Publikační činnost: 2006
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rodina, zaměstnání a sociální politika. [Family, employment and social policy.]. / Tomáš Sirovátka, at al. - Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2006. - 279 s. - ISBN 80-7326-104-9

[ Sirovátka, Tomáš - at al. ]

Anotace:  Studie se věnuje vztahu mezi rodinou, zejména jejím reprodukčním chováním a zaměstnáním. Tento vztah je analyzován v kontextu soudobých společenských vývojových trendů (posun ke znalostní společnosti, rovnost pohlaví, narůstající individualizace životních voleb, další ekonomické a sociální změny). Posouzení role veřejných politik při slaďování osobního a pracovního života.
 
Anotace v angličtině:  This study is on the relationship between the family, particularly its reproductive behaviour, and employment. This relationship is analyses in the context of current social development trends (move to a knowledge society, gender equality, increasing individualisation of life choices, other economic and social changes). It evaluates the role of social policy in harmonising personal and work lives.
Klíčová slova: rodina; cyklus rodinný (životní); sladění rodinného a prac. života; společnost znalostní; chování demografické; rovnost; gender; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: family; life cycle; reproductive behaviour; reconciliation of work and family life; knowledge base society; gender equity; public policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Zaměstnání, rodina a dítě v dynamice moderní společnosti. [Employment, family and child in dynamics of modern society.]. / Petr Mareš - In: Rodina, zaměstnání a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, at al.. - Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2006. - ISBN 80-7326-104-9. - s. 19-54 (36 s.).

[ Mareš, Petr ]

Anotace:  Kapitola se zabývá otázkou, proč se střet sféry rodiny a zaměstnání dostal v současné době do popředí zájmů společenských věd. Všímá si souvislostí změn ve sféře práce a zaměstnání se změnami ve sféře rodinného života. Pozornost věnuje především tomu, jak se kontextu těchto změn utvářejí a navzájem střetávají strategie aktérů (rodin, zaměstnavatelů, veřejné politiky).
 
Anotace v angličtině:  This chapter concerns the question of why the conflict between the family and employment spheres has become the forefront of interest for the social sciences today. It notices the connection between changes in the work and employment sphere and changes to the family life sphere. It pays particular attention to how the context of these changes is created and how the strategies of the actors (families, employers, public policy) meet up.
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; zaměstnavatelé; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of work and family life; employers; public policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Rodina a reprodukce versus zaměstnání a role sociální politiky. [The family and reproduction verses employment and the role of social policy.]. / Tomáš Sirovátka - In: Rodina, zaměstnání a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, at al.. - Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2006. - ISBN 80-7326-104-9. - s. 77-112 (36 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Kapitola se zabývá rolí sociálního státu při harmonizaci rodiny a zaměstnání, jak významnou pozici v této oblasti hraje veřejná politika a jaký je kontext veřejně politické intervence do pracovního a rodinného chování.
 
Anotace v angličtině:  This chapter deals with the role of the social state in harmonising the family and employment; how important the role played by public policy is in this area, and what the context for public political intervention into work and family behaviour is.
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; stát sociální; politika veřejná; chování rodinné

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of work and family life; welfare state; public policy; family behaviour
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Nerovné pozice mužů a žen na trhu práce v České republice. [The unequal position of men and women on the labour market in the Czech Republic.]. / Václav Kulhavý, Tomáš Sirovátka - In: Rodina, zaměstnání a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, at al.. - Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2006. - ISBN 80-7326-104-9. - s. 233-258 (26 s.).

[ Kulhavý, Václav - Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Kapitola podrobněji analyzuje význam přítomnosti dětí v rodině pro postavení mužů a žen na trhu práce s přihlédnutím k jejich dalším charakteristikám (zejména věk a vzdělání). Rozlišuje více forem znevýhodnění na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  This chapter analyses in detail the importance of the presence of children in a family for the position of men and women in the labour market with a view to their further characteristics (particularly age and education). It differentiates between a number of types of disadvantage on the labour market.
Klíčová slova: trh práce; sladění rodinného a prac. života; flexibilita pracovní; zaměstnání atypické; vzdělání dosažené; skupiny věkové; zaměstnanost; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: labour market; reconciliation of work and family life; labour flexibility; atypical employment; educational attainment; age groups; employment; unemployment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT