Publikační činnost: 2010
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Systém financování domovů pro seniory v České republice. / Ladislav Průša - In: Péče o seniory v České republice a Rakousku : Sborník z konference. - Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2010. - 4 s. .

[ Průša, Ladislav ]

Akce: Tábor, 18.3.2010, EUR
Anotace:  Výdaje na sociální služby. Struktura příjemců příspěvku na péči. Možné přístupy a kritéria hodnocení efektivnosti financování sociálních služeb.
Klíčová slova: služby sociální; senioři; domovy pro seniory; financování; výdaje sociální; příspěvek na péči

Klíčová slova v angličtině: social services; seniors; homes for seniors; financing; care allowance; social expenditure
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1548
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vývoj výdajů na pečovatelskou službu v letech 1990 ľ 2008 a jejich efektivnost. [Development of care services expenditure in 1990 ľ 2008 and their effectiveness.]. / Ladislav Průša - In: Pečovatelská služba v České republice. - Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2010. - ISBN 978-80-904668-0-7. - s. 51-76 (26 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Základní makroekonomické charakteristiky pečovatelské služby v letech 1990 ľ 2008. Změny systému financování pečovatelské služby po r. 1991. Příspěvek na péči a pečovatelská služby. Státní dotace na pečovatelskou službu. Vybavenost regionů pečovatelskou službou. Východiska hodnocení efektivnosti financování sociálních služeb. Hodnocení efektivnosti financování a poskytování pečovatelské služby. Možnosti zvýšení efektivnosti financování a poskytování pečovatelské služby.
 
Anotace v angličtině:  Basic macro-economic characteristics of care services in 1990 - 2008. Changes in the financing system of care services after 1991. Care allowance and care services provision. State subsidies for care services. Care services facilities of regions. Basis for assessing the effectiveness of the social services financing. Evaluation of the effectiveness of financing and provision of care services. Possibilities of increasing the effectiveness of financing and provision of care services.
Klíčová slova: služby pečovatelská; služby sociální; postižení; staří; výdaje; výdaje sociální; příjemci; financování; příspěvek na péči; vybavenost regionů; poskytování pečovatelské služby; efektivnost financování

Klíčová slova v angličtině: care services; nursing care; social services; disabled people; elderly; EXPENDITURE; social expenditure; recipients; financing; effectiveness of financing; care allowance; facilities of regions; provision of care services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem: 432 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2012
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace [Provision of social care services for the elderly in the Czech Republic and Switzerland: an international comparison]. / Ladislav Průša, Jiří Horecký - 1. vyd. - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2012. - 138 s. - ISBN 978-80-904668-3-8

[ Průša, Ladislav - Horecký, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Jedním z významných nástrojů v rámci hodnocení jednotlivých systémů sociální ochrany obyvatelstva jsou poznatky získané v rámci mezinárodních komparací jejich stěžejních prvků. Úprava podmínek nároků na jednotlivé sociální dávky a sociální služby jsou ve výsostné kompetenci jednotlivých členských států EU a v souvislosti s tzv. otevřenou metodou koordinace jsou využívány zejména tzv. příklady dobré praxe, jejichž prostřednictvím dochází k rozvoji sociálních systémů v jednotlivých zemích. Tato studie, jejíž zpracování je podporováno v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, předkládá komparaci systémů sociálních služeb pro seniory a snaží se zmapovat přednosti i nedostatky klíčových prvků systému sociálních služeb v obou zemích.
 
Anotace v angličtině:  One of the most important tools within the evaluation of systems of social protection of the population are the lessons learned in international comparisons of their key elements. Qualifying conditions for individual social benefits and social services are in competence of individual EU Member States and in connection with the so-called Open Method of Coordination are used particularly the examples of good practice, that contribute to the development of social systems in different countries. This study, which is supported by the Programme of Swiss-Czech Cooperation, presents comparison of systems of social services for the elderly and tries to map out the strengths and weaknesses of key elements of the social services system in both countries.
Klíčová slova: služby sociální; staří; pracovníci sociální; kvalita sociálních služeb; ústavy; regiony; financování; služba pečovatelská; péče dlouhodobá; ČR; Švýcarsko; systém

Klíčová slova v angličtině: social services; elderly / aged; social workers; quality of social services; institutional care; regions; financing; nursing care / home care; long term care; Czech Republic; Switzerland; system
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050 [Current structure of long-term care services and forecast of social services need 2019-2050]. / Jiří Horecký, Ladislav Průša - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2019. - 28 s. - ISBN 978-80-907053-4-0

[ Horecký, Jiří - Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Základní údaje o sociálních službách v ČR. Mezinárodní srovnání v oblasti dlouhodobé péče. Evropské projekce stárnutí a potřeb péče. Úloha soukromého sektoru. Aktuální situace v ČR. Kvantifikace výdajů na dlouhodobou péči v ČR. Prognózy pro Českou republiku (stárnutí, příjemci příspěvku na péči). Některé konkrétní návrhy opatření.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; stárnutí; potřeby sociálních služeb; financování; příspěvek na péči; služby sociální; prognózování sociální

Klíčová slova v angličtině: long-term care; social services need; financing; care allowance; social services; forecasting
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Dlouhodobá péče nejen v České republice [Long-term Care not only in the Czech Republic]. / Ladislav PRŮŠA - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021. - 366 stran - ISBN 978-80-88361-09-1

[ PRŮŠA, Ladislav ]

Anotace:  Kniha identifikuje klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice. Autoři na základě výsledků terénního šetření mezi pečujícími osobami v ČR a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče ve vybraných evropských zemích navrhují řešení, která by měla přispět k odstranění existujících nedostatků a k naplnění priorit Národního plánu rozvoje sociálních služeb do roku 2025. Klíčovou pozornost věnuje publikace problémům, které doprovázejí poskytování služeb v přirozeném domácím prostředí seniorů a zdravotně handicapovaných občanů.
 
Anotace v angličtině:  The book identifies key issues that hinder the development of long-term care for the elderly and disabled in the Czech Republic. Based on the results of a field survey among caregivers in the Czech Republic and a questionnaire survey among providers of long-term care services in selected European countries, the authors propose solutions that should contribute to eliminating existing lacks and come up to expectations of the National Plan for Social Services Development by 2025. The publication pays key attention to the problems that accompany the provision of services in the natural home environment of seniors and people with disabilities.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; péče sociálně zdravotní; financování; bariéry; domácnosti důchodců; bezmocnost; služba pečovatelská; pečovatelé

Klíčová slova v angličtině: long-term care; social health care; financing; barriers; pensioners´ households; helplessness; nursery care; caregivers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče - možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe
Poznámka:  e-ISBN 978-80-88361-10-7
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT