Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Maternity leave provisions in the EU Member States: Duration and allowances [Opatření mateřské dovolené ve členských státech EU: Doba trvání a příspěvky]. / Peychlová, Kristýna - národní přispěvatel za ČR. / Peychlová, Kristýna - národní přispěvatel za ČR - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. - 54 s. - ISBN 978-92-897-1382-5

[ Peychlová, Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Směrnice o mateřské dovolené (92/85/EEC) se zabývá zlepšením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci žen, které jsou těhotné, krátce po porodu nebo kojí. Tato zpráva konstatuje, že téměř všechny členské státy jsou v souladu s ustanovením směrnice o poskytnutí povinné mateřské dovolené alespoň dva týdny před a/nebo po porodu; většina tento požadavek překračuje. A ve většině členských států jsou náhradové poměry na 100 % dřívějšího platu - přinejmenším po určitou dobu.
Klíčová slova: zab. v mateřství; dovolená mateřská; dávky; podmínky pracovní; EU

Klíčová slova v angličtině: maternity insurance; maternity benefits; maternal leave; working conditions
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  nezadávat do RIV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017: 2017
AAA - odborné recenzované monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Working time patterns for sustainable work [Modely pracovní doby pro udržitelnou práci]. / Dominique Anxo, Jean-Yves Boulin, Jorge Cabrita, Greet Vermeylen, Štěpánka Lehmann, René Lehmann, Agnes Parent-Thirion - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017; Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. - 77 s. - ISBN 978-92-897-1601-7

[ Anxo, Dominique - Boulin, Jean-Yves - Cabrita, Jorge - Vermeylen, Greet - Lehmann, Štěpánka - Lehmann, René - Parent-Thirion, Agnes ]

Externí odkaz
Anotace:  Pracovní doba je opakující se studijní téma, protože povaha práce, její obsah, podmínky, za kterých je vykonávána, a samotný trh práce se stále mění. Tato zpráva poskytuje přehled o nedávném vývoji trvání a organizaci pracovní doby v EU a zdůrazňuje nejdůležitější trendy a rozdíly mezi členskými státy. Prostřednictvím hloubkové analýzy dat ze šestého evropského průzkumu pracovních podmínek, provedeného v roce 2015, zkoumá - z pohledu pohlaví a životního cyklu - vazby mezi modely pracovní doby, rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem a preference ohledně pracovní doby na jedné straně a zdraví a dobré životní podmínky pracovníků na straně druhé. Nakonec zpráva zkoumá, do jaké míry jsou převládající pracovní podmínky a modely pracovní doby v členských státech EU dlouhodobě udržitelné.
 
Anotace v angličtině:  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines ľ from a gender and life course perspective ľ the links between working time patterns, workľlife balance and working time preferences, on the one hand, and workersĺ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term.
Klíčová slova: EU; doba pracovní; práce udržitelná; organizace práce; podmínky pracovní; kvalita pracovního života; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: EU; health and well-being at work; sustainable work; work organization; work-life balance; working time
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 9138/15 Měnící se vzorce pracovní doby a dlouhodobá udržitelnost práce v Evropě
Poznámka:  Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/working-time-patterns-for-sustainable-work
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019: 2019
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Casual work: Characteristics and implications [Příležitostná práce: Charakteristika a důsledky]. / Isabella Biletta, Aleš Kroupa, Renata Kyzlinková - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019; Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 39 s. - ISBN 978-92-897-1992-6

[ Biletta, Isabella - Kroupa, Aleš - Kyzlinková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Příležitostná práce, nepravidelná i na zavolání, přispívá k flexibilitě trhu práce, a proto se stále ve větší míře v celé Evropě využívá. V některých zemích přesahuje praxe použití smluv o příležitostném zaměstnání a zahrnuje i jiné typy smluv a forem samostatné výdělečné činnosti. Přestože nabízí určité výhody pro zaměstnavatele i pracovníky, je tvůrci politik na evropské i národní úrovni často diskutována kvůli pozorovaným negativním důsledkům, které má pro některé pracovníky. Dopady zahrnují ekonomickou nejistotu a nepředvídatelnost pracovní doby, což zase ovlivňuje zdraví, pohodu a sociální zabezpečení pracovníků. Z pohledu trhu práce vyvolává příležitostná práce obavy týkající se důstojného sociálního začlenění zranitelných skupin, segmentace trhu práce a obecnějších trendů směrem k fragmentaci práce a odlivu mozků. K řešení těchto problémů již bylo implementováno několik politických reakcí; ve zprávě jsou vyznačeny další politické ukazatele.
 
Anotace v angličtině:  Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers some advantages for both employers and workers, it is often discussed by policymakers at EU and national levels due to the observed negative consequences it has for some workers. Impacts include economic insecurity and unpredictability of working time, which in turn affect workersĺ health, well-being and social security. From a labour market perspective, casual work raises concerns about decent social inclusion of vulnerable groups, labour market segmentation and more general trends towards fragmentation of work and brain drain. Some policy responses have already been implemented to tackle these issues; further policy pointers are flagged in the report.
Klíčová slova: EU; práce příležitostná; práce netypická; doba pracovní; podmínky pracovn; flexibilita pracovní; pracovníci; ochrana sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; casual work; non-standard employment; working time; working conditions; labour market flexibility; workers; social protection
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  Přispěvatelé: Aleš Kroupa, Renata Kyzlinková
Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/casual-work-characteristics-and-implications
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT