Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Novelizace zákona o zaměstnanosti. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 6 (2008), s. 42 - 52.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Příspěvek seznamuje čtenáře se zásadními změnami, které od 1.1.2009 přináší do českého právního řádu novela zákona o zaměstnanosti a o pobytu cizinců na území ČR.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; diskriminace pracovní; zaměstnanost skrytá; zab. v nezaměstnanosti; rekvalifikace; zaměstnávání agenturní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; labour discrimination; clandestine employment; unemployment insurance; retraining; temporary agency work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Navrhované změny v agenturním zaměstnávání. / Olga Bičáková - In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395 - Roč. 39, č. 7 (2008), s. 7-9. lit.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; zaměstnávání agenturní; právo pracovní; koncepce budoucí; agentury práce; inspekce práce; práce-cizinci

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; temporary agency work; labour law; future conception; employment agencies; labour inspection; employment-foreigners
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Navrhované změny v agenturním zaměstnávání od 1.1.2009. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 5 (2008), s.47-48.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; příležitosti pracovní; úřady práce; agentury práce; zaměstnávání agenturní; zaměstnavatelé; zaměstnanost; politika zaměstnanosti; koncepce budoucí; práce-cizinci; inspekce práce; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment opportunities; labour offices; employment agencies; temporary agency work; employers; employment; employment policy; future conception; employment-foreigners; labour inspection; labour law
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Změny v agenturním zaměstnávání. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 17 (2008), s. 14-15. obr.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Problematika oznamovací povinnosti zaměstnavatele, případně úřadů práce, ohledně volných pracovních míst. Činnost a povinnosti agentur práce.
Klíčová slova: ČR; zaměstnávání agenturní; zákonodárství; zaměstnanost; právo pracovní; zaměstnavatelé; úřady práce; inspekce práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; temporary agency work; legislation; employment; labour law; employers; labour offices; labour inspection
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Zaměstnanecký status a formy úvazků. / Tomáš Soukup - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 16-24.

[ Soukup, Tomáš ]

Anotace:  Zaměstnanost v roce 2007 činila přibližně 4 907 tis. osob. Zhruba 84 % z nich jsou zaměstnanci, 4 % zaměstnavatelé a 12 % samostatně výdělečně činní bez zaměstnanců. Od roku 1995 se absolutně i relativně snížil podíl zaměstnanců a naproti tomu do poloviny roku 2004 rostl počet a podíl samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců. V roce 2004 byly zavedeny minimální daňové odvody pro živnostníky a zároveň došlo ke zpřísnění zákazu tzv. Švarcsystému, tedy zaměstnávání přes živnostenský list. Pracovní poměr na dobu určitou. Částečný úvazek. Nelegální práce Čechů a cizinců. Rozdílná ochrana pracovních poměrů. Nárůst agenturního zaměstnávání. Délka trvání pracovního poměru. Politika zaměstnanosti pasivní a aktivní.
Klíčová slova: zaměstnanost; politika zaměstnanosti; poměr pracovní; formy pracovních úvazků; práce nelegální; ochrana pracovních úvazků; zaměstnávání agenturní

Klíčová slova v angličtině: employment; employment policy; employment relationship; forms of employment relationship; illegal employment; agency employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  nedávat do RIVu (autor publikce)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K novele zákona o zaměstnanosti účinné od 1.1.2009 [Towards Law Amendment on Employment in force from 1.1.2009.]. / Olga Bičáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 6 (2008), s. 23-25.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Příspěvek představuje zásadní změny, které přináší novela zákona o zaměstnanosti, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2009.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; cizinci; politika migrační; politika zaměstnanosti; úřady práce; uchazeči o práci; podmínky zaměstnání; trh práce; zab. v nezaměstnanosti; pomoc sociální; zaměstnanost skrytá; definice; rekvalifikace; absolventi; doba započitatelná; zaměstnávání podporované; děti; práce-děti; kontrola; zaměstnávání agenturní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; foreigners; migration policy; employment policy; labour offices; job seekers; conditions of employment; labour market; unemployment insurance; social assistance; clandestine employment; definition; retraining; school-leavers; countable period; supported employment; children; child labour; control; temporary agency work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  článek není v recenzované části
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Průvodce oblastí zaměstnanosti v období hospodářské recese. [Guide to employment in the period of economic recession.]. / Olga Bičáková, Miriam Kotrusová, Tomáš Soukup, Marta Ženíšková, Eva Banzetová - Praha: BMSS-Start, spol. s.r.o., 2009. - 87 s. - (Průvodce extra 3/2009) - ISBN 978-80-86140-56-8

[ Bičáková, Olga - Kotrusová, Miriam - Soukup, Tomáš - Ženíšková, Marta - Banzetová, Eva ]

Anotace:  I. Státní politika zaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti, opatření aktivní politiky zaměstnanosti). Úlevy poskytované právnickým a fyzickým osobám, slevy na pojistném. Úlevy poskytované právnickým a fyzickým osobám z resortu Ministerstva financí. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pracovní rehabilitace, chráněné pracovní místo, chráněná dílna. Agenturní zaměstnávání. Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Spolupráce úřadů práce se zaměstnavateli. Podpora prostřednictví ESF. Povinnosti zaměstnavatele při platební neschopnosti. II. Uchazeči o zaměstnání. Činnost úřadů práce ve vztahu k uchazečům o zaměstnání. Přehled o poskytování příspěvku, náhrad a dávek podle zákona o zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  I. State employment policy (active labour market policy, measures of active labour market policy). Relief provided to legal and natural persons, discounts on insurance payments. Relief provided to legal and natural persons from the department of the Ministry of Finance. Employment of disabled persons and work rehabilitation, sheltered jobs, protected workshop. Agency employment. Employment of foreign nationals. Labour officesĺ cooperation with employers. Support via the ESF. Employersĺ obligations in the event of insolvency. II. Job-seekers. The work of the labour offices relative to job-seekers. Overview of contributions, compensations and benefits provided under the act on employment.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; rekvalifikace; samostatní; podnikání soukromé; daně; pojistné; práce-postižení; rehabilitace pracovní; zaměstnavatelé; práce chráněná; zaměstnávání agenturní; zaměstnávání podporované; práce-cizinci; úřady práce; insolvence; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti; dávky

Klíčová slova v angličtině: employment policy; active employment policy; retraining; self employed; private enterprise; taxes; contribution; employment of disabled people; employment of foreigners; vocational rehabilitation; employers; supported employment; temporary agency work; labour offices; insolvency; job seekers; unemployment insurance; benefits
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT