Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče. [Conditions of nursing care delivery in residential facilities including the suggestion for interconnection of health and social care systems.]. / Ladislav Průša, Blanka Misconiová, Iva Merhautová - Praha: VÚPSV, 2003. - 29 s.

[ Průša, Ladislav - Misconiová, Blanka - Merhautová, Iva ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předložené studie bylo provést kvantifikaci rozsahu ošetřovatelské péče poskytované v rezidenčních zaří-zeních a na tomto základě hledat optimální formy propojení systému zdravotní a sociální péče. Ve spolupráci s VZP byla v r. 2001 zpracována jednotná metodika a následně bylo ve spolupráci s Asociací ústavů sociální péče vybráno celkem 5 domovů důchodců a ústavů sociální péče, v nichž bylo realizováno šetření. Z vyhodnocení údajů poskytnutých VZP vyplývá, že celkové náklady na poskytování ošetřovatelské péče v ústavech sociální péče činí cca 448,7 mil. Kč. Ambicí členů řešitelského kolektivu není hodnotit, zda se jedná o vysokou či nízkou částku, skutečný objem nákladů ošetřovatelské péče poskytované v ústavech sociální péče vyplyne v okamžiku, kdy VZP i ostatní zdravotní pojišťovny přistoupí k naplňování svých zákonem stanovených povinností a budou tuto péči ze svých zdrojů financovat.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study was to carry out quantification of a coverage of nursing care provided in residential facili-ties and on this basis to search for optimum forms of interconnection of health and social care systems. The inte-grated methodology was elaborated in cooperation with the VZP (General Health Insurance Office) in 2001 and consequently 5 homes for the elderly and social care institutes were selected in cooperation with the Association of social care institutes in which the survey was realized. On the basis of evaluation of data provided by the VZP it was found that total expenditure for nursing care delivery in social care institutes sum up 448,7 mil. Kc. Our research team has not ambitions to assess this amount. The factual expenditure for institutional nursing care will emerge in the moment when the VZP and other insurance health institutes will accept their statutory duties and will finance this care from their funds.
Klíčová slova: služby sociální; péče ošetřovatelská; zařízení rezidenční; péče zdravotní; financování; péče ústavní

Klíčová slova v angličtině: social services; nursing care; residential facilities; health care; financing; institutional care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Ošetřovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. [Health care and rehabilitation care in residential social services establishments.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková - In: Zdravotnictví v České republice. - ISSN 1213-6050 - Roč. 12, č. 3 (2009), s. 90-96 (7 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Anotace:  Podle zákona musí zařízení sociální péče poskytovat zdravotní služby osobám, kterým nabízejí služby. V r. 2008 provedl VÚPSV dotazníkové šetření o financování zdravotní a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních péče. Bylo zjištěno, že zdravotní pojišťovny odmítají některou péči hradit a některou péči hradí pouze částečně. Zařízení sociálních služeb tak hradí tuto péči z průběžných nekapitálových výdajů. Nedostatečná pozornost a podpora je také věnována rehabilitaci, ato jak ze straby zdravotních pojišťoven, tak ze strany klientů zařízení.
 
Anotace v angličtině:  According to law, social care establishments must provide health care to persons to whom they tender services. In 2008 the RILSA performed a questionnaire-based survey on funding of health and rehabilitation care in long-term social care establishments. We found, that health insurance companies refuse to cover some care and that some care they cover only partially. So social services establishments cover it from current noncapital expenditure. There is also lack of attention and support given to rehabilitation, both by health insurance companies and the clients of the establishments.
Klíčová slova: zařízení rezidenční; péče sociální; služby sociální; péče zdravotní; rehabilitace; poskytovatelé sociálních služeb; pojišťovny zdravotní; příspěvek na péči

Klíčová slova v angličtině: social care establishments; residential social services; providers of social services; health care; rehabilitation; health insurance companies; care allowance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odpovědnost za škodu vzniklou klientovi v pobytových zařízeních sociálních služeb. [Liability for damages incurred by clients in social services residential facilities.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 2-7 (6 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Anotace:  Článek se zabývá problematikou odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi při poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních. Vychází z právní teorie odpovědnosti za škodu a dále blíže rozebírá jednotlivé typy právní odpovědnosti, které mohou při poskytování sociálních služeb nastat. Zdrojem informací o úrovni znalostí poskytovatelů rezidenčních sociálních služeb bylo dotazníkové šetření.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with the issue of liability for damages incurred by beneficiaries of social services in residential facilities. It is based on the legal theory of liability for damages and scrutinises the different types of legal liability that may arise during the provision of social services. The source of information on the standard of residential social services providers knowledge about liability for damages was a questionnaire-based survey.
Klíčová slova: služby sociální; odpovědnost za škodu; poskytování sociálních služeb; zařízení rezidenční

Klíčová slova v angličtině: liability for damages; social services; social service providers; provision of social services; residential facilities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT