Publikační činnost: 2005
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Late careers and career exits: An international comparison of trends and institutional background patterns. [Konec pracovní kariéry: mezinárodní srovnání trendů a institucionálního rámce.]. / Dirk Hofäcker, Štěpánka Pollnerová - Bamberg: Otto-Friedrich-University Bamberg, 2005. - 31 s. - (GLOBALIFE Working Paper Series (70))

[ Hofäcker, Dirk - Pollnerová, Štěpánka ]

Anotace:  Zpráva analyzuje trendy a institucionální rámec (podle typu sociálního státu) ekonomické aktivity starších osob v posledních desetiletích ve vybraných zemích Evropy a v USA.
 
Anotace v angličtině:  The paper gives an international comparative overview of major trends and developments of the employment attachment of older employees in recent decades.
Klíčová slova: odchod do důchodu; zaměstnanost starších pracovníků; komparace mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: retirement; late career; employment of older people; international comparison
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Employment exits of older workers in the Czech Republic. [Odchody do důchodu starších osob v České republice.]. / Dana Hamplová, Štěpánka Pollnerová - Bamberg: Otto-Friedrich-University Bamberg, 2005. - 24 s. - (GLOBALIFE Working Paper Series (73))

[ Hamplová, Dana - Pollnerová, Štěpánka ]

Anotace:  Zpráva popisuje na základě longitudinální analýzy vývoj zaměstnanosti starších osob v České republice od poloviny 90. let.
 
Anotace v angličtině:  The report presents a longitudinal analysis of employment exists of older workers in the Czech Republic since the second half of 1990s.
Klíčová slova: pracovníci starší; odchod do důchodu; zaměstnanost starších pracovníků

Klíčová slova v angličtině: retirement; older workers; employment of older people
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Employment and labour market policies for an ageing workforce and initiatives at the workplace - National overview report: Czech Republic. [Zaměstnanost a politiky trhu práce pro starší pracovní síly a iniciativy na pracovišti - Národní přehledová zpráva: Česká republika.]. / Lucie Vidovićová - 2007.

[ Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva se věnuje vývoji iniciativ vybraných organizací (případové studie) v ČR v posledním desetiletí, které se vztahují ke starším zaměstnancům. Podává přehled následujících bodů: hlavní dopady opatření/iniciativ na podnikové úrovni; řídící síly pro zavádění dobrých praxí na podnikové úrovni; charakteristiky zvlášť úspěšných opatření/politik; klíčová poučení ze zavádění opatření a iniciativ; budoucí otázky týkající se managementu věku na podnikové úrovni; rozvoj národní politiky týkající se stárnutí pracovní síly; relevantní činnost sociálních partnerů a dalších klíčových aktérů; postavení otázky starších pracovníků v současné politice a veřejných debatách: identifikace budoucích otázek.
 
Anotace v angličtině:  This report looks at the evolution of initiatives related to older employees undertaken by selected organisations (case studies) in the Czech Republic over the last decade. It reviews the following points: main impacts of measures/initiatives at the company level; driving forces for implementing good practice at the company level; characteristics of particularly successful measures/policies; key lessons that can be drawn from implementing measures and initiatives; future issues concerning age-management raised at company level; development of national policy concerning an ageing workforce; relevant actions of social partners and other key actors: policies and practices; and, finally, the status of the issue of older workers in current policy and public debates: identification of future issues.
Klíčová slova: pracovníci starší; politika zaměstnanosti; zaměstnanost starších pracovníků; stárnutí pracovních sil; management věku; dialog sociální; stárnutí aktivní

Klíčová slova v angličtině: older employees; employment policy; employment of older people; company level; ageing workforece; age-management; social dialogue; active ageing
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Eurofond - Do 1405
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2006
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Základní charakteristiky zaměstnanosti ve Středočeském kraji. / Jaromíra Kotíková - Praha: STEM, 2006. - 22+38 s

[ Kotíková, Jaromíra ]

Anotace:  Vývoj na trhu práce ve Středočeském kraji. Vývoj pracovních sil, zaměstnanost a odvětvová struktura v jednotlivých krajích. Věková struktura zaměstnaných. Vzdělanostní struktura zaměstnaných. Mzdy zaměstnanců podle krajů. Zaměstnávání cizinců ve Středočeském kraji. Nezaměstnanost podle okresů (r. 2005). Volná pracovní místa. Struktura uchazečů o zaměstnání, podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Ohrožené mikroregiony Středočeského kraje. Problematika zaměstnávání osob starších 50 let ve světle výzkumů. V příloze je souhrnná zpráva äÚloha politiky zaměstnanosti při motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat uchazeče obtížně umístitelné na trhu práceô.
Klíčová slova: zaměstnanost; politika zaměstnanosti; trh práce; regiony; pracovníci starší; zaměstnanost starších pracovníků

Klíčová slova v angličtině: employment; employment policy; labour markets of regions; older workers; employment of older workers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Projekt Třetí kariéra zaměřený na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Podpora zaměstnávání starších osob. [Support of Elderly People Employment.]. / Jiří Remr, Jaromíra Kotíková, ... [a i.] - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 705 s. - ISBN 978-80-7416-001-1

[ Remr, Jiří - Kotíková, Jaromíra - ... [a i.] ]

Externí odkaz
Anotace:  Stárnutí obyvatelstva je jeden z nejvýznamnějších aktuálních problémů všech vyspělých zemí. Cílem tohoto výzkumného projektu je 1. popsat a zhodnotit současný a očekávaný stav v oblasti zaměstnávání starších osob ve všech svých souvislostech; 2. na základě získaných poznatků z rozboru domácích a zahraničních materiálů, z dotazníkového šetření u zaměstnavatelů, dotazníkového šetření u populace starší 18-ti let, dotazníkového šetření osob starších 50 let, z uspořádaných kulatých stolů na úřadech práce a zejména z expertních studií doporučit směry, možná řešení a opatření v oblastech, mající významný vliv na problematiku zaměstnávání starších osob. Tato studie prezentuje shrnutí základních poznatků a formulace možných směrů řešení.
 
Anotace v angličtině:  Ageing of population one of the most important problems of all developed countries. The aim of this research project is: 1) to describe and asses the temporary and expected state in the area of elderly people employment in all connections; 2) on the base of acquired information from the analysis of Czech and foreign sources, questionnaire survey of employers, questionnaire survey of population aged 18 and more, questionnaire survey of persons aged 50 and more, round tables arranged in labour offices, and especially expert studies to recommend trends, possible solutions and measures in areas that significantly influenced problems of elderly people employment. This study presents the summary of basic findings and formulations of possible solutions.
Klíčová slova: stárnutí populace; zaměstnanost starších pracovníků; politika zaměstnanosti; stárnutí aktivní; odchod do důchodu; prodloužení ekonomické aktivity

Klíčová slova v angličtině: population ageing; elderly people employment; employment policy; retirement; active ageing; economic activity lenthening
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J049/05-DP2 - Podpora zaměstnávání starších osob; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou II. K problémům dalšího vývoje zaměstnanosti starších osob. [Ageing workforce on the Czech labour market II. Problems of the further development of the employment of older persons.]. / Jaromíra Kotíková, Zdeněk Karpíšek, Miriam Kotrusová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 16-20 (5 s.).

[ Kotíková, Jaromíra - Karpíšek, Zdeněk - Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Tato část zprávy hodnotí určité aspekty dalšího vývoje zaměstnanosti starších lidí v střednědobém horizontu do r. 2020. Cílem je zhodnotit, z pohledu budoucí situace na trhu práce, jak vážný problém je a jak urgentně je třeba ho řešit. Hodnocení je založeno na dvou modelových alternativách, respektujících demografickou projekci, ale lišících se v možných specifických mírách zaměstnanosti jednotlivých pětiletých věkových skupin. Z hlediska nabídky na trhu práce se ukazuje, že předpokládaný úbytek "mladých" pracovníků může být v podstatě nahrazen početním nárůstem "starších" pracovníků. Zdroj tohoto nárůstu je ve snížení počtu ekonomicky neaktivních starších osob. To ovšem za předpokladu, že společnost nebude spoléhat jen na automatický vliv postupného zvyšování důchodového věku, ale bude včas komplexně řešit stárnutí populace.
 
Anotace v angličtině:  This part of the paper assess certain aspects of the further development of the employment of older people in the medium term up to 2020. The aim is to assess, from the perspective of the future situation on the labour market, how serious the problem is and how urgently it needs to be tackled. The assessment is based on two alternative models respecting demographic forecasts but differing in the possible specific rates of employment in the individual five-years groups. From the point of view of supply on the labour market it appears that the expected reduction in the number of "youngö workers may essentially be offset by an increase in the number of "olderö workers. The source of this increase lies in reducing the number of economically inactive older persons. This is of course conditional on the fact that society will not rely solely on the automatic impact of the gradual raising of the retirement age but will take steps to address all aspects of population ageing.
Klíčová slova: zaměstnanost; zaměstnanost starších pracovníků; pracovníci starší; trh práce; nabídka a poptávka; vývoj demografický; odchod do důchodu; populace ekonomicky aktivní; politika zaměstnanosti; zaměstnanost postižených; důchod invalidní; šetření

Klíčová slova v angličtině: employment; employment of older people; older workers; labour market; demand for work; supply of labour; demographic development; level of retirement age; age of retirement from economic activity; employment rate factors; employment policy; employment of disabled people; disability pension; selective labour-force survey
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT