopt various measures disadvantageous early retirement and introduce measures to encourage older workers to remain longer in the workforce. The study includes information about national approaches and existing support systems used in selected EU countries to promote employment of people 50+. Analysis of systems supporting employment of persons 50+, existing in selected EU countries, brings interesting facts that could be inspiring for designing the system supporting employment of persons 50+ in the Czech Republic.
Klíčová slova: stárnutí demografické; zaměstnanost starších lidí; osoby 50+; politika aktivního stárnutí

Klíčová slova v angličtině: demographic ageing; employment of older people; persons 50+; policy on active ageing
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT