Publikační činnost: 2000
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Legal and illegal labour migration in the Czech Republic .Background and current trends [Legální a ilegální pracovní migrace v České republice. Východiska a stávající trendy.]. / Milada Horáková - Genenva: ILO, 2000. - 29 s. - ISBN 92-2-112108-9

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Studie popisuje vývoj zahraničních migrací v České republice od založení státu, zahrnuje předválečné a poválečné období. Dále analyzuje základní migrační typy po roce 1990 a fenomén legální a nelegální práce cizinců.
Klíčová slova: ČR; migrace; trendy migrační; zaměstnanost cizinců; cizinci; zaměstnanost skrytá

Klíčová slova v angličtině: CR; development of migration; migration; employment of foreigners; illegal employment of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Czech Republic: Increased risks alongside involuntary flexibility. [Česká republika: Zvýšená rizika s nedobrovolnou flexibilitou.]. / Renata Kyzlinková, Lenka Dokulilová - In: The evolving world of work in the enlarged EU. Progress and vulnerability. / Francois Eyraud, Daniel Vaughan-Whitehead, (eds.). - Geneva : ILO, 2007. - ISBN 978-92-2-119547-4. - s. 141-181 (41 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Dokulilová, Lenka ]

Anotace:  Dynamický růst české ekonomiky jde ruku v ruce s rozvojem pracovní legislativy. Hlavním cílem většiny současných politik je podporovat základní principy flexicurity. Pracovní podmínky v ČR. Pracovní smlouvy. Mzdy. Pracovní doba a organizace práce. Zdraví a bezpečnost práce - pozitivní trendy. Další vzdělávání. Práce a rodina. Případové studie.
 
Anotace v angličtině:  A dynamic growth of the Czech economy have gone hand in hand with the development of labour legislation. The main goal of the majority of polivies nawadays is to promote the basic principles of flexicurity. Working conditionsin the Czech Republic. Employment contracts. Wages. Working time and work organisation. Occupational health and safety - positive trends. Further education. Work and family. Case studies.
Klíčová slova: trh práce; podmínky pracovní; právo pracovní; flexibilita pracovní; flexicurity; vztahy pracovní; sladění rodinného a prac. života; bezpečnost práce; skupiny znevýhodněné

Klíčová slova v angličtině: labour market; working conditions; labour legislation; labour flexibility; flexicurity; employment relationship; reconciliation of work and family life; occupational safety; disadvantaged groups
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2012
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The case of the Czech Republic [Případ České republiky]. / Soňa Veverková - In: Recovering from the crisis through social dialogue in the new EU Member States: the case of Bulgaria, the Czech Republic, Poland and Slovenia / Igor Guardiancich. - Budapest : ILO, 2012. - ISBN 978-92-2-126994-6. - s. 47-70 (24 s.).

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Kapitola je organizována následovně: 1. část kapitoly ilustruje industriální vztahy před hospodářskou a finanční krizi charakteristikou zúčastněných subjektů, institucionálního rámce pro tripartitní konzultace a hlavních rysů kolektivního vyjednávání. Části 2 až 4 ukazují úspěchy sociálního dialogu v zotavení z krize během r. 2008-9. Část 2 obsahuje důkladný popis výkonnosti ekonomického a pracovního trhu během recese. Část 3 analyzuje roli tripartitních jednání při navrhování jak krátkodobých opatření, která podporují firmy za účelem zachování zaměstnanosti a příjmu pracovníků, tak i dlouhodobých opatření, která podporují udržitelnost podniků a zaměstnatelnost pracovníků. Část 4 zkoumá roli sociálního dialogu při zmírňování dopadů krize. Závěrečná část se zaměřuje na fiskální konsolidaci a posuzuje, do jaké míry vedla jednání v průběhu let 2010-12 k implementaci opatření podporujících úsporná opatření a fiskální udržitelnost.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is organized as follows: in Section 1, the chapter illustrates the industrial relations set up before the economic and financial crisis by presenting the actors involved, the institutional framework for tripartite consultations, and the main features of collective bargaining. Sections 2 to 4 show the achievements of social dialogue in the recovery from the crisis during 2008ľ9. Section 2 includes a thorough description of the economic and labour market performances during the recession. Section 3 analyses the role of tripartite concertation in devising both short-term measures that support firms to preserve employment and workersĺ income, and long-term measures that promote enterprise sustainability and workers employability. Section 4 explores the role social dialogue played in mitigating the impact of the crisis. Finally, Section 5 focuses on fiscal consolidation and assesses the extent to which the negotiations held during 2010ľ12 led to the implementation of measures promoting austerity and fi
scal sustainability.
Klíčová slova: ČR; dialog sociální; krize ekonomická; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; vztahy industriální; odbory; organizace zaměstnavatelů; rámec institucionální; trh práce; politika zaměstnanosti; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social dialogue; economic crisis; collective bargaining; collective agreements; industrial relations; trade unions; organizations of employers; institutional framework; labour market; employment policy; Labour Code
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9132/12 Úloha sociálního dialogu při eliminaci dopadů ekonomické a finanční krize v letech 2008 až 2012
Poznámka:  ISBN 978-92-2-126994-6 (print) ISSN 978-92-2-126995-3 (web pdf)
celkem 131 s.
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Decent Work Country Report - Czech Republic. / Tomáš Soukup - Geneva: ILO, 2008. - 100 s. - ISBN 978-92-2-122163-0

[ Soukup, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Report summarizes the situation and main trends in Czech Republic in 11 areas of decent work concept since 1995. Report together with other country reports (from 19 states) produce background material for European Regional Meeting, which is arranged by International labour office every four years. Report represents unique overview of the trends in 11 thematic areas. Beside situation and trends descriptions we deal with trade-offs and trade-ins between different working and employment conditions and finally we define the bottle necks in each areas.
Klíčová slova: práce důstojná; podmínky pracovní; podmínky zaměstnání; zaměstnanost; mzdy; doba pracovní; organizace práce; rytmus pracovní; stres při práci; bezpečnost práce; vzdělávání-výcvik; ochrana sociální; dialog sociální; sladění pracovního a rodinného života; práce dětská; práce nucená

Klíčová slova v angličtině: decent work; working conditions; employment conditions; employment; wages; working time; work organisation; working rhythms; stress at work; safety and health; training; social protection coverage; social dialogue; reconciliation of family and work life; child labour; forced labour
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; DC20/2007 - Důstojná práce v České republice
Poznámka:  Dostupné z http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/download/events/lisbon2009/dwreports/dw_czech.pdf
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT