Publikační činnost: 2004
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Sociodemografická syntéza podmínek rodinného života v ČR. [A socio-demographic synthesis of family life conditions in the CR.]. / Sylva Ettlerová, Věra Kuchařová, Barbora Matějková, Jana Paloncyová - In: Národní zpráva o rodině.. - Praha : MPSV, 2004. - s. 22 - 83.

[ Ettlerová, Sylva - Kuchařová, Věra - Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Tato část zprávy o rodině se skládá ze tří kapitol. První je věnována demograficko-sociologické analýze populačního vývoje se zaměřením na sňatečnost, rozvodovost, porodnost a potratovost, a to i v mezinárodním srovnání. Druhá kapitola, nazvaná äProměny rodinného životaô, se zaměřuje na proměny forem rodinného soužití v posledních letech a na proměny ve vnitřních rodinných vztazích v rámci nukleární i širší rodiny, podává nástin problémů dysfunkčních rodin a patologického chování v rodinách. Kapitola o sociálně- ekonomické situaci českých rodin analyzuje jejich příjmovou situaci s ohledem na typ rodiny a složení domácností a na strukturu rodinných příjmů, a také ve vztahu k rozdílné spotřebě různých domácností.
 
Anotace v angličtině:  This part of the report is made up of three chapters. The first is dedicated to a socio-demographic analysis of population trends with a view to marriage, divorce, birth-rates and abortion rates, including international comparisons. The second chapter, "Changes in Family Life," is aimed on changes of the family life forms over recent years and changes of internal family relations within nuclear and wider families. The chapter on the socio-economic situation of Czech families analyses their income situations in terms of family type, household composition and the structure of family incomes, and also in relation to the different consumption of various households.
Klíčová slova: rodina; sňatečnost; rozvody; porodnost; interrupce; rodičovství; vztahy mezigenerační; disfunkčnost rodiny

Klíčová slova v angličtině: family; marriage rate; divorces; fertility; abortion rate; parenthood; dysfunction family; intergenerational relationships
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Ekonomicky aktivní a neaktivní. [The Economically Active and Non-active.]. / Věra Kuchařová - In: Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu. / Miroslav Hiršl. - Praha : MPSV, 2004. - ISBN 80-86552-86-1. - s. 31-48.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Kapitola je součástí monografie äMechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státuô. Příčiny sociálních nerovností mezi ekonomicky aktivními a neaktivními sociálními kategoriemi, a tím i případné zdroje napětí mezi nimi, mají společný základ v existenci, či neexistenci přístupu k pracovním příjmům. To se odráží v té či oné míře v jejich sociálním postavení a míře závislosti. Jinak mají kategorie ekonomicky neaktivních mnoho odlišných charakteristik již jen proto, že důvody neexistence přímého přístupu k pracovním příjmům jsou rozdílné. Kapitola se proto zabývá zvlášť vztahem ekonomicky aktivních a neaktivních u kategorií äproduktivní a poproduktivní věkô a zvlášť u kategorií äpředproduktivní a produktivní věkô. Zmiňuje se i o problematice důchodců invalidních.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is a part of a monograph äMechanisms of Social Cohesion, Stratification and the Role of Social Welfare Stateö. Causes of social inequalities between the economically active and non-active people as well as possible tensions between them have their common basis in an existence or non-existence of access to earned incomes. Both their social status and an extent of their dependence reflect these differences. Besides, within a category of the non-active there are different groups which follows from their different reasons for non-existence of direct access to earned incomes. The chapter is therefore devoted separately to relations of those in ôproductiveö and ôpost-productiveö age and those in ôpre-productiveö and ôproductiveö age. Problems of people with disability pensions are dealt with, too.
Klíčová slova: populace ekonomicky aktivní; deti; staří; důchodci; nerovnost sociální; soudržnost sociální

Klíčová slova v angličtině: economical activity; children; elderly people; pensioners; social inequality; social cohesion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Generace a životní cyklus. [Generations and the Life Cycle.]. / Věra Kuchařová - In: Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu.. - Praha : MPSV, 2004. - ISBN 80-86552-86-1. - s. 107-122.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Kapitola je součástí monografie äMechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státuô. Vztahy mezi generacemi založené na vzájemném respektu a pomoci a na funkční kontinuitě základních prvků hodnotově normativního systému při směně generací jsou jedním z hlavních předpokladů soudržnosti společnosti. Proto je zde v kontextu se zaměřením publikace věnována pozornost otázkám o tom, jak se mění podmínky mezigenerační spolupráce a solidarity, jak se realizuje tato solidarita, zda a nakolik je narušována a co je toho příčinou. Předmětem zájmu jsou převážně generační vztahy mezi ekonomicky aktivními, čímž se doplňuje obsah jiné části této publikace, zabývající se generačními vztahy mezi ekonomicky aktivními a neaktivními.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is a part of a monograph äMechanisms of Social Cohesion, Stratification and the Role of Social Welfare Stateö. Relations between generations that are based on mutual respect and assistance as well as on functional continuity of basic elements of values and norms systems at the process of generational exchange are one of main preconditions of social cohesion. Thus the attention is paid to questions how the conditions for intergenerational solidarity and cooperation have been changing, how the solidarity functions, whether and to what extent it is affected, and for what reasons. The chapter deals mainly with relations economically active population as a complementary part of the book to the chapter about relations between economically active and non-active people.
Klíčová slova: populace ekonomicky aktivní; nerovnost sociální; soudržnost sociální; generace; solidarita

Klíčová slova v angličtině: economical activity; social inequality; social cohesion; generations; social relations; solidarity
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Rodina a zaměstnání. [Family and employment.]. / Barbora Matějková - In: Národní zpráva o rodině.. - Praha : MPSV, 2004. - s. 144 - 158.

[ Matějková, Barbora ]

Anotace:  Kapitola se zabývá vztahem rodiny a zaměstnání a možnostmi slaďování obou sfér. Analyzuje podmínky pro uplatnění matek a otců na trhu práce a systém sociálního zabezpečení ve prospěch rodin s dětmi, zejména se zaměřením na mateřskou a rodičovskou dovolenou a služby péče o děti zaměstnaných rodičů.
 
Anotace v angličtině:  This chapter concerns the relationships between the family and employment and ways to reconcile the two spheres. It analyses the conditions of mothers and fathers on the labour market and the social security system for families with children, particularly it is aimed at maternity and parental leave and care services for children of parents who are employed.
Klíčová slova: rodina; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; péče o děti; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: family; maternity leave; parental leave; care for children; reconciliation of work and family life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Rodiny s otci pečujícími o děti formou rodičovské dovolené. [Families with fathers taking care of children through the parental leave.]. / Olga Nešporová - In: Rodina a rodičovství na prahu 21. století. Podoba a proměny rodiny, partnerství a rodičovství v současné společnosti jako výzva pro politickou praxi. - Praha : MPSV, 2006. - s. 45-52 (8 s.) - CD.

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Instituce rodiny se v euroamerické společnosti za posledních sto let značně proměnila, proměňují se i role rodičovské. Zatímco role matek se spíše posílila a rozšířila o nové aspekty, role otců se spíše oslabila. Češi jsou velmi konzervativní, co se týká rozdělení mužských a ženských genderových rolí, a to navzdory vysoké zaměstnanosti žen. Domácí sféra je tak stále mnohými Čechy považována za primární doménu žen, zatímco finanční zajištění rodiny za povinnost muže. Do budoucna však lze předpokládat, že podobně jako se demografické chování obyvatel ČR přiblížilo vzorcům platným v západní Evropě, postupně to nastane i v postojích a hodnotových orientacích týkajících se genderových rolí. Četnější využívání rodičovské dovolené muži by k tomu mohlo napomoci.
 
Anotace v angličtině:  The institution of the family in Euro-American society has been transformed significantly in the past hundred years, the parental roles are also being transformed. While the role of mothers has been reinforced and expanded to include new aspects, the role of fathers has shrunk. The Czechs are very conservative about the distribution of male and female gender roles, in spite of the high employment rate for women. The home is thus still viewed by many Czechs as the primary domain of women, while the familyĺs financial security is the manĺs obligation. In the future, however, we can assume that, just as the demographic behaviour of the Czech population converged with the patterns of Western Europe, the same will happen to attitudes and value-based inclinations concerning gender roles. The more widespread use of parental leave could speed up this development.
Klíčová slova: dovolená rodičovská; otcové; péče o děti; transformace rodiny; rodičovství; gender

Klíčová slova v angličtině: parental leave; fathers; care for children; family transformation; parental roles; gender roles
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1374; text i v angl. Do_1374en
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 1997
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Životní minimum v zahraničí a v České republice.Srovnávací studie. / Ivo Baštýř, Vojtěch Měchura, Magdalena Kotýnková, Jana Vavrečková, Anna Červenková - Praha: MPSV, 1997. - 168 s. - ISBN 80-85529-27-0

[ Baštýř, Ivo - Měchura, Vojtěch - Kotýnková, Magdalena - Vavrečková, Jana - Červenková, Anna ]

Klíčová slova: minimum životní; chudoba; příjmy-domácnosti; výdaje-domácnosti

Klíčová slova v angličtině: minimum; poverty; household income; household expenditure
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: RV11 ľ Analýza variant určování a pravidel fungování životního minima
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Dostupnost služeb péče o děti předškolního věku. [Availability of childcare of preschool children.]. / Sylva Ettlerová - Praha: MPSV, 2007. - s. 90-102 - (Mezinárodní konference o Rodinné politice)

[ Ettlerová, Sylva ]

Akce: Praha, 28.-29.11. 2006, EUR Externí odkaz
Anotace:  Služby péče o děti patří k významným nástrojům umožňujícím lepší sladění pracovních a rodinných povinností. Jejich dostupnost do jisté míry ovlivňuje časování návratu pečujícího rodiče z rodičovské dovolené do zaměstnání. Preference delší domácí rodičovské péče o děti způsobuje, že zájem rodičů o služby péče o děti roste až od 3 let věku dítěte. Příspěvek pojednává o nabídce a reálném využívání různých typů služeb péče o děti předškolního věku. Dále se podrobněji věnuje časové, cenové a místní dostupnosti mateřských škol v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The childcare services are one of the significant implements that enable better work-life balance for parents. Childcare availability influenced to a certain extent timing of parentĺs return from parental leave to work. The preference of longer parentĺs childcare at home caused that parents interest of childcare services is increasing from three years of age of child. The paper is focused both on availability and on actual attendance of different kind of childcare services of preschool children. Time, local and price availability of kindergarten in the Czech Republic is discussed in detail.
Klíčová slova: rodina; péče o děti; zařízení předškolní; dostupnost služeb; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: family; childcare; nursery care; kindergarten; time availability; local availability; price availability; reconciliation of family and work life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Do_1457
celý sborník - uložené 913
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2021
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Hodnota rodiny a rodičovství a preferovaný způsob života vs. realita partnerských a rodičovských drah (Z výzkumných poznatků týmu pro rodinnou politiku VÚPSV v roce 2020) [The value of family and parenthood and preferred way of life vs. the reality of partner and parental life courses (From the research findings of the RILSA family policy team in 2020)]. / Věra KUCHAŘOVÁ - In: Rodina : Zpravodaj MPSVč. 3 (2021), s. 11-12 (2 strany).

[ KUCHAŘOVÁ, Věra ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek seznamuje esejistickou formou s výsledky zkoumání životních podmínek, demografického chování a faktorů jej ovlivňujících se zaměřením na konfrontaci externích a subjektivních vlivů.
 
Anotace v angličtině:  The article informs in an essay form about the results of the study of living conditions, demographic behavior and factors influencing it with a focus on the confrontation of external and subjective influences.
Klíčová slova: ČR; rodina; rodičovství; hodnoty; plánování rodiny; preference

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; parenthood; values; family planning; preference
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Poznámka:  Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Zpravodaj_3.pdf/7fbd33b3-777d-c8f3-1724-b32d7f03b61a
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Bezdětní a postoje k rodičovství [Childless and attitudes to parenthood]. / Jana PALONCYOVÁ - In: Rodina : Zpravodaj MPSVč. 4 (2021), s. 12-13 (2 strany).

[ PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek představuje širší veřejnosti hlavní výsledky výzkumu bezdětných jedinců a párů ve věku 25 až 44 let založeného na kvantitativní a kvalitativní metodologii.
 
Anotace v angličtině:  The article presents the main results of research on childless individuals and couples aged 25 to 44 based on quantitative and qualitative methodology to the general public.
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Poznámka:  Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Zpravodaj_4.pdf/cbbac043-b715-b972-f6fd-d73940a04666
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT