Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

I. Rovnost mužů a žen v dokumentech EU a ČR. II. Podpora vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech. III. Odměňování manažerů. Dílčí studie. [I. Equality between Men and Women in the EU Documents and in the CR. II. Promoting Balanced Participation of Women and Men in Decision-making Process. III. Managers Remuneration. Partial Analysis.]. / Mirjam Suchomelová, Drahomíra Fischlová - Praha: VÚPSV, 2006. - 26 s. - ISBN 80-87007-12-3

[ Suchomelová, Mirjam - Fischlová, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  V první části je vypracován přehled právních dokumentů EU týkajících se rovnosti mužů a žen, především se zřetelem na rovné odměňování a rovné zacházení v zaměstnání. Druhá část je věnována problematice podpory vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech (nástroje EU, vývoj v této oblasti v ČR). Obsahem další části studie je implementace předpisů týkajících se rovného postavení mužů a žen v oblasti pracovního práva do českého právního řádu, především z hlediska odměňování. Závěrečné část se zabývá otázkou odměňování manažerů v České republice a zaměřuje se na právní předpisy, kterými se tato problematika řídí.
 
Anotace v angličtině:  The first part brings the review of European Union legal documents concerning equality of men and women with a special view to equal pay and equal treatment at workplace. The second part is dedicated to the issues of balanced participation of women and men in the decision-making process (the tools used by the EU, the development in this domain in the CR). The next part deals with the implementation of regulations concerning equal positions of men and women in the area of labour law into the Czech Legal Order, first of all as concerns the remuneration point of view. In the closing part the study deals with the issue of manager remuneration in the CR with a special focus on legal standards that govern this problematic.
Klíčová slova: ženy v managementu; gender; rovnost; mzdy; ženy v rozhodovacím procesu; právo pracovní; manažeři; odměňování; ČR; EU

Klíčová slova v angličtině: gender in the management; equality of men and women; equal pay; equal treatment at workplace; balanced participation in the decision-making process; labour law; manager remuneration; CR; EU
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sondáž postojů zaměstnavatelů k uplatnění žen v managementu a zkušeností s nimi (kvalitativní šetření s vybranými reprezentanty zaměstnavatelů ). [Survey of employersĺ attitudes to women in management positions and their experiences with them.]. / Drahomíra Fischlová, Marie Gazdagová - Praha: VÚPSV, 2006. - 39 s. - ISBN 80-87007-31-X

[ Fischlová, Drahomíra - Gazdagová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie hodnotí výsledky 15 rozhovorů s vybranými zaměstnavateli/firmami s použitím individuální psychologické explorace. Šetření zejména zjišťovalo: vnímání žen/mužů jako řídících pracovníků zaměstnavateli; existenci a důvody mzdová diskriminace u žen v řídících funkcích,; diskriminaci při obsazování řídících pozic; pomoc zaměstnavatelů při slaďování pracovního a rodinného života manažerek. Šetření bylo součástí projektu Gender v managementu, který si vzal za cíl popsat a analyzovat pozici žen a mužů ve vedoucích a řídících funkcích.
 
Anotace v angličtině:  The survey evaluates results of 15 interviews with selected employers/corporations acquired by means of individual psychological exploration. Survey primarily pursued: the employersĺ perception of men/women as executives; the existence and the reasons for wage discrimination of women in management functions; the discrimination during engaging women to management and the employersĺ assistance to reconciliation of working and family life of women in management positions. The survey was part of Gender in management project, targets of which were to define and analyze womenĹs and menĺs position in leading and management functions.
Klíčová slova: ženy; ženy v managementu; zaměstnavatelé; diskriminace pracovní; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: women in management; employers; wage discrimination of women in management; reconciliation of working and family life
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR. [Gender in management: qualitative research on conditions and inequalities in the Czech Republic.]. / Drahomíra Fischlová, Alena Křížková, Radka Dudová - Praha: VÚPSV, 2006. - 120 s. - ISBN 80-87007-32-8

[ Fischlová, Drahomíra - Křížková, Alena - Dudová, Radka ]

Externí odkaz
Anotace:  Vyhodnocení 30 rozhovorů (15 mužů a 15 žen z 21 firem) s managementem získaných technikou polostandardizovaných interview. Kvalitativní šetření se zabývalo: faktory, které ovlivňují manažerskou kariéru u žen a mužů; provázaností soukromého života s životem pracovním; životními a pracovními postoji manažerů a manažerek,; zdroji genderově nerovného ohodnocení manažerské práce. Šetření bylo součástí projektu Gender v managementu, který si vzal za cíl popsat a analyzovat pozici žen a mužů ve vedoucích a řídících funkcích.
 
Anotace v angličtině:  The inquiry of 30 manager interviews (15 men and 15 women of 21 corporations) acquired by the means of semi-standardized interview. The qualitative research includes: the factors influencing womenĹs and menĹs career in management positions; the cohesion of private life and career positions; the life and career attitudes of women and men in management positions and the sources of gender inequalities in managerial work appreciation. The research was part of Gender in management project, targets of which were to define and analyze womenĹs and menĺs position in leading and management functions.
Klíčová slova: ženy v managementu; zaměstnanost žen; rozvoj profesní kariéry; sladění rodinného a prac. života; gender; rovnost; diskriminace pracovní; vzdělanost; vzdělávání celoživotní

Klíčová slova v angličtině: women in managemen; employment of women; career development; work-life balance; gender model; equity; labour discrimination; education; life-long education; gender
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Ženy vykupují svoji účast v managementu nižším výdělkem [Women pay for their participation in management by lower earnings.]. / Jan Vlach - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 2-8.

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  Pohyb a odměňování manažerů představuje specifický segment trhu práce, který je v ČR málo zmapovaný. Příspěvek se snaží odpovědět na otázku, zda jsou manažerky diskriminované a jestliže ano, jaké jsou příčiny a projevy tohoto jevu. Autor reaguje na výstupy sociologických studií a analytické údaje českých a evropských statistických služeb, které nerovné postavení žen v managementu signalizují.
 
Anotace v angličtině:  Turnover and rewarding of managers represent a specific market segment which is mapped only to a small extent in the CR. The article seeks to answer the question whether women as managers are discriminated, and if so, what the reasons and demonstrations of this phenomenon are. The author responds to outputs of sociological studies and analytical data provided by the Czech and European statistical services, which signal an unequal position of women in management.
Klíčová slova: ČR; gender; management; ženy v managementu; diskriminace mzdová; odměňování; diskriminace pracovní; rovnost; sladění pracovního a rodinného života; rozvoj profesní kariéry

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; gender; gender differences; management; salary differences; remuneration; labour discrimination; equity; reconciliation of work and family life; career development
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J046/05-DP1 - Gender v managementu
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT