Publikační činnost: 2010
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Služby denní péče o děti - požadovaná a nabízená možnost volby. [Day-care services ľ demanded and offered chance for choice]. / Věra Kuchařová - In: Rodina na prahu 21. století. - Praha : MPSV ČR, 2010. - ISBN 978-80-7421-017-4. - s. 45-56 (12 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Praha, 10.-11.12. 2009,CST
Anotace:  Stať je krátkým zamyšlením nad otázkami, zda je potřebné a žádoucí rozšířit strukturu zařízení denní péče o děti a pokud ano, jestli existují dostatečné podmínky pro vytváření širokého spektra nabízených forem této péče. Na první otázku odpovídá, že ano, a dokládá to daty o proměnách vztahu mezi nabídkou a poptávkou. Pokud jde o druhou otázku, stať ukazuje na nedostatky v současném systému denní péče a jejich zdroje a nabízí některá dílčí řešení pro oblast alternativních forem péče. Mj. doporučuje odstranit resortní roztříštěnost a formální dělení zařízení denní péče o děti podle věku dětí a naopak posílit pluralitu podle individuálních potřeb. Připomíná, že chápeme-li systém zařízení denní péče o děti jako nástroj podpory harmonizace rodinného a pracovního života, není možné měnit tento systém nezávisle na dalších systémech v rámci rodinné politiky a nezávisle na dalších relevantních institucionálních systémech.
 
Anotace v angličtině:  The article is a short essay on questions whether it is desirable to enlarge a structure of day-care services for children, and if so whether there are sufficient conditions for creating a wide spectrum of services. An answer to the first question is yes. It has been proved by data on changing relations between supply and demand for such services. Regarding the second question the article points out shortages of the present day-care system and their sources and suggests solutions for creation of alternative forms of care. Among others it recommends to eliminate the diversification of the system by departmentsĺ competences and formal division of day-care by children age. On the contrary, plurality of forms by individual needs should be ensured. The author point out that when a system of day care for children is regarded as a measure for work-life balance promotion it is not possible to change the system independently from other family policy measures and from other relevant institutional systems.
Klíčová slova: služby péče o děti; sladění pracovního a rodinného života; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: child-care services; reconciliation of family and work life; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Individuální a společenské dopady využívání ústavních a komunitních služeb: Srovnání sociálních a ekonomických dopadů rozhodnutí o okruhu využívaných služeb ve vybraných modelových situacích [Individual and Social Effects of Institutional Care and Community Services. Comparison of Social and Economic Consequences of Individual Preference in Service Use: Model Examples of the Decision-making Process in Selected Situations and their Evaluation]. / Pavel Bareš, Vladimíra Tomášková - Praha: MPSV ČR, 2013. - 82 s.

[ Bareš, Pavel - Tomášková, Vladimíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie mapuje sociální a ekonomické dopady rozhodnutí využívat určitý okruh služeb či forem podpory a pomoci u osob se zdravotním postižením. Nejprve popisuje koncepční a analytický přístup k této otázce. Následně jsou vyhodnoceny sociální a ekonomické dopady rozhodnutí o okruhu využívaných služeb či formách podpory a pomoci ve třech vybraných modelových situacích: u dospělé osoby se zdravotním postižením, která využívá služby označované jako služby, které nemají komunitní charakter, u osoby využívající služby komunitního typu a u rodičů ročního dítěte se zdravotním postižením. Provedené vyhodnocení se týká jen vybraných modelových situací a neumožňuje vyvozovat obecnější závěry. Studie tak představuje vstupní exkurz do problematiky, která doposud nebyla hlouběji a systematičtěji vyhodnocena. Zároveň ale také ukazuje možnosti využití navrženého analytického rámce a postupu pro hodnocení uvedené otázky.
 
Anotace v angličtině:  The study investigates social and economic effects of the decision, what type of services or form of care should utilize people with disabilities. The study starts with the description of applied conceptual and analytical approach. Social and economic consequences of the decision on the type of services or care are investigated as follows, whereas three model situations were identified and analysed: the situation of adult with disabilities in institutional care, the situation of adult with disabilities who utilize services in the community and the situation of parents of one-year old child with disabilities. The evaluation regards only to model examples of the decision-making process in selected situations and the conclusions should not be generalized. However the study was intended to be a first entry into the topic which still was not investigated at all. It also shows the way of application of proposed analytical approach for the purpose of analysis of question above.
Klíčová slova: postižení; podmínky životní; situace sociální; integrace postižených; služby sociální; financování

Klíčová slova v angličtině: disabled people; social situation; integration of disabled people; living conditions; social services; funding
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  viz uložené 1713
objednatel: Klient MPSV, zakázka Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (Aktivita 5.3 Zpracování analýzy - Česká republika)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Ústavní sociální služby v České republice: Přehled a charakteristika vybraných sociálních služeb [Institutional Care in the Czech Republic: Overview and Characteristics of Selected Social Services]. / Pavel Bareš - Praha: MPSV ČR, 2013. - 135 s.

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Analýza shrnuje poznatky o poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v České republice, které vyplynuly z vyhodnocení několika datových zdrojů o těchto službách. V rámci první části analýzy byl popsán širší okruh sociálních služeb relevantních pro cílovou skupinu a její další část se zaměřila na čtyři vybrané druhy sociálních služeb. V obou částech analýzy byly některé ukazatele sledovány společně za všechny sledované služby a některé samostatně za jednotlivé druhy sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  The analysis provides information on the provision of social services for people with disabilities in the Czech Republic. It utilises data from different sources. The first part is devoted to wider range of services which are relevant for the target group. The second part brings additional information on four selected social services. Each part of the study focuses on some common characteristics. At the same time there are presented in each part some specific indicators which regard to selected services as well.
Klíčová slova: postižení; služby sociální; financování; ústavy; kapacita institucí; uživatel

Klíčová slova v angličtině: disabled people; social services; funding; institutional care; user; capacity
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Poznámka:  viz uložené 1714
objednatel: Klient MPSV, zakázka Národní centrum podpory transformace sociálních služeb - Aktivita 5.2 Zpracování analýzy současného stavu poskytování služeb sociální péče (5.2.2 Celorepubliková analýza ústavních služeb)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT