Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Diferencovaná úroveň dávek sociální pomoci na Slovensku. / Magdalena Kotýnková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 9 (2003), s. 2-5.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Právní rámec dávek sociální pomoci (DSP) ve Slovenské republice. Systém diferenciace DSP jako nástroj pro motivací lidí k znovuzapojení na trh práce a zároveň jako nástroj pro úsporu veřejných financí. Tabulky: Vývoj částek životního minima pro účely státních sociálních dávek. Vývoj dávek sociální pomoci vyplácených z objektivních a subjektivních důvodů. Porovnání výše DSP pro různé typy domácností vyplácené k 31.12.2002 a od 1.1.2003 (po změně zákona č. 195/1998 Z.z.). Vývoj počtu příjemců DSP a osob v hmotné nouzi celkem od roku 2000 do 1.pololetí 2002. Struktura příjemců DSP v prosinci 2000 a 2001 podle subjektivních a objektivních důvodů hmotné nouze.
Klíčová slova: SR; pomoc sociální; dávky sociální pomoci; zneužívání dávek; minimum; zákonodárství; statistika

Klíčová slova v angličtině: Slovakia; social assistance; social benefits; misuse of benefits; minimum; legislation; statistics
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Monthly Labour Market Update: CZECH REPUBLIC - October 2004. Coordinated steps to improve work incentives. [Měsíční aktuality trhu práce: Česká republika - říjen 2004. Koordinované kroky ke zlepšení stimulace k práci.]. / Tomáš Sirovátka - 2004. - (European Employment Observatory)

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Opatření české vlády proti zneužívání sociálních dávek a ve znamení hesla "aby se práce vyplatila", obsažená v novém zákoně o zaměstnanosti s platností od 1.10.2004. Zavedení tzv. existenčního minima v souladu s principy EU a návrh na zmrazení životního minima do roku 2005.
 
Anotace v angličtině:  Measures taken by the Czech government against the abuse of social benefits using the slogan "so that working pays off," which are included in a new Act On Employment effective as of 1.10.2004. The introduction of the so-called subsistence minimum in accordance with EU principles and a proposal to freeze the minimum subsistence income until 2005.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; uchazeči o práci; zneužívání dávek; minimum

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; EMPLOYMENT POLICY; JOB SEEKERS; MISUSE OF BENEFITS; MINIMUM
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K některým změnám v zákoně o sociálních službách. / Olga Bičáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 26-27 (1 s.).

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  1.8.2009 nabyl účinnost zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, některé další zákony. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelu zákona a změny, které přináší do právního řádu, mají rozdílnou dobu účinnosti. Ke stěžejním změnám, které jsou účinné od 1.8.2009, patří změna podmínek nároku na příspěvek na péči, změna podmínek pro vznik nároku na příspěvek pro chronicky nemocné děti, zvýšení příspěvku pro osoby s úplnou závislostí, změna náležitostí žádostí o příspěvek, efektivnější kontrola využití příspěvku, zpřesnění požadavků na odbornost pracovníků v sociálních službách, zpřesnění procesu akreditací vzdělávacích programů a institucí, změna způsobu výplaty příspěvku na péči od 1.1.2010.
Klíčová slova: služby sociální; zákonodárství; příspěvek na péči; pomoc sociální; dávky; podmínky nároku; zneužívání dávek; kontrola; pracovníci sociální; výplata-způsob

Klíčová slova v angličtině: social services; legislation; care allowance; social care; benefits; eligibility; social workers
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT