Publikační činnost: 1999
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování mladé generace v České republice. / Věra Kuchařová, Milan Tuček - Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1999. - 89 s.

[ Kuchařová, Věra - Tuček, Milan ]

Anotace:  Studie hledá odpověď na to, jaké byly v polovině devadesátých let příčiny a důsledky soudobých trendů demografického chování a jaké okolnosti života mladé generace by mohly vést k opětnému vzrůstu sňatečnosti a porodnosti. Sledováno je zejména demografické chování, životní úroveň a bydlení mladých rodin a jednotlivců, změny ve vzdělávání a pracovním uplatnění a také reflexe uvedených procesů v postojích mladých lidí. Obsažena jsou i mezinárodní srovnání. V závěru je hodnocena koncepce a praxe rodinné politiky.
Klíčová slova: rodina; sňatečnost; porodnost; úroveň životní; bydlení

Klíčová slova v angličtině: family; marriage rate; fertility; standard of living; housing
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Stanovení indikátorů sociální problémovosti jednotlivých regionů v České republice. Studie 6/2006. [Determination social problems indicators of individual regions in the Czech Republic. Study 6/2006.]. / Ladislav Průša - Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2006. - 81 s. - ISBN 80-86729-28-1

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cílem projektu bylo přispět k nalezení takové struktury ukazatelů, na jejichž základě by bylo možno identifikovat sociálně problémové regiony a navrhnout taková řešení, která by přispěla ke zmírnění důsledků negativních společensko ekonomických jevů vedoucích k sociálnímu vyloučení obyvatel. Byly analyzovány makroekonomické charakteristiky, demografické ukazatele, sociální charakteristiky, vybrané ukazatele z oblasti vzdělávací politiky a některé vazby mezi vybranými charakteristikami. Získané poznatky předurčují možné formy opatření, která by přispěla ke snížení sociální problémovosti ohrožených regionů.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project was to contribute to a finding of such structure of indicators,that are able to identify regions with social problems and to draft solustions for abatement of negative economic phenomenon in the society leading to a social exclusion. Macroeconomic characteristics, demographic indicators, social characteristics, selected indicators of educative policy and some relations between selected characteristics were analysed. The acquired knowledge predetermine possible forms of provisions leading to a reduction of social problems in regions at risk.
Klíčová slova: problémy sociální; regiony; ukazatele; regiony rizikové; vyloučení sociální; demografie; ukazatele sociální

Klíčová slova v angličtině: social problems; regions; indicators of social problems; regions at risk; social exclusion; macroeconomic characteristics; demographic indicators; social characteristics
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Úloha vzdělání a zdraví v ekonomickém rozvoji. Teoretická analýza a její aplikace v podmínkách ČR. [The role of education and health in economic development. Theoretical analysis and its application in Czech conditions.]. / Helena Vychová, Jan Mertl - Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2007. - 171 s. - ISBN 80-86729-32-X

[ Vychová, Helena - Mertl, Jan ]

Anotace:  Předmětem zájmu studie jsou úloha vzdělání a zdraví v současné společnosti ve srovnání s historickou situací, vazby mezi ekonomickým růstem, lidským kapitálem a vzděláním či zdravotním stavem, společné a rozdílné vlastnosti vzdělání a zdraví z ekonomického a sociálního pohledu a pobídky pro realizaci veřejných politik. Studie zahrnuje bázi poznatků, které reflektují empiricky doložený vývoj poznání kauzálních vztahů v oblasti determinant vzdělání a zdraví a vývoje vzdělanosti a zdravotního stavu ve vztahu rozvoji lidského kapitálu a ekonomickému růstu. Zdůrazňuje význam celoživotního vzdělávání a dostupné kvalitní zdravotní péče jako předpokladů ekonomického rozvoje. Tyto poznatky používá jako teoreticko-metodologický základ pro analýzu české vzdělávací a zdravotní politiky v kontextu našeho členství v EU a dynamizace sociálních systémů v posledních 10 letech.
 
Anotace v angličtině:  The study focuses on the role of education and health in modern society compared to historical situation, the relationship between economic growth and level of education or health status, common and different attributes of education and health from economic and social perspective and motivations for public policy application. The study contains knowledge which reflects empirically known dependencies in the area of education and health determinants and relationship of education and health to human capital and economic growth. It emphasizes and argues for the importance of lifelong learning and availability of high-quality health care as economic development prerequisites. This knowledge is used as theoretical background for analysis of the Czech education and health policies in context of our membership in the EU and dynamization of social systems in last 10 years.
Klíčová slova: vzdělanost; stav zdravotní; politika vzdělávací; politika zdravotní; zdroje lidské; růst ekonomický; politika sociální; finance veřejné

Klíčová slova v angličtině: education; health status; education policy; health policy; human capital; economic growth; social policy; public finance
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT