Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální vyloučení. [Social exclusion.]. / Magdalena Kotýnková - In: Sociální politika / Vojtěch Krebs, a kol.. - Praha : ASPI, a.s., 2005. - ISBN 80-7357-050-5. - s. 124-130 (7 s.).

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Koncept sociálního vyloučení a použitá terminologie v pojetí Rady Evropy (sociální vyloučení, lidská důstojnost, sociální integrace). Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The concept of social exclusion and applied terminology in the understanding of the Council of Europe (social exclusion, human dignity, social integration). Groups of population most exposed to social exclusion in the Czech Republic.
Klíčová slova: vyloučení sociální; terminologie; integrace; chudoba; skupiny znevýhodněné

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; terminology; social integration; welfare triangle; human dignity; poverty; disadvantage groups
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Hledání sociální politiky EU. [Search for social policy in the EU]. / Magdalena Kotýnková - In: Sociální politika / Vojtěch Krebs, a kol.. - Praha : ASPI, a.s., 2005. - ISBN 80-7357-050-5. - s. 140-143 (3 s.).

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Strategický cíl EU. Sociální model EU. Charakteristika Evropské sociální charty. Hlavní otázky evropské sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  EU strategic objective. EU social model. Characteristics of European Social Charter. Main issues of the European social policy.
Klíčová slova: politika sociální; soudržnost sociální; EU

Klíčová slova v angličtině: social policy; social cohesion; EU
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vzdělávací politika. [Educational policy.]. / Helena Vychová - In: Sociální politika / Vojtěch Krebs, a kol.. - Praha : ASPI, a.s., 2005. - ISBN 80-7357-050-5. - 418-424; 435-445 (18 s.).

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Kapitola se věnuje vzdělávací politice České republiky a českému vzdělávacímu systému.
 
Anotace v angličtině:  The chapter describes educational policy and educational system in the Czech Republic.
Klíčová slova: politika sociální; politika vzdělávací

Klíčová slova v angličtině: social policy; educational policy
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Ekonomie sociálních služeb. [The economy of social services.]. / Ladislav Průša - Praha: ASPI, a.s., 2007. - 179 s. - ISBN 978-80-7357-255-6

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Aktualizované vydání reaguje na novou legislativní úpravu sociálních služeb. 1. kapitola je zaměřena na vymezení postavení systému sociálních služeb v celém systému sociální ochrany a teoretickému vymezení sociálních služeb. 2. kapitola je věnována vývoji sociálních služeb od r. 1990, zahrnuje rozbor základních makro- a mikroekonomických charakteristik souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Pozornost je věnována vybavenosti jednotlivých krajů a okresů. 3. část je zaměřena na charakteristiku vybraných stěžejních prvků nového zákona a očekávaným důsledkům jeho praktické aplikace. 4. část je věnována charakteristice sociálních služeb jako významného nástroje sociálního začleňování. Poslední kapitola prezentuje některé poznámky k problematice mezinárodní komparace sociálních služeb v Evropě a hlavní vývojové trendy v této oblasti.
 
Anotace v angličtině:  The updated edition responds to a new legislative arrangement of social services. The 1st chapter is focused on determination of social services system within the entire social protection system and theoretical determination of social services. 2nd chapter is devoted to the social services development since 1990, it covers an analysis of basic macro- and microeconomic characteristics relating to social services provision. The attention is paid to social services facilities in individual regions and districts. The 3rd part is aimed at the characteristics of selected fundamental elements of the new legislation and expected impacts of practical application. The 4th part characterizes social services as a significant tool of social inclusion. The final chapter presents some comment on problems of international comparison of social services in Europe and main development trends in this area.
Klíčová slova: služby sociální; ochrana sociální; rozvoj sociálních služeb; financování; výdaje sociální; regiony; organizace nevládní; zákonodárství; práce sociální; začleňování sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; social protection; development of social services; funding; social expenditure; regions; NGOs; legislation; social work; social inclusion; forms of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální zabezpečení. [Social security.]. / Ladislav Průša - In: Veřejné finance / Bojka Hamerníková, Alena Maaytová, a kol.. - Praha : ASPI, a.s., 2007. - ISBN 978-80-7357-301-0. - s. 155-177 (23 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Důvody vzniku a rozvoje sociálního zabezpečení (SZ). Nástroje SZ. Problémy SZ: důsledky demografického vývoje na systém sociální ochrany obyvatelstva, působení sociálně-ekonomických faktorů a společensko-politických determinant na vývoj systémů sociální ochrany. Stárnutí populace jako rizikový faktor růstu výdajů na SZ.
Klíčová slova: zabezpečení sociální; ochrana sociální; pomoc sociální; příjmy sociální; výdaje sociální; dávky sociální; stárnutí

Klíčová slova v angličtině: social security; social protection; social assistance; social income; social expenditure; social benefits; ageing
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT