Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jaký je skutečný rozsah ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb? [What is the real extent of nursing care in residential social services institutions?]. / Jana Langhamrová, Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 2 (2016), s. 10-16 (7 s.).

[ Langhamrová, Jana - Průša, Ladislav ]

Anotace:  Financování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb patří dlouhodobě k jedněm z nejvýznamnějších problémů při poskytování sociálních služeb. Zdravotní pojišťovny - především Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - v rozporu s platným právním stavem nehradí poskytovatelům sociálních služeb náklady lékařem indikované a ošetřujícím personálem provedené a vykázané péče, vytváří tlak na ošetřující lékaře, aby tuto formu péče klientům pobytových služeb neindikovali, a v rámci své revizní činnosti se snaží minimalizovat rozsah skutečně poskytnuté péče, kterou by měly zaplatit. Cílem tohoto příspěvku je proto analyzovat výsledky terénního šetření o rozsahu poskytované ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, které bylo realizováno v závěru roku 2014, porovnat získané výsledky se skutečnými výdaji zdravotních pojišťoven za tuto formu péče a na tomto základě navrhnout takové řešení, které by přispělo k odstranění nedostatků současného stavu.
 
Anotace v angličtině:  The financing of nursing care in residential social services institutions has long been one of the most pressing problems in terms of the provision of social services. Health insurance institutions, in contradiction with applicable legislation, do not pay social service providers the costs of doctors' services and the care of nursing staff, exert pressure on doctors not to record this form of residential care and, through their inspection role, attempt to minimise the extent of the care actually provided and which they are obliged to fund. The paper analyses the results of a field survey on the extent of nursing care in residential social care facilities which was conducted at the end of 2014, provides a comparison of the results obtained with the actual funding provided by health insurance institutions for this type of care, and subsequently propose a solution that will remedy the deficiencies of the current system.
Klíčová slova: služby sociální; financování; zařízení pobytová; péče ošetřovatelská

Klíčová slova v angličtině: social services; financing; residential facilities; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020176 Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Návrh úprav systému financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb - certifikovaná metodika [Proposed modifications of the system of financing nursing and rehabilitation care in residential facilities of social ]. / Ladislav Průša, Jana Langhamrová, Martin Holub, Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 15 s.

[ Průša, Ladislav - Langhamrová, Jana - Holub, Martin - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předložené certifikované metodiky je na základě rozboru výsledků terénního kvantitativního výzkumného
šetření o rozsahu nákladů na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních
služeb a porovnání získaných výsledků se skutečnými výdaji zdravotních pojišťoven za tuto formu péče navrhnout
takový způsob jejich financování, který by přispěl k odstranění nedostatků současného stavu a ke zvýšení
efektivnosti jejich poskytování a financování.
Klíčová slova: péče ošetřovatelská; rehabilitace; služby sociální; financování; zařízení pobytová; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: nursing care; rehabilitation; social services; system of financing; residential facilities; certified methodology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020176 Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Co ukázala analýza systému financování sociálních služeb? [What did the analysis of the system of financing social services show?]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 15, č. 3 (2019), s. 4-5.

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Nedávno zpracoval VÚPSV, v.v.i. analýzu systému financování sociálních služeb v letech 2013ľ2018, v jejímž rámci bylo identifikováno množství závažných skutečností, které vyžadují hluboké zamyšlení v souvislosti s přípravou dlouho očekávané novely zákona o sociálních službách. Vybrané poznatky z této analýzy, kde hlavní pozornost byla věnována pobytovým zařízením sociálních služeb.
Klíčová slova: služby sociální; financování; zařízení sociálních služeb; zařízení pobytová; systém

Klíčová slova v angličtině: social services; social care facilities; residential facilities; system; financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT