Publikační činnost: 2008
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Průvodce novelou zákona o zaměstnanosti. / Olga Bičáková - Praha: BMSS-Start, spol. s.r.o., 2008. - 159 s.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Autorka seznamuje čtenáře se zásadními změnami, které přináší novela zákona o zaměstnanosti, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2009. Rozšíření definice nelegální práce cizince. Nová definice pojmu povolání. Změny v působnosti MPSV ČR a úřadů práce. Posuzování zdravotního stavu účastníka rekvalifikace. Administrativní zjednodušení výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání. Změny v evidenci uchazečů o zaměstnání. Změny při vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání. Volné pracovní místo obsaditelné držitelem zelené karty. Náhradní doby zaměstnání, procentní sazba podpory. Změna v poskytování podpory při rekvalifikaci. Změny v právní úpravě agenturního zaměstnávání. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Snižování administrativní zátěže zaměstnavatelů. Rekvalifikace a akreditování vzdělávacích programů. Uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Umělecká, kulturní, sportovní nebo reklamní činnost dítěte. Kontrolní činnost a správní trestání. Společná ustanovení.
Klíčová slova: zaměstnanost; zákonodárství; zaměstnanost skrytá; definice; doba započitatelná; agentury práce; práce-postižení; uchazeči o práci; práce-cizinci; úřady práce; rekvalifikace

Klíčová slova v angličtině: employment; legislation; clandestine employment; definition; countable period; employment agencies; employment of disabled people; job seekers; employment of foreigners; retraining; labour offices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Průvodce oblastí zaměstnanosti v období hospodářské recese. [Guide to employment in the period of economic recession.]. / Olga Bičáková, Miriam Kotrusová, Tomáš Soukup, Marta Ženíšková, Eva Banzetová - Praha: BMSS-Start, spol. s.r.o., 2009. - 87 s. - (Průvodce extra 3/2009) - ISBN 978-80-86140-56-8

[ Bičáková, Olga - Kotrusová, Miriam - Soukup, Tomáš - Ženíšková, Marta - Banzetová, Eva ]

Anotace:  I. Státní politika zaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti, opatření aktivní politiky zaměstnanosti). Úlevy poskytované právnickým a fyzickým osobám, slevy na pojistném. Úlevy poskytované právnickým a fyzickým osobám z resortu Ministerstva financí. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pracovní rehabilitace, chráněné pracovní místo, chráněná dílna. Agenturní zaměstnávání. Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Spolupráce úřadů práce se zaměstnavateli. Podpora prostřednictví ESF. Povinnosti zaměstnavatele při platební neschopnosti. II. Uchazeči o zaměstnání. Činnost úřadů práce ve vztahu k uchazečům o zaměstnání. Přehled o poskytování příspěvku, náhrad a dávek podle zákona o zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  I. State employment policy (active labour market policy, measures of active labour market policy). Relief provided to legal and natural persons, discounts on insurance payments. Relief provided to legal and natural persons from the department of the Ministry of Finance. Employment of disabled persons and work rehabilitation, sheltered jobs, protected workshop. Agency employment. Employment of foreign nationals. Labour officesĺ cooperation with employers. Support via the ESF. Employersĺ obligations in the event of insolvency. II. Job-seekers. The work of the labour offices relative to job-seekers. Overview of contributions, compensations and benefits provided under the act on employment.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; rekvalifikace; samostatní; podnikání soukromé; daně; pojistné; práce-postižení; rehabilitace pracovní; zaměstnavatelé; práce chráněná; zaměstnávání agenturní; zaměstnávání podporované; práce-cizinci; úřady práce; insolvence; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti; dávky

Klíčová slova v angličtině: employment policy; active employment policy; retraining; self employed; private enterprise; taxes; contribution; employment of disabled people; employment of foreigners; vocational rehabilitation; employers; supported employment; temporary agency work; labour offices; insolvency; job seekers; unemployment insurance; benefits
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT