Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Romové na trhu práce a materiální podmínky jejich života.Role centrální úrovně při překonávání sociální exkluze Romů. / Tomáš Sirovátka - In: Romové v české společnosti. / P. Navrátil, a kol.. - Praha : Portál, 2003. - ISBN 80-7178-741-8. - s. 155-165.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Klíčová slova: Romové; vyloučení sociální; vyloučení z trhu práce; podmínky životní; chudoba

Klíčová slova v angličtině: Gypsies; labour market; social exclusion; living conditions; poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2002
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Česká společnost: nejdůležitější fakta o kvalitě našeho život. [Czech Society. Basic indicators of quality of life.]. / Ivo Možný - Praha: Portál, 2002. - 208 s. - ISBN 80-7178-624-1

[ Možný, Ivo ]

Anotace:  Sociologický přehled základních indikátorů kvality života v České republice v mezinárodním srovnání. Trendy vývoje rodiny, vzdělání, zdraví, práce, životního prostředí, medií a volného času, občanské participace a zločinnosti za posledních padesát let se zvláštním důrazem na poslední desetiletí politické, sociální a ekonomické transformace jsou kriticky zkounány s indikací latentních nerovnováh v budoucím vývoji.
 
Anotace v angličtině:  A sociological overview of the basic indicators of the quality of life in the Czech society presented in international comparison and context. Trends of development in the family, health, education, labour, environment, media und leisure, civic participation and crime are critically examined in the last fifty years with a special attention devoted to the last ten years of political, social and economic transformation.
Klíčová slova: ČR; společnost; kvalita života

Klíčová slova v angličtině: Czech society; quality of life
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální práce jako nástroj překonávání sociálního vyloučení Romů. [Social work as a instrument of overcoming of Gypsyĺs social exclusion.]. / Libor Musil - In: Romové v české společnosti. / Pavel Navrátil, a kol.. - Praha : Portál, 2003. - ISBN 80-7178-741-8. - s. 193-208.

[ Musil, Libor ]

Anotace:  Základní pilíře sociální práce s romskými klienty: systematické znalosti o romské menšině, systematické znalosti o člověku i společnosti, sebepoznání,hodnota a důstojnost každého člověka je východisko, úprava metod a technik běžně používaných v sociální práci je účelná, pozornost je třeba věnovat jednotlivci i sociálnímu prostředí.
 
Anotace v angličtině:  Primary attribute Social work with gypsy client: systematic knowledge about gipsy minority, about human and society are necessary, value every human is opening, arrangement methods and practices there are used in social work is practical, attention is necessary devote for individual and social milieu.
Klíčová slova: Romové; situace sociální; vyloučení sociální; společnost

Klíčová slova v angličtině: Gypsy minority; value every human; arrangement methods and practical; attention for individual and social milieu
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Financování sociálních služeb. [Financing of social services.]. / Ladislav Průša - In: Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. / Oldřich Matoušek, a kol.. - Praha : Portál, 2007. - ISBN 978-80-7367-310-9. - s. 65-78 (14 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Dosavadní systém financování sociálních služeb v ČR. Vývoj struktury financování sociálních služeb v r. 1992 - 2005. Financování sociálních služeb v evropských zemích. - 2 základní modely: model postavený na principu univerzality (např. SRN, Rakousko, Skandinávie, Nizozemsko) a model založený na principu příjmově testovaných dávek (např. Francie, Velká Británie). Nový systém financování sociálních služeb v ČR. Nejvýznamnější principy nové sociální dávky - příspěvku na péči.
Klíčová slova: ČR; EU; služby sociální; financování; pojištění pro případ péče; staří; pomoc sociální; příspěvek na péči; podmínky nároku

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; EU; social services; financing of social services; insurance for case of caregiving for elders; social assistance; care allowance; eligibility
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT