Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Monitoring kvalifikovaných pracovních míst inzerovaných v tisku, na určených webových portálech a vybraných českých nemocnicích. [Monitoring of all-type advertisement of highly skilled job positions.]. / Daniela Bruthansová, Drahomíra Fischlová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2005. - 21 s.

[ Bruthansová, Daniela - Fischlová, Drahomíra - a kol. ]

Anotace:  Zpráva představuje šetření potřeb trhu práce prostřednictvím analýzy inzerce poptávek po práci ve vybraných zdrojích (internet, tisk, aj.). Byla zjišťována poptávka po povoláních a kvalifikace požadované zaměstnavateli.
 
Anotace v angličtině:  The study monitors the needs of labour market through analysis of labour demand in all typ advertisement. It was investigate the demand of professions and qualifications required by employers.
Klíčová slova: potřeby trhu práce; monitorování; zaměstnavatelé; získávání a výběr pracovníků

Klíčová slova v angličtině: labour demands; monitoring; employers; applicants; all-type advertisement
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Hodnocení možnosti uplatnění vybraných prvků švédského monitoringu potřeb trhu práce v podmínkách ČR [Assessment of the prospects for the application of selected elements of the Swedish system used for monitoring the requirements of the labour market in the Czech context]. / Iveta Zelenková, Jiří Vyhlídal, Lenka Klimplová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 4 (2015), s. 2-8 (7 s.). tab.,lit.

[ Zelenková, Iveta - Vyhlídal, Jiří - Klimplová, Lenka ]

Anotace:  Cílem předkládaného článku je popis adaptovaného švédského způsobu kvalitativního monitorování potřeb zaměstnavatelů na lokálním či regionálním trhu práce a zhodnocení jeho funkčnosti a uplatnitelnosti v podmínkách českých veřejných služeb zaměstnanosti. Adaptace švédského způsobu kvalitativního monitorování potřeb zaměstnavatelů na české podmínky je reakcí na očekávané změny v činnosti Úřadu práce (ÚP), které se projeví především ve větší orientaci na zaměstnavatele jako významné aktéry trhu práce. Ze švédských zkušeností mimo jiné vyplývá, nakolik významná je schopnost institucí veřejných služeb zaměstnanosti získávat relevantní informace o současné situaci a budoucím vývoji na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the paper is to present a description of the remodelled Swedish system for the qualitative monitoring of employers' needs in both the local and regional labour markets and to provide an evaluation of its functioning and applicability in the context of the Czech public employment services. The adaptation of the Swedish method used for the qualitative monitoring of the needs of employers to fit Czech conditions forms a response to changes expected in terms of the activities of the Labour Office (LO) which will result primarily in a greater focus on employers as key players in the labour market. Swedish experience, inter alia, proves how important is the ability of public employment service institutions to obtain relevant information on both the current situation and future developments in the labour market.
Klíčová slova: ČR; Švédsko; potřeby pracovních sil; monitorování trhu práce; metody; služby zaměstnanosti; trh práce; úřady práce; získávání a výběr pracovníků; zaměstnavatelé; kompetence

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Sweden; labour demand; quantitative and qualitative monitoring of the labour market; employment services; labour market; the Labour Office; recruitment and selection of employees; employers; competence
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT