Publikační činnost: 2002: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního. Svazek 3: Terénní šetření. Soubor studií. [Revision of the matter-of-fact contents and construction of living minimum standards and setting of sub-sistence minimum standards. Vol. 3: Field surveys. Set of Studies.]. / Jana Vavrečková, Magdalena Kotýnková, Zdeněk Janata, Lucie Jahodová - Praha: VÚPSV, 2002; Praha: STEM, 2002. - přeruš. str.

[ Vavrečková, Jana - Kotýnková, Magdalena - Janata, Zdeněk - Jahodová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Svazek 3 obsahuje 3 empirická šetření a 1 případovou studii. Studie I "Postoje českých do-mácností k chudobě, životní úrovni a minimálním příjmům" se zaměřuje na subjektivní vní-mání chudoby, postoje ke struktuře příjmů a výdajů, představě minimální mzdy a minimální-ho příjmu domácnosti. Studie II "Životní podmínky bezdomovců" tvoří jednu část komplexního přístupu k řešení problematiky stanovení existenčního minima. Studie je sondou do životní reality bezdomovců, lidí, kteří disponují opravdu minimálními prostředky pro zabezpečení životních potřeb. Studie III "Výsledky šetření názo-rů pracovníků sociálních referátů na poskytování dávek sociální potřebnosti a na konstrukci a uplatňování život-ního minima" se zaměřila na postoje odborníků, kteří jsou nejblíže každodenní praxi. Výstupy šetření informují o struktuře příjemců dávek sociální pomoci, příčinách dlouhodobého pobírání těchto dávek a jejich zneužívání, názorech na výši a strukturu životního minima. Studie IV "Praktické zkušenosti s diferencovanou úrovní
dávek sociální pomoci ve Slovenské republice" se zaměřuje na právní rámec sociální pomoci na Slovensku a vliv vý-voje počtu osob nezaměstnaných a osob v hmotné nouzi na objem dávek vyplácených dávek sociální pomoci.
 
Anotace v angličtině:  Volume 3 contains three empirical surveys and 1 case study. Study I "Attitudes of Czech Families to-wards Poverty, Living Standard and Minimum Incomes" focuses on subjective poverty per-ception, views of the structure of income and expenditures, minimum wage and minimum household income. Study II "Living conditions of the homeless people" is a part of a complex approach to the problem of setting of the subsistence minimum standards. This study is a pre-view to the reality of homeless people, who dispose of minimum means for living. Study III "Field survey of social workers opinions of the social assistance benefits and of the construc-tion and function of living minimum standards" is focused on views of the specialists. The outputs of the report inform about the structure of the social assistance beneficiaries, causes of long-time dependence on the social benefits, views of the level and structure of the living minimum standards. Study IV "Practical experiences with differentiated level of the social assistan
ce benefits in the Slovak Republic" deals with legal system of the social assistance in the Slovak Republic and with the relation between unemployment, material poverty and the social benefits volume.
Klíčová slova: chudoba; domácnosti; úroveň životní; příjmy minimální; příjmy-domácnosti; minimum životní

Klíčová slova v angličtině: poverty; households; household income; standard of living; minimum income; subsistence minimum
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: HS61/01 - Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Základní charakteristiky zaměstnanosti ve Středočeském kraji. / Jaromíra Kotíková - Praha: STEM, 2006. - 22+38 s

[ Kotíková, Jaromíra ]

Anotace:  Vývoj na trhu práce ve Středočeském kraji. Vývoj pracovních sil, zaměstnanost a odvětvová struktura v jednotlivých krajích. Věková struktura zaměstnaných. Vzdělanostní struktura zaměstnaných. Mzdy zaměstnanců podle krajů. Zaměstnávání cizinců ve Středočeském kraji. Nezaměstnanost podle okresů (r. 2005). Volná pracovní místa. Struktura uchazečů o zaměstnání, podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Ohrožené mikroregiony Středočeského kraje. Problematika zaměstnávání osob starších 50 let ve světle výzkumů. V příloze je souhrnná zpráva äÚloha politiky zaměstnanosti při motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat uchazeče obtížně umístitelné na trhu práceô.
Klíčová slova: zaměstnanost; politika zaměstnanosti; trh práce; regiony; pracovníci starší; zaměstnanost starších pracovníků

Klíčová slova v angličtině: employment; employment policy; labour markets of regions; older workers; employment of older workers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Projekt Třetí kariéra zaměřený na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Problém předčasných odchodů do starobního důchodu a pracovní aktivity v důchodovém věku s ohledem na očekávaný vývoj důchodového systému a vývoj zaměstnanosti. [Problems of early retirement and work activities in personable age with respect to an expected pension system development and employment development.]. / Jiří Šandera, Martin Mácha, Milan Polívka, Jaromíra Kotíková, Markéta Vylítová - Praha: STEM, 2000; Praha: VÚPSV, 2000. - 14 sv.

[ Šandera, Jiří - Mácha, Martin - Polívka, Milan - Kotíková, Jaromíra - Vylítová, Markéta ]

Anotace:  Šetření osob starších 55let, které ztratily zaměstnání (jejich rozhodování o řešení této situace různými sociálními dávkami). Šetření mezi vybranými podniky (využívání předčasných odchodů do důchodu při restrukturalizaci). Analýzy nákladů na různé formy zajištění sociálními dávkami osob předdůchodového věku, které ztratily zaměstnání. Mezinárodní komparace úprav předčasného odchodu a jeho využití jako stabilizačního nástroje vzhledem k situaci na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  Survey of older persons (55 and over) who have lost their jobs (their decisions on solutions of theirsituation by means of diferent social benefits). Survey of selected companies (how to use early retirement measures during their transformation). Expenditure analysis on diferent forms of security of older workers (before personable age) who have lost their employment. International comparison of early retirement regulations and their use as a stabilizing tool with respect to labour market situation.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; výzkum; zab. důchodové; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; pracovníci starší; nezaměstnaní; dávky sociální; trh práce

Klíčová slova v angličtině: CR; international; pension insurance; retirement; early retirement; older workers; unemployed; social benefits; labour market
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV52/99 - Problém předčasných odchodů do starobního důchodu a pracovní aktivity v důchodovém věku s ohledem na očekávaný vývoj důchodového systému a vývoj zaměstnanosti
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT