Publikační činnost: 2006
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

The challenge of social inclusion: Minorities and marginalised groups in Czech society. [Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti.]. / Tomáš Sirovátka, et al. - Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - 302 s. - ISBN 80-87029-06-2

[ Sirovátka, Tomáš - et al. ]

Anotace:  Studie procesu sociálního vyloučení a začlenění v české společnosti z různých úhlů pohledu, jak je prezentována v této knize, umožňuje realizovat vzájemné propojení fundamentálních aspektů sociálního vyloučení a sociálního začlenění: strukturální/institucionální aspekty týkající se občanských práv, ekonomická a politická participace, rovnost příležitostí, sociální práva a skutečné uplatňování těchto práv. Kniha také osvětluje sociální rizika a deficity, stejně jako konsekventbí zdroje sociálního vyloučení a bariéry sociálního začlenění v české společnosti. Diskutuje možné strategie eliminace těchto bariér.
 
Anotace v angličtině:  The study of process of social exclusion and social inclusion in Czech society from a variety of angles, as presented in this book, makes it possible to realize mutual interconnection of fundamental aspects of social exclusion and social inclusion: the structural /institutional aspects concerning civil rights, economic and political participation, equal opportunities, social rights and the actual exercise of these rights. The book also highlights the social risks and shortfalls, as well as the consequent sources of social exclusion and barriers to social inclusion in Czech society, and discusses possible strategies to eliminate these barriers.
Klíčová slova: vyloučení sociální; začleňování sociální; společnost; rovné příležitosti; práva sociální; bariéry

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; social inclusion; Czech society; equal opportunities; social rights; barriers to social inclusion; strategies of social inclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Social exclusion and social inclusion: the Czech perspective. [Sociální vyloučení a sociální začlenění: český pohled.]. / Petr Mareš - In: Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, et al.. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - ISBN 80-87029-06-2. - s. 11-35 (25 s.).

[ Mareš, Petr ]

Anotace:  Pracovní sešit se zabývá konceptem sociální exkluze a jeho současným použitím v sociální politice. Jedná se o koncept, který z diskursu EU stejně jako ze současného diskursu sociálních věd vytlačil koncept chudoby (nejde v něm ani tak o růst nerovnosti jako o mechanismy jež vylučují určité jedince či kolektivity ze společnosti. Diskutovány jsou, na empirických datech, rozsah sociálního vyloučení v České republice, charakter tohoto vyloučení a identifikace těch, u nichž je zvýšené riziko vyloučení. Stejně tak se text zabývá i územními aspekty sociálního vyloučení v České republice.
 
Anotace v angličtině:  Working paper refers to the content of the term social exclusion, and its current usage in social policy. The concept of social exclusion has replaced both in the discourse of European social science and the discourse of European social policy an earlier concept of äpovertyô. Social exclusion is not so much about growing degrees of inequality, as it is about mechanisms that create barriers between those who are and those who are not members of a given social unit, or that exclude certain individuals or whole collectives from mainstream society. Working paper deals with the both level and nature of social exclusion in the Czech Republic particularly in relation to real and social space.
Klíčová slova: vyloučení sociální; začleňování sociální; soudržnost sociální; nerovnost horizontální; dimenze sociální

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; social inclusion; social cohesion; horizontal inequality; social dimension
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Labour market marginalisation and deprivation. [Marginalizace a deprivace trhu práce.]. / Petr Mareš, Tomáš Sirovátka - In: Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, et al.. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - ISBN 80-87029-06-2. - s. 39-57 (19 s.).

[ Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Účelem této kapitoly je objasnit dopad procesu marginalizace na trhu práce v ČR: 1) rozsah, struktura a koncentrace skupiny populace marginalizovaných na trhu práce; 2) vliv nezaměstnanosti na jejich finanční a materiální deprivaci, psychickou spokojenost, zdravotní a sociální vazby. Rovněž je hodnocena schopnost systému dávek v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek ochránit tyto skupiny proti materiální deprivaci.
 
Anotace v angličtině:  The purpose of this chapter is to clarify the impact of the process of labour market marginalisation in the Czech Republic: first in terms of scope, structure and concentration of the groups of population marginalised in the labour market and second in terms of impacts of unemployment on their financial and material deprivation, psychical well-being, health and social bonds. The ability of unemployment benefit system and other social benefits to protect these groups against material deprivation is also evaluated.
Klíčová slova: trh práce; marginalizace trhu práce; deprivace materiální; nezaměstnanost dlouhodobá; nezaměstnanost; dávky v nezaměstnanosti; dávky sociální

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour market marginalisation; material deprivation; long-term unemployment; unemployment; unemployment benefit system; social benefits
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Income poverty and social assistance in the Czech Republic after 2000. [Příjmová chudoba a sociální pomoc v České republice po r. 2000.]. / Tomáš Sirovátka - In: Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, et al.. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - ISBN 80-87029-06-2. - s. 59-76 (18 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Tato kapitola se pokouší přispět k zodpovězení otázky ôJaká jsou rizika chudoby pro české domácnosti a jak dobře jsou tato rizika eliminována systémem dávek sociální pomociö. Autor využívá 3 zdroje: databázi Šetření sociálních podmínek domácností z r. 2001. Mikrocenzus 2002 a data o příjemcích dávek získaná speciálním šetřením, provedeným v polovině r. 2002.
 
Anotace v angličtině:  This chapter attempts to contribute to answering the question öWhat are the risks of poverty for Czech households, and how well are these risks eliminated by the system of social assistance benefitsö. The author utilises three resources: the database of the Social Conditions of Households Survey from 2001, Microcensus 2002, and the data on benefits recipients gained by a special survey carried out in mid-2002.
Klíčová slova: chudoba příjmová; dávky sociální pomoci; příjemci sociálních dávek; efektivnost eliminace chudoby

Klíčová slova v angličtině: income poverty; social assistance benefits; recipients of social assistance benefits; effectiveness in eliminating poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Living conditions and species of social exclusion of the Roma community in the Czech Republic. [Životní podmínky a druhy sociálního vyloučení romské komunity v České republice.]. / Ivana Šimíková, Kateřina Klíčová - In: Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, et al.. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - ISBN 80-87029-06-2. - s. 77-109 (33 s.).

[ Šimíková, Ivana - Klíčová, Kateřina ]

Anotace:  Hlavním záměrem tohoto textu je sumarizovat, na základě dostupné literatury, existující výsledky o životních podmínkách Romů v ČR a na Slovensku a zhodnotit přínos dosavadního výzkumu pro popis sociálního vyloučení příslušníků romské komunity. Tam, kde je to možné, provádějí autorky porovnání s dalšími evropskými zeměmi.
 
Anotace v angličtině:  The main intention of this text was to summarize, on the basis of available literature, the existing findings about the living conditions of the Roma in the Czech Republic and Slovakia, and to assess the contribution of related research to date to describing social exclusion of members of Roma community. Where possible, authors make comparison with other European countries.
Klíčová slova: Romové; skupiny etnické; podmínky životní; vyloučení sociální; výzkum

Klíčová slova v angličtině: Roma community; living conditions; social exclusion; research
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Labour market exclusion of the Roma in post-communist countries. [Vyloučení Romů z trhu práce v postkomunistických zemích.]. / Tomáš Sirovátka - In: Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, et al.. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - ISBN 80-87029-06-2. - s. 111-132 (22 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Tato kapitola se zabývá vyloučením Romů na trhu práce v postkomunistických zemích, jeho determinanty a dopady na materiální blahobyt Romů. Hodnotí také skutečné a potenciální přínosy politik, navržených na zlepšení postavení Romů na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  This chapter deals with the labour market exclusion of Roma in post-communist countries, as well as its determinants and consequences for the material well-being of Roma. It also evaluates the real and potential benefits of policies designed to improve the position of Roma in the labour market.
Klíčová slova: Romové; trh práce; vyloučení sociální; začleňování sociální; deprivace materiální; nezaměstnanost; diskriminace pracovní; země postkomunistické

Klíčová slova v angličtině: Roma; labour market; social exclusion; post-communist countries; social inclusion policies; material deprivation of Roma; unemployment of Roma; labour discrimination
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The policy of labour market and social inclusion. [Politika trhu práce a sociální začlenění.]. / Tomáš Sirovátka - In: Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, et al.. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - ISBN 80-87029-06-2. - s. 185-205 (21 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Aspirací tohoto textu je přispět k definování pojmu vyloučení z trhu práce, identifikování úlohy úlohy politiky trhu práce při jeho eliminování - a porozumět potenciálu politiky trhu práce s ohledem na všeobecný cíl sociálního začlenění. Nejprve autor zkoumá pojem sociálního vyloučení a marginalizace a diskutuje různé přístupy politik trhu práce k těmto otázkám. Dalším cílem autora je zhodnotit, na základě vybraných ukazatelů, do jaké míry jsou jednotlivé skupiny pracovních sil marginalizovány na současném českém trhu práce a jak přesvědčivě je současná politika trhu práce v tomto procesu vyvažování uskutečňována.
 
Anotace v angličtině:  This text aspires to contribute to defining the notion of exclusion from the labour market, identifying the role of labour market policy in its elimination - and understanding the potential of labour market policy with regards to the general goal of social inclusion. First, the author explores the concept of social exclusion and marginalization and discusses different labour market policy approaches towards these issues. Second, he aims to assess, on the basis of selected indicators, to what extent have specific groups of the labour force been marginalized in todayĺs Czech labour market and how potent the currently pursued labour market policy is in counterbalancing this process.
Klíčová slova: trh práce; politika zaměstnanosti; vyloučení sociální; začleňování sociální; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: labour market policy; social exclusion; social inclusion; employment policy; marginalization in the Czech labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT