Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví. / Olga Bičáková - In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395 - Roč. 39, č. 10 (2008), s. 7-8.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Informace o novele zákoníku práce, která je obsažena v zákoně č. 294/2008 Sb. (účinnost od 1.10.2008) a přináší nový právní institut - další dohodnutou práci přesčas u vymezeného okruhu zaměstnanců ve zdravotnictví. Touto novelizací se implementuje do českého právního řádu článek 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003, o některých aspektech úpravy pracovní doby (tzv. opt-out). Výkon další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví. Náležitosti dohody. Povinnosti zaměstnavatele. Změna zákona o inspekci práce.
Klíčová slova: ČR; zdravotníci; zdravotnictví; práce přesčasová; doba pracovní; právo pracovní; bezpečnost práce; inspekce práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; medical personnel; health services; overtime; working hours; labour law; occupational safety; labour inspection
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 11, č. 10 (2008), s. 11-13.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Nová právní úprava další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví. Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
Klíčová slova: ČR; práce přesčasová; zdravotníci; zdravotnictví; zákonodárství; podmínky nároku

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; overtime; medical personnel; health services; legislation; eligibility
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 10 (2008), s. 26-27.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Výklad k uvedené problematice. - I.Změna zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. (Výkon další dohodnuté práce přesčas je výkonem práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Dohoda o další dohodnuté práci přesčas musí být sjednána i vypovězena písemně. Zaměstnanec nesmí být k sjednání výkonu další dohodnuté práce přesčas nucen. Povinnosti zaměstnavatele související s výkonem další dohodnuté práce přesčas. Výkon další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví je časově omezen). II.Změna zákona č.251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
Klíčová slova: zdravotnictví; zdravotníci; vztahy pracovní; doba pracovní; práce přesčasová; právo pracovní; vyjednávání kolektivní

Klíčová slova v angličtině: health services; medical personnel; labour relations; working hours; overtime work; labour law; collective bargaining
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Příbuzné správy se sociálním prvkem. [Related administrations with social element.]. / Ladislav Průša - In: Sociální správa : Úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš. - Praha : Portál, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7367-483-0. - s. 283-287 (5 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Za sociální činnost se považuje i poskytování základní zdravotní péče a základního vzdělání všem obyvatelům. Sociální činnosti ve zdravotnictví. Sociální činnosti ve školství. Sociální činnosti a bytová politika. Sociální činnosti v přistěhovalectví a migraci.
 
Anotace v angličtině:  As social activity is considered as the provision of primary health care and basic education for all citizens. Social activities in health care. Social activities in education. Social activities and housing policy. Social activities in the area of immigration and migration.
Klíčová slova: činnost sociální; zdravotnictví; školství; postižení; staří; bydlení; bydlení sociální; migrace; integrace cizinců

Klíčová slova v angličtině: social activities; health services; educational system; disabled people; seniors; housing; social housing; migration; integration of foreigners
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkový počet stran: 299 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Working conditions and social dialogue. [Pracovní podmínky a sociální dialog.]. / Eckhard Voss, Hana Geissler, Jaroslav Hála - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. - 101 s. - ISBN 978-92-897-0854-8

[ Voss, Eckhard - Geissler, Hana (spoluautor%) - Hála, Jaroslav (spoluautor%) ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva sumarizuje výsledky výzkumu, který byl vypracován v období červenec 2008 až květen 2009, na téma pracovní podmínky a sociální dialog v Evropě. Výzkum byl proveden konsorciem výzkumných institucí v 5 zemích: VÚPSV (ČR), ORSEU (Francie), Labour Asociados (Španělsko) a Oxford Research (Švédsko), Wilke, Maack and Partner (Německo). Struktura zprávy odráží trojrozměrný metodologický přístup výzkumu a zaměřuje se na 6 členských zemí: Švédsko, Německo, Francie, ČR, Španělsko a Rakousko. 1. část poskytuje přehled hlavních rámcových podmínek ľ jak s ohledem na pracovní podmínky jako otázky veřejné politické debaty v Evropě, tak z hlediska specifických národních kontextů ve zmíněných zemích. 2. část prezentuje hlavní výsledky analýzy existujícího výzkumu a šetření pracovních podmínek s ohledem na specifický vliv sociálního dialogu. Závěrečná část poskytuje přehled terénní práce zaměřené na osvědčené postupy na podnikové úrovni a výsledky případových studiích, provedených v rámci výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  The report explores the theme of working conditions and social dialogue in an effort to deepen existing findings and to present further evidence on how social dialogue has been used in improving working conditions. The findings are based on research conducted between July 2008 and May 2009, with a particular focus on the experiences of six EU Member States ľ Austria, the Czech Republic, France, Germany, Spain and Sweden. This report is divided into three parts: the first provides an overview of major framework conditions from both a European and national perspective; the second presents the main results from the analyses of existing research and working conditions surveys with regard to the specific influence of social dialogue; the third and final part gives an overview of examples of good practice at company level and of the results of the case studies carried out in the context of the research.
Klíčová slova: EU; Švédsko; SRN; Francie; ČR; Španělsko; Rakousko; podmínky pracovní; dialog sociální; vztahy industriální; smlouvy kolektivní; právo pracovní; výzkum; flexibilita pracovní; vzdělávání-výcvik; stavebnictví; zdravotnictví

Klíčová slova v angličtině: EU; Sweden; Germany; France; CR; Spain; Austria; working conditions; social dialogue; industrial relations; collective agreements; labour law; RESEARCH; labour flexibility; education and training; construction industry; health services
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 112-Eurofond Working Conditions and Social Dialogue
Poznámka:  Dostupné 19.11.2009 - http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0943.htm (published: 17 November, 2009)
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAV

Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví [Analysis of the current state of the provision of social work in schools and school counselling facilities and the current state of the provision of social work in the healthcare sector]. / Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. - 161 s.

[ Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu VÚPSV-S2-4 Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví bylo zjištění aktuálního počtu (úvazky) sociálních pracovníků, resp. zdravotně sociálních pracovníků ve vybraných školách (prioritně základních školách), školských poradenských zařízeních a vybraných zdravotČnických zařízeních. Předmětem výzkumu dále byl i rozsah, v jakém tito pracovníci vykonávají přímou práci s klienty, rovněž rozsah jejich poradenské činnosti a identifikace dalších činností, které vykonávají. Součástí analýzy bylo také zjišťování možností, očekávání a překážek výkonu sociální práce ve školách, školských poradenČských zařízeních a zdravotnických zařízeních, dále možností inter- a multidisciČplinární spolupráce, a to včetně pozice sociálního pracovníka v týmu odborných pracovníků zařízení.
V průběhu zpracovávání analýz na výše uvedená témata se ukázalo, že kontexty a podoby výkonu sociální práce ve školství a sociální práce ve zdravotnictví jsou natolik odlišné, že prezentace dosažených poznatků v rámci jedné analytické zprávy by byla obtížně čitelná a místy patrně i matoucí. Proto jsme se rozhodly prezentovat výsledky odděleně. Závěrečný výstup je tedy tvořen dvěma zcela samostatnými částmi, přičemž část A je zaměřena na sociální práci ve školství a část B na sociální práci ve zdravotnictví.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the RILSA/VÚPSV-S2-4 Analysis of the current state of the provision of social work in schools and school counselling facilities and the current state of the provision of social work in the healthcare sector project was to determine the current number (employment) of healthcare social workers in selected schools (primarily elementary schools), school counselling facilities and selected healthcare facilities. The subject of the research also included the extent to which these employees work directly with clients, as well as the range of the consulting activities they provide and the identification of other activities provided. The analysis also included the identification of the further potential for, and expectations and obstacles concerning, the performance of social work in schools, school counselling facilities and healthcare facilities, as well as the potential for inter- and multi-disciplinary cooperation, including the establishment of the position of social worker in the professional staff of
such facilities.
The analysis of the above-mentioned topics revealed that the contexts and forms of the provision of social work in the education and healthcare sectors differed to such an extent that the presentation of the findings in a single analytical report would be both difficult to read and, in some places, even confusing. Therefore, we decided to present the results separately. The final output thus consists of two completely separate parts, with Part A focusing on social work in the education sector and Part B focusing on social work in the healthcare sector.
Klíčová slova: práce sociální; zdravotnictví; školská poradenská zařízení; pracovníci sociální; podmínky práce sociální; výzkum; metody

Klíčová slova v angličtině: school social work; primary school; school counselling services; research; social work in health care; research methodology; conditions of social wo
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC540/2017 Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve vybraných zdravotnických zařízeních
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT