Publikační činnost: 2001
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Value Change and Demographic Behaviour in the Czech Republic. [Změna hodnot a demografické chování v České republice.]. / Ladislav Rabušic - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 37, č. 1 (2001), s. 99-122.

[ Rabušic, Ladislav ]

Anotace:  Demografický vývoj v České republice po roce 1990. Příčiny změn reprodukčního chování mladých lidí (posun sňatků, porodů atd.). Souvislost se změnou hodnot mladé generace. Změna v postavení žen ve společnosti.
Klíčová slova: demografie; hodnoty životní; změny společenské; chování demografické; mládež; ženy

Klíčová slova v angličtině: CR; second demographic transition; value change; social change; cohorts; demographic behaviour
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie. [The Developments of the Czech Social Policy with Emphasis on Lisbon Strategy Agenda.]. / Tomáš Sirovátka, Václav Kulhavý, Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová, a kol. - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 154 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zhodnotit celkový vývoj české sociální politiky s důrazem na ty její vybrané oblasti, které souvisejí s řešením aktuálních problémů sociální politiky, vyvolaných nejnovějšími sociálními změnami - tak jak jsou akcentovány v aktuální agendě sociální politiky Evropské unie v rámci tzv. Lisabonské strategie. Studie identifikuje podobnosti i odlišnosti národního přístupu ČR k řešeným problémům ve srovnání se zeměmi EU. Studie se nejprve věnuje celkovému zaměření sociální politiky, dále opatřením k řešení sociálního vyloučení a chudoby a sociálnímu začleňování, za třetí problémům a politice v oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti s přihlédnutím k otázkám kvality práce a konečně otázce rovných šancí žen na trhu práce a harmonizaci rodiny a práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is to assess the overall developments of the Czech social policy, with emphasis on those areas which are linked to the actual problems of social policy which stem from the newest societal changes - as they are accentuated within the framework of the current EU social policy agenda. The study identifies the simi-larities as well as specificities and differences of the Czech national approach to the problems to be solved, in comparison with other EU countries. First, the study pays attention to the direction of the overall developments of social policy, then, to the issue of solving social exclusion and poverty problems and of social inclusion, third, to the problems of unemployment and employment policy with respect to the issue of job quality, and lastly, to the issue of inclusion of women into the labour market and to family - work balance/harmonization.
Klíčová slova: ČR; EU; politika sociální; změny společenské; Lisabonská strategie; začleňování sociální; sladění rodinného a prac. života; harmoniazce

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social policy; societal changes; social policy agenda; Lisbon Strategy Agenda; soical inclusion; family - work balance; harmonization
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT