Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Nezaměstnanost a její vývoj. [Unemployment and its development.]. / Jiří Vyhlídal, Jaromíra Kotíková - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. / J. Winkler, M. Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 62-67.

[ Vyhlídal, Jiří - Kotíková, Jaromíra ]

Anotace:  Příspěvek shrnuje vývoj nezaměstnanosti v České republice v letech 1993 - 2002. V první části se zabývá celkovým vývojem počtu pracovních sil a počtu nezaměstnaných v uvedeném období. Následuje analýza struktury nezaměstnanosti a poslední část je věnována analýze délky nezaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  This contribution summarises trends in unemployment in the Czech Republic between 1993 - 2002. The first section concerns the overall development of labour force numbers and unemployment figures for the period. It is followed by an analysis of the structure of unemployment and the final section is dedicated to the duration of unemployment.
Klíčová slova: ČR; nezaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; nezaměstnaní

Klíčová slova v angličtině: CR; unemployment; long-term unemployment; unemployed
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. [Czech Labor Market and European Employment Strategy.]. / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.) - Brno: FSS MU v Brně, 2004. - 241 s. - ISBN 80-210-3565-X

[ Winkler, Jiří - Žižlavský, Martin - (eds.) ]

Anotace:  Autoři sborníku pojednávají s oporou v empirických datech o sociálních, ekonomických a organizačních podmínkách realizace Evropské strategie zaměstnanosti v České republice v období jejího vstupu do Evropské unie.
 
Anotace v angličtině:  Authors deal with an establishment of the European Employment Strategy in the Czech Republic. They focus especially in social, economic, and organizational circumstances.
Klíčová slova: trh práce; evropská strategie zaměstnanosti; služby zaměstnanosti; akční plány individuální; politika zaměstnanosti aktivní

Klíčová slova v angličtině: labour market; European Employment Strategy; system of public employment services; individual action plan; active labor market policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HB09-03 Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. [Groups threatened by long-term unemployment.]. / Markéta Horáková - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. / J. Winkler, M. Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 73-82.

[ Horáková, Markéta ]

Anotace:  Vzrůstající počet evidovaných dlouhodobě nezaměstnaných osob představuje ve všech evropských zemích trvalé riziko ekonomických, politických a sociálních obtíží. Dlouhodobá nezaměstnanost se v roce 2002 nejvíce dotkla nekvalifikovaných a nízkokvalifikovaných osob ve věku nad 40 let (pravděpodobnost snížené flexibility a adaptability na participaci v tzv. společnosti znalostí). Výrazně častěji byly dlouhodobou nezaměstnaností ohroženy ženy, mladí lidé ve věkové skupině 20-24 let a zdravotně postižení . Z regionálního pohledu má dlouhodobá nezaměstnanost nejvyšší zastoupení v krajích, které jsou obecně významně zasaženy vysokou nezaměstnaností. Zjištění o dlouhodobé nezaměstnanosti potvrzují potřebu zacílení opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  The increasing number of registered long-term unemployed persons represents lasting risk of economic, political and social difficulties in all European countries. In 2002 long-term unemployment affected mostly unskilled and low skilled workers at the age of 40 and older (probability of reduced labour flexibility and adaptability to knowledge society). Women, young people (at the age of 20 - 24) and the disabled were threatened by long-term unemployment more often. Long-term unemployment is mostly extended in regions where is generally high unemployment. Findings on long-term unemployment confirm the need of target active employment policy provisions.
Klíčová slova: nezaměstnanost dlouhodobá; nezaměstnaní; regiony; diferenciace; politika zaměstnanosti aktivní; skupiny cílové

Klíčová slova v angličtině: long-term unemployed; long-term unemployment; regional disparities; active employment policy; target groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Účinky opatření aktivní politiky zaměstnanosti. [Effects of active employment policy measurments.]. / Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková, Václav Kulhavý - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. / J. Winkler, M. Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 140-159.

[ Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Kulhavý, Václav ]

Anotace:  Kapitola v knize hodnotí cílenost a účinky opatření různých nástrojů aktivní politiky na setrvání v registrech nezaměstnaných u různých skupin nezaměstnaných v ČR v krátkodobém i dlouhodobějším časovém úseku.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní

Klíčová slova v angličtině: CR; employment policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Aktivní politika zaměstnanosti a Evropská strategie zaměstnanosti. [Active labour market policy and European employment strategy.]. / Tomáš Sirovátka, Miroslava Rákoczyová - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. / J. Winkler, M. Žižlavský. - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 124-139.

[ Sirovátka, Tomáš - Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Kapitola rozebírá přístupy k aplikaci Evropské strategie zaměstnanosti v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The chapter analyses approach to the European Employment strategy in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; EU; politika zaměstnanosti aktivní; evropská strategie zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; active labour policy; European labour strategy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v zemích EU. / Jiří Winkler, Pavel Horák, Martin Žižlavský - In: Český trh práce a politika zaměstnanosti. / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 216-230.

[ Winkler, Jiří - Horák, Pavel - Žižlavský, Martin ]

Klíčová slova: služby zaměstnanosti; reforma

Klíčová slova v angličtině: employment services; reform
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Imigranti na trhu práce. / Milada Horáková - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 25-44.

[ Horáková, Milada ]

Klíčová slova: trh práce; cizinci; zaměstnanost cizinců

Klíčová slova v angličtině: immigrants; labor market; employment of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Makroekonomický rámec nezaměstnanosti. [Macroeconomic framework of unemployment.]. / Tomáš Sirovátka, Osvald Vašíček - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti.. / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 83-86.

[ Sirovátka, Tomáš - Vašíček, Osvald ]

Anotace:  Text se zabývá modelem dynamiky vztahu mezi HDP a nezaměstnaností v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the relationship between dynamics of GDP and unemployment in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; HDP; rozvoj ekonomický; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: CR; dynamics of GDP; unemployment; Okun´s law
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Individuální akční plány. Zhodnocení poznatků z pilotních projektů. [Individual action plans. Evaluation of findings from the pilot projects.]. / Tomáš Sirovátka - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 196-216.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Text se zabývá rozborem zkušeností při pilotním projektu uplatnění individuálních akčních plánů.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the experiences from application of the Individual Action plans in the Czech Republic.
Klíčová slova: akční plány individuální; politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní

Klíčová slova v angličtině: individual action plan; employment policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Česká politika zaměstnanosti v období před vstupem do ČR do EU. [Czech employment policy in period Czech Republic´s entry into the EU.]. / Jiří Winkler - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210_3565-X. - s. 115 - 124.

[ Winkler, Jiří ]

Anotace:  Autor pojednává s oporou v empirických datech o sociálních, ekonomických a organizačních podmínkách realizace Evropské strategie zaměstnanosti v České republice v období jejího vstupu do Evropské unie.
 
Anotace v angličtině:  Author deal with an establishment of the European Employment Strategy in the Czech Republic. They focus especially in social, economic, and organizational circumstances.
Klíčová slova: ČR; integrace evropská; politika zaměstnanosti; rámec institucionální

Klíčová slova v angličtině: CR; European integration; employment policy; institucional context
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT