Publikační činnost: 2006
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Cizinci v České republice [Foreigners in the Czech Republic.]. / Milada Horáková, spoluaotor - Praha: ČSÚ, 2006. - 240 s. + nestr.příl.

[ Horáková, Milada - spoluaotor ]

Klíčová slova: cizinci; migrace; migrace pracovní; migrace mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: foreigners; migration; labour migration; international migration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Cizinci v České republice [Foreigners in the Czech Republic.]. / Milada Horáková, spoluautor - Praha: ČSÚ, 2007. - 238 s. + nestr.příl.

[ Horáková, Milada - spoluautor ]

Klíčová slova: cizinci; migrace; migrace pracovní; migrace mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: foreigners; migration; labour migration; international migration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Cizinci v České republice 2008 [Foreigners in the Czech Republic 2008]. / zodp. red. Jan Srb, Milada Horáková, a kol. - Praha: ČSÚ, 2008. - s.249 + příl. - ISBN 978-80-250-1836-1

[ Srb, Jan - Horáková, Milada - a kol. ]

Anotace:  Publikace komplexně soustřeďuje aktuální údaje o cizincích, kteří si ČR zvolili za místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu, kteří v ní našli zaměstnání nebo zde podnikají a kteří se do ČR uchýlili před politickým pronásledováním nebo před kritickou ekonomickou situací ve své vlasti. Těžištěm statistických informací jsou data za rok 2007, často však doplněná časovými řadami údajů za uplynulé roky.
 
Anotace v angličtině:  The book updates and expands data on foreigners in the CR, focusing comprehensively on current data on foreign citizens who chose the Czech Republic to be their place of permanent or long-term residence, have found jobs or performed business activities there and those who came to the CR to escape political persecution or a severe economic situation in their countries. Data for the year 2007, frequently supplemented with time series of data for the previous years make a focal point of this publication.
Klíčová slova: ČR; cizinci; povolení k pobytu; povolení pracovní; řízení azylové; aktivita ekonomická; vzdělávání; kriminalita cizinců; péče zdravotní; migrace nelegální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; foreigners; residence permits; work permit; asylum procedure; economic activities; education; crime of foreigners; health care; illegal migration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie covidu-19 [Factors Affecting Reproductive Plans during the Covid-19 Pandemic]. / Jana PALONCYOVÁ - In: Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje. - ISSN 0011-8265 - Roč. 64, č. 2 (2022), s. 124-138 (15 stran).

[ PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek si klade za cíl přispět k diskusi o faktorech, které by mohly ovlivnit reprodukční plány v průběhu následujících tří let. Podle výsledků průzkumu Současná česká rodina, který proběhl během pandemie covidu 19 (prosinec 2020 až duben 2021), je touha mít v blízké budoucnosti dítě ovlivněna v první řadě počtem dětí, které rodina již má, a dále hodnotami spojenými s rodičovstvím. Socioekonomické změny způsobené pandemií se zatím v plánech rodičů nepromítají.
 
Anotace v angličtině:  This article aims to contribute to the discussion of the factors that could affect reproductive plans over the next three years. According to the results of the Contemporary Czech Family survey, which was conducted during the Covid-19 pandemic in December 2020 and April 2021, the desire to have a (or another) child in the near future is primarily influenced by the number of children a family already has and by the values associated with parenthood. Socioeconomic changes brought about by the pandemic are not yet being reflected in parental plans.
Klíčová slova: ČR; rodina; reprodukční plány; COVID-19

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; reproductive plans; COVID-19
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: UP691820 Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky
Poznámka:  https://doi.org/10.54694/dem.0301
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT