Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Rodina a zaměstnání v průběhu životního cyklu. [Family and employment during the life course.]. / Věra Kuchařová, Věra Haberlová - In: Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora. - Boskovice/Brno : Franišek Šalé - Albert, 2008. - ISBN 978-80-7326-140-5. - s. 19-62.

[ Kuchařová, Věra - Haberlová, Věra ]

Anotace:  Otázky slaďování rodiny a zaměstnání je proto třeba sledovat právě z pohledu různých životních etap. Hlavní zájem je v této stati upřen na období ekonomické aktivity jedince po absolvování vzdělanostní přípravy a před odchodem do důchodu. Kapitola dokumentuje synergické působení externích (objektivních) a individuálních (objektivních a subjektivních) faktorů při hledání strategií slaďování rodiny a zaměstnání. Potvrdila se zásadní role stále se silně reprodukujících genderových rozdílů a to, že životní cyklus je dnes oproti minulosti více předznamenán ekonomickými podmínkami, zejména trhem práce. Vztah rodiny a zaměstnání se mění, byť v České republice v porovnání s jinými zeměmi méně dramaticky. Empirická analýza ukázala, že z pohledu normativního systému není v žádné etapě rodinného cyklu řešení vztahu mezi rodinou a zaměstnáním, zejména pro ženy, jednoduché.
 
Anotace v angličtině:  It is necessary to study questions of family-life balance in the view of different life stages. This text deals especially with a period of economic activity of an individual after initial education and before retirement. The chapter provides evidence of a synergic influence of both external (objective) and individual (objective and subjective) factors influencing search for strategies of reconciliation of family and work. There was proved a fundamental role of gender inequalities that are reproducing, as well as a stronger influence of economic conditions and labour market on a life cycle as compared with the past. A relationship between family and work is changing although in the Czech Republic the change is relatively less dramatic. Our empirical analysis proved that from the normative point of view the work-life balance is a difficult task in any stage of life course, especially for wome
n.
Klíčová slova: ČR; rodina; sladění pracovního a rodinného života; strategie harmoniazce pracovního a rodinného života; gender nerovnost; cyklus životní

Klíčová slova v angličtině: CR; family; reconciliation of working and family life; strategies of reconciliation of family and work; gender inequalities; life cycle
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Význam partnerství pro harmonizaci rodiny a zaměstnání. [Importance of partnership for family-work harmonization.]. / Sylva Höhne, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - In: Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora. - Boskovice/Brno : Franišek Šalé - Albert, 2008. - ISBN 978 -80 -7326 -140 -5. - s. 119-143.

[ Höhne, Sylva - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Cílem textu je zkoumat otázku zvládání rodinných a pracovních povinností a roli partnera v každodenním životě rodin, a to vše v kontextu měnících se forem partnerství. Podíl partnerů na obstarávání domácích prací a jejich zapojení v profesní sféře v teorii a praxi. Čas věnovaný rodině, domácnosti a zaměstnání v úplných a neúplných rodinách. Raná péče o děti, pečující otcové, péče o nemocné dítě.
 
Anotace v angličtině:  The text aims to study the issue of management of the family and work duties and the partnerĺs role in everyday family life, all in the context of changing forms of partnership. Partners´ sharing of household duties and their involvement in the professional sphere in theory and practise. Time devoted to family, household and job in complete and incomplete families. Early care for children, caring fathers, care for an ill child.
Klíčová slova: ČR; sladění pracovního a rodinného života; rodina; partnerství; gender; rozdělelní práce

Klíčová slova v angličtině: CR; reconciliation of working and family life; family; partnership; gender; gender division of household duties
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. [Family, children and employment in Czech society.]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora - Bioskovice/Brno: Franišek Šalé - Albert, 2008. - 328 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej ]

Anotace:  Kniha se zabývá problémy a dilematy, jež řeší v současné době české rodiny ve sféře domácnosti a péče o děti na straně jedné a ve sféře zaměstnání na straně druhé, jakož i důsledky, jež tyto problémy přinášejí pro celou společnost.
Klíčová slova: rodina; sladění pracovního a rodinného života; politika sociální; politika rodinná; gender; zaměstnanost žen; kariéra profesionální; rodičovství; deti; péče o děti; matky; návrat matek do zaměstnání; návrat do zaměstnání; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: family; reconciliation of family and work life; social policy; family policy; gender; gender division of household duties; employment of women; professional development; parenthood; childcare; children; return to work; return to work of mothers; employment policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Poznámka:  náklad 200 výtisků
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice a role sociální politiky. [Family and work balance in the Czech Republic and the role of social policy.]. / Tomáš Sirovátka, Helena Bartáková - In: Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. - Boskovice/Brno : Franišek Šalé - Albert, 2008. - ISBN 978-80-7326-140-5. - s. 63-96, 34 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Bartáková, Helena ]

Anotace:  Kapitola si klade za cíl podrobněji prozkoumat otázku, nakolik se v ČR diferencují obecné hodnotové orientace a preference a reálné strategie harmonizace rodiny a zaměstnání, které faktory takové diference ovlivňují a konečně jak s těmito preferencemi a strategiemi populace korespondují i preference opatření sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The chapter sets itself an objective to examine in detail a question how far general value orientations and preferences and real strategies for family-work harmonization are differentiated within the CR, which factors affect such differences and finally, how measures preferred by the social policy correspond to these public preferences and strategies.
Klíčová slova: sladění pracovního a rodinného života; strategie harmoniazce pracovního a rodinného života; preference; gender; politika sociální; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of family and work life; strategies of reconciliation of family and work; family policy; social policy; gender
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT