Publikační činnost: 2002
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rozvoj lidských zdrojů. [Human resources development.]. / Magdalena Kotýnková - Praha: VŠE, 2002. - 197 s. - ISBN 80-86419-48-7

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Monografie je věnována rozvoji lidských zdrojů na trhu práce. Je rozdělena na dvě části, první část obsahuje rozvoj lidských zdrojů na evropském trhu práce a druhá část je věnována rozvoji lidských zdrojů na českém trhu práce. Rozvoj lidských zdrojů je sledován v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti a Evropské strategie sociálního začleňování. Rozvoj lidských zdrojů je zároveň popsán jako aktivní faktor ovlivňující sociálně - ekonomickou úroveň společnosti.
Klíčová slova: zdroje lidské; evropská strategie zaměstnanosti; začleňování sociální

Klíčová slova v angličtině: human resources development; European employment strategy; European strategy of social inclusion
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Důležitost kariérního růstu a profesního rozvoje: dva vzájemně se vzdalující koncepty. [The Importance of Career Advancement and Professional Development: "Are they moving apart?"]. / Renata Kyzlinková - In: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference / Zuzana Dvořáková, Marek Stříteský, (eds.). - Praha : VŠE, 2007. - ISBN 978-80-245-1207-5. - nestr. (9 s.) - CD.

[ Kyzlinková, Renata ]

Akce: Praha, 13. - 14. září 2007, VŠE v Praze, EUR
Anotace:  Studie se zabývá fenomény důležitosti kariérního růstu a profesního rozvoje jako motivačních činitelů v profesním a osobním životě pracovníka. Kromě sledování míry důležitosti jako takové je cílem studie také upozornit na čím dál tím méně významnou provázanost obou motivačních faktorů v organizačním prostředí se stale ploššími hierarchickými strukturami. Přestože Herzberg řadí, ve své již klasické motivační teorii, povýšení a profesní rozvoj do stejné skupiny motivačních činitelů, náš výzkum ukazuje, že oba tyto motivátory mají naprosto rozdílný charakter. Podle výsledků z výzkumu by neměl být nedostatek kariérních příležitostí (tak, jak ho zjišťují výběrová šetření) posuzován jako indikátor kvality práce a pracovní spokojenosti. Na druhé straně nedostatek příležitostí k profesnímu a osobnostnímu růstu má na celkovou kvalitu pracovního života a spokojenost s ním zásadní vliv.
 
Anotace v angličtině:  The paper looks at the phenomena of career growth and professional development as motivating factors in both the professional and private lives of employees. In addition to an observation how the importance of these two phenomena is assessed by employees, the paper also aims to draw attention to the fact that both motivators are becoming less and less interconnected in an increasingly flattening organisational structure. Thus the currently important question is whether employees place a higher value on professional development when there is, in a fact, nowhere to advance. Despite the fact that Herzberg, in his classical motivational theory, places advancement and personal growth in one group of motivators, our research indicates that these two motivators are of a very different nature. The results show that lack of career opportunities (reported in surveys) should not be used as an indicator of job quality or job satisfaction. On the other hand, lack of opportunities to develop contributes much more than career opportunities to the overall quality of an employees life.
Klíčová slova: rozvoj profesní kariéry; kvalita pracovního života; uspokojení z práce; motivace

Klíčová slova v angličtině: career growth; professional development; quality of working life; job satisfaction; motivation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: 5302/II
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Jak je to s flexibilitou trhu práce v CR? Mezinárodní srovnání míry regulace podle OECD a Světové banky. [How is the labour market flexibility in the CR? The international comparison of the strictness of regulation according to OECD and World Bank.]. / Markéta Nekolová - In: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference / Zuzana Dvořáková, Marek Stříteský, (eds.). - Praha : VŠE, 2007. - ISBN 978-80-245-1207-5. - nestr. (12 s.,) - CD.

[ Nekolová, Markéta ]

Akce: Praha, 13. - 14. září 2007, VŠE v Praze, EUR
Anotace:  Jak ukazují výsledky mezinárodního srovnání, patří ČR podle indexu OECD a Světové banky mezi země s nejvíce flexibilní regulací zaměstnávání. Analýza jednotlivých komponent zmíněných indexů a vybraných statistik trhu práce ukázala, že problémem ČR není ani tak nepružná regulace, jako spíše výrazný nepoměr mezi úrovní ochrany standardních zaměstnanců a tzv. flexi zaměstnanců v neprospěch druhých. Řešením by tedy nemělo být zvyšování flexibility zaměstnávání jako celku, ale postupné sbližování pracovních podmínek pro různé formy zaměstnávání. Toto sbližování však musí být doplněno odpovídající úpravou systému sociální ochrany a aktivní politiky zaměstnanosti v rámci komplexní strategie flexicurity pro ČR.
 
Anotace v angličtině:  According to the outcomes of the international comparisons, the Czech Republic belongs among countries with the highest numerical flexibility. Analyses of the particular components of these indexes and chosen labour market statistics shows, that the problem does not consist in the rigid regulation rather in strong differentiation in a level of regulation of the standard employment and of the temporary employment detrimental the second one. Solution lies in gradual convergence of working conditions for different forms of employment. This convergence however must be accompanied by the reform of social security systems and extensive active labour market policy in the frame of the Czech flexicurity solution.
Klíčová slova: trh práce; flexibilita pracovní; flexicurity; zaměstnání atypické

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour flexibility; flexicurity; atypical employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: 5302/I
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Evropský sociální dialog v ČR a jeho limity [European social dialogue in the Czech Republic and its limits.]. / Soňa Veverková - In: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference / Zuzana Dvořáková, Marek Stříteský, (eds.). - Praha : VŠE, 2007. - ISBN 978-80-245-1207-5. - nestr. (8 s.) -CD.

[ Veverková, Soňa ]

Akce: Praha, 13. - 14. září 2007, VŠE v Praze, EUR
Anotace:  Příspěvek diskutuje evropský sociální dialog a jak je reflektován na odvětvové úrovni v České republice. První část příspěvku zkoumá evropský sociální dialog na úrovni odvětví národního hospodářství obecně - zejména jeho dosavadními výsledky, přínosy a konkrétní dopady na evropské úrovni. Upozorňuje také na limity sociálního dialogu vedeného na evropské úrovni. Ve druhé části příspěvku je pak sledován dopad a implementace výsledků evropského sociálního dialogu na vybraná odvětví v České republice včetně zhodnocení dosavadního vývoje.
 
Anotace v angličtině:  The article discusses European social dialogue and how it is reflected at the sector level in the Czech Republic. The first section analyses European social dialogue at the sector level in the national economy generally, and in particular its current results, benefits and specific consequences at a European level. It also points out the limits of social dialogue at the European level. The second section monitors the impact and implementation of the results of European social dialogue on selected sectors in the Czech Republic, including an assessment of its development to date.
Klíčová slova: sociální dialog evropský; vztahy industriální; svazy odborové

Klíčová slova v angličtině: European social dialogue; industrial relations; trade unions
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: 5302/II
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Predikce nezaměstnanosti v České republice [Predictions of unemployment in the Czech Republic.]. / Věra Jeřábková - In: Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE v Praze ľ MSED 2009. : Sborník příspěvků. - Praha : VŠE, 2009. - ISBN 978-80-86175-66-9. - 6 s. .

[ Jeřábková, Věra ]

Akce: Praha, 17.-18.9.2009, EUR
Anotace:  Nezaměstnanost je jedním z ukazatelů, který nám podává obraz o celkovém dění v ekonomice. Intenzivní nárůst nezaměstnanosti v České republice od roku 1996, způsobený zejména ekonomickými, demografickými a sociálními vlivy, byl od roku 2004 vystřídán poklesem, což bylo zapříčiněno vstupem do Evropské unie spolu s oživením trhu práce. V dnešní době prochází Česká republika ekonomickou krizí, jejímž hlavním důsledkem je růst nezaměstnanosti. Poznáním příčin její existence spolu s předpovídáním budoucích hodnot, zejména na základě Box-Jenkinsovy metodologie, můžeme přijmout v ekonomice taková opatření, která nám pomohou eliminovat její negativní důsledky.
 
Anotace v angličtině:  The unemployment is one of the main economic indicator which shows us the conomic
situation in the country. The unemployment rate has intensively increased since 1996 ľ mainly because of economic, demographic and social aspects. The peak was reached at the end of 2003. Since 2004 the Czech Republic has become a full member of European Union which mean a revival of labour market in conjuction with the decrease in unemployment. But in these days there is a financial crisis that reappears increasing joblessness. Thanks to time series analysis, predicting values, especially based on Box-Jenkins methodology, and making sense of reasons of existing unemployment, we can take measures of eliminating its negative aspects in the economy.
Klíčová slova: nezaměstnanost; statistika; metody; Box-Jenkinsova metodologie; odvětvová klasifikace nezaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: unemployment rate; Box-Jenkins methodology; structure of unemployment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  viz Do 1533
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Komparace struktury spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v ČR [Comparison of consumer expenditures of household of employees and retirees in the CR]. / Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček - In: RELIK 2016 Reprodukce lidského kapitálu. - Praha : VŠE, 2016. - ISBN 978-80-245-2166-4. - s. 641-653 (13 s.).

[ Zajíčková, Drahomíra - Zajíček, Miroslav ]

Akce: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : mezinárodní, Praha, 2016-11-10, Externí odkaz
Anotace:  Studie analyzuje a srovnává spotřební výdaje domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004 až 2014 a to na základě dat poskytovaných ČSÚ v rámci Statistiky rodinných účtů. Obě skupiny vykazují rozdílný vývoj, jak v době ekonomické konjunktury, tak v době ekonomické krize. Domácnosti zaměstnanců nesly plnou tíži ekonomické krize, což se plně projevilo na jejich spotřebních výdajích, které v té době reálně klesaly a přesouvaly se směrem ke statkům nezbytným. Naopak, domácnosti důchodců jsou vzhledem ke stavu důchodového zabezpečení v ČR (cca 95 % veškerých příjmů pochází z vládního důchodového zabezpečení typu PAYG) prakticky zcela imunní k vnějšímu ekonomickému vývoji, což se plně projevuje v jejich spotřebních výdajích. S ekonomickým oživením po roce 2014 lze očekávat návrat k vývoji před rokem 2008, kdy se rozdíl mezi spotřebou na osobu v obou typech domácností zvyšoval ve prospěch domácností zaměstnanců.
 
Anotace v angličtině:  The study analyzes and compares the consumer expenditures of households of employees and those of seniors in years from 2004 through 2014 based on data provided by the CZSO in the Statistics of family accounts. The groups show different developments, both in time of an economic boom and in time of an economic crisis. Household of employees bore the full weight of an economic crisis, that fully manifested itself in their consumption expenditures, which at that time decreased and shifted towards necessities. On the contrary, the households of seniors are due to the state pension security in the CR (about 95 % of all revenue comes from a government pension-type PAYG) virtually insulated from external economic development, and it is reflected in their consumption expenditures as well. With an economic recovery after 2014 it is expected the behavior to resume the pattern from before 2008, when the difference between the consumption per person in both types of households increased in favor of the household of emplo
yees.
Klíčová slova: domácnosti důchodců; domácnosti zaměstnanců; výdaje; spotřeba; příjmy; skupiny věkové

Klíčová slova v angličtině: households of employees; households of pensioners; expenditures; consumption; age groups; incomes
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Vývoj GPG a jeho determinanty v ČR - empirická evidence [Development of GPG and its determinants in the Czech Republic - empirical evidence]. / Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček - In: Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti (RELIK 2017) / Jitka Langhamrová. - Praha : VŠE, 2017. - ISBN 978-80-245-2238-8. - s. 503-512 (10 s.).

[ Zajíčková, Drahomíra - Zajíček, Miroslav ]

Akce: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti (RELIK 2017) : mezinárodní konference, Praha, 9.-10.11.2017, Externí odkaz
Anotace:  Otázka příčin a povaha přetrvávajícího rozdílu v odměňování žen a mužů (Gender Pay Gap - GPG) je hlavní a má dlouhodobé důsledky pro jednotlivce i společnost jako celek. V ČR neexistuje žádný právní základ pro jakýkoli druh diskriminace, nicméně empirické údaje ukazují podstatné rozdíly v průměrném příjmu mezi muži a ženami. Tento rozdíl trvale dosahuje více než 20 % v neprospěch žen jako znevýhodněné skupiny. Mzdové rozdíly se liší podle konkrétní části trhu práce. Základní kategorie, které lze vysledovat při analýze GPG, jsou: vzdělání, typ zaměstnání, věk a počet dětí. GPG je řízen mnoha faktory, mezi kterými dominuje přerušení zaměstnání v důsledku mateřské dovolené nebo péče o starší rodinné příslušníky, výběr profesí s nízkými příjmy samotnými ženami, vyšší averze k riziku u žen a upřednostňování jistoty na nižší úrovni hierarchie.
 
Anotace v angličtině:  A question of causes and a nature of persistent Gender Pay Gap (GPG) is a major one having long-term consequences for individuals and for the society as a whole. In the Czech Republic there is no legal basis for any kind of discrimination, however, empirical data show substantial differences in average income between men and women. The gap persistently amounts to more than 20 % with women as a disadvantageous group. Wage gap differs according to a particular part of a labor market. Basic categories that can be traced when analyzing GPG are: education, type of employment, age and number of children. GPG is driven by many factor of which a dominant ones are the interruption of employment due to maternal leave or due to care for elder family members, self-selection of women to low ľ income professions dominated by them, a higher risk aversion of women and preference for certainty at lower level of hierarchy.
Klíčová slova: příjmy; ženy; muži; gender mzdové rozdíly; faktory ovlivňující; vývoj

Klíčová slova v angličtině: pay gap; gender gap; wages; development; determinants
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Poznámka:  celkem 512 s.
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT