Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Atraktivita oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol [Attractiveness of the discipline of social work for students of secondary, tertiary professional schools and universities]. / Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v. v. i. - výzkumné centrum Brno, 2019. - 148 s. - ISBN 978-80-7416-346-3

[ Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Mnohé obory nabízené ve studijních programech vyšších odborných a vysokých škol čelily v uplynulém desetiletí postupnému úbytku zájemců o studium. Toto se dle analýzy Asociace vzdělavatelů v sociální práci týká i oborů sociální práce. Souvisí tento úbytek pouze s demografickým vývojem a následně slabšími maturitními ročníky, nebo se mění i rozhodování maturantů o jejich další vzdělávací a profesní dráze?
Cílem této monografie je analyzovat, co absolventi SŠ s maturitou, studenti 1. ročníků VOŠ a bakalářských studijních programů VŠ humanitního a sociálního zaměření zvažují, když se rozhodují/ rozhodovali o tom, zda v terciárním vzdělávání budou studovat obory sociální práce, případně, jaké jiné faktory jejich volbu další vzdělávací dráhy ovlivňují. K těmto faktorům zejména řadíme to, jak tito studenti vnímají profesi sociálního pracovníka a jeho prestiž.
Tato odborná studie vychází z teorií kariérového rozhodování a je založena na empirických datech získaných prostřednictvím kombinované metodologie, zahrnující dvě dotazníková šetření ľ mezi maturanty vybraných středních škol (N=6447) a mezi studenty 1. ročníků oborů kvalifikujících k výkonu sociální práce v bakalářských studijních programech VŠ (N=430), kvalitativní i kvantitativní obsahovou analýzu seminárních prací studentů 1. ročníku oboru sociální práce v bakalářském studijním programu na téma jejich motivace ke studiu sociální práce i k případnému budoucímu výkonu profese (N=78) a analýzu administrativních dat. Text tak přináší komplexní pohled na problematiku zájmu o studium oborů sociální práce a kromě empirických poznatků zahrnuje i sadu doporučení pro praxi.
Studie je určena zejména vzdělavatelům v sociální práci a také pracovníkům MPSV zabývajícím se koncepcí vzdělávání v oblasti sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  Many fields of study offered by college of higher education and university degree programmes have faced a gradual decline in the number of study applicants over the last decade. According to analysis conducted by the Association of Educators in Social Work, this also applies to the various fields of social work. Is this decline related solely to the demographic development of society and, consequently, weaker school-leaving years, or is the decision-making process of school-leavers changing with respect to their further education and career paths?
The aim of this monograph is to analyse what secondary school-leavers with the school-leaving certificate and students in the 1st year of college vocational education and bachelor degree programmes in the Humanities and Social Sciences consider when deciding whether to study social work at higher education facilities, or what other factors influence their choice of further education subject. Such factors include particularly how these students perceive the social work profession and the prestige it offers.
This expert study is based on career decision theories and employs empirical data obtained through a combined data collection methodology that included the conducting of two questionnaire surveys that addressed secondary school-leavers at selected secondary schools (N=6 447) and 1st year students of subjects that qualify them to study social work in the form of university bachelor degree programmes (N=430), the qualitative and quantitative content analysis of the seminar papers of students in the 1st year of a social work bachelor degree study programme with respect to their motivation to study social work and the possible future performance of such work (N= 78), and the analysis of administrative data. The text thus provides a comprehensive overview of the issue of the level of interest in studying social work and, in addition to the collection of empirical data, includes a set of practical recommendations.
The study is intended primarily for educators in the field of social work and personnel at the Ministry of Labour and Social Affairs responsible for the concept of education in the field of social work.
Klíčová slova: kariérové rozhodování; prestiž profese; práce sociální; studenti SŠ; studenti VŠ; terciární vzdělávání; výzkum

Klíčová slova v angličtině: career decision-making; prestige of social work as a profession; students; secondary and tertiary education; research
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

ABC Depistáže : Příručka pro výkon sociální práce na obecních úřadech [ABC of Outreach in Social Work : A Guide for Social Work in Municipal Offices]. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2020. - 104 stran - ISBN 978-80-7416-390-6

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem metodické příručky je zejména podpořit provádění depistáže v rámci sociální práce na obcích tím, že sociálním pracovníkům obecních úřadů poskytuje dosud chybějící metodický návod, jak depistáž, včetně následného stanovení cílů pomoci adresované občanům v tíživé životní situaci, realizovat v praxi.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the methodological guide is to support the implementation of outreach in the framework of social work in municipalities by providing social workers of municipal authorities with the still missing methodological instructions on how to implement the outreach, including the subsequent setting of objectives of assistance to citizens in difficult life situations.
Klíčová slova: ČR; depistáž na obcích; sociální práce na obecních úřadech; metody

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; outreach at municipal offices; social work at municipal offices; methods manual
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691018 Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-391-3 (pdf)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Legislativní analýza sběru etnicky senzitivních dat z hlediska ochrany osobních údajů [Legislative analysis of ethnically sensitive data collection in terms of personal data protection]. / Veronika GABRIŠOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 28 stran

[ GABRIŠOVÁ, Veronika ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Legislativní analýza se věnuje právní úpravě ochrany osobních údajů, právům příslušníků národnostních menšin, specifikům tzv. zvláštní kategorie osobních údajů a jejich zpracování v kontextu sběru etnicky senzitivních dat. Zpracování osobních údajů se zvláštním zřetelem na údaje o etnickém původu respondenta text zkoumá v souvislosti se zásadami zákonnosti. Dále pak mapuje právní tituly, na jejichž základě lze sběr provádět (souhlas, významný veřejný zájem atd.). Analýza se specificky zaměřuje na problematické aspekty sběru etnicky senzitivních dat a s oporou v relevantních právních dokumentech přináší návrhy možných způsobů řešení. Analýza zdůrazňuje zásadní roli účelu sběru osobních údajů a právní důsledky, jež má v případě adresného či neadresného sběru dat.
Text vznikl v rámci projektu Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti, realizovaném VÚPSV, v. v. i.
 
Anotace v angličtině:  The legislative analysis pursues legal adjustment of personal data protection, national minoritiesĹ rights, specifics of the so called special category data and their processing in the context of ethnically sensitive data collection. The paper examines personal data processing with a special regard to respondentĺs ethnic origin data in connection with the principles of legality. Further it surveys legal titles enabling the realization of collection (consent, significant public interest etc.). The analysis focuses specifically on problematic aspects of ethnically sensitive data collection and brings possible solution proposals with a support in relevant legal documents. The analysis emphasizes the fundamental role of purpose of personal data collection and its legal consequences for both personalized and non-personalized data collection.
The paper was created within the project Creating a system for quantitative data collection to evaluate the situation of Roma in Czech society, realized by Research Institute for Labour and Social Affairs.
Klíčová slova: ČR; GDPR; osobní údaje; etnicita; Romové

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; GDPR; Personal data; ethnicity; Roma people
Návaznost: NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků [The Quality of Social Work in the Eyes of Social Workers]. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ, Libor MUSIL, Robert TRBOLA - První vydání - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 123 stran - ISBN 978-80-7416-416-3 (print), - ISBN 978-80-7416-417-0 (pdf)

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - TRBOLA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Monografie reaguje na bílé místo oboru a profese sociální práce, spočívající v absenci jednotného obecně uznávaného vymezení kvality v sociální práci v ČR. Na základě empirického kvalitativního výzkumu (polostrukturované rozhovory, metoda Delphi) zachycuje současné představy spojované českými sociálními pracovníky (řadovými i zástupci profesních skupin, střešních organizací, řídících orgánů atd.) s "kvalitou výkonu sociální práce". Východiskem analýzy je pojetí kvality jako sociálního konstruktu. Představy sociálních pracovníků jsou s pomocí tematické analýzy nejprve analyzovány a tříděny optikou obecných rovin pojmu kvalita, ve druhém přiblížení pak perspektivu dimenzí kvality v sociální práci inspirovanou Donabedianovým modelem, doplněným o dimenzi kontextu a o dimenzi role uživatelů. V návaznosti na jednotlivé dimenze výkonu sociální práce jsme následně usilovali o extrahování kritérií a indikátorů, jimiž by bylo možné zjišťovat kvalitu výkonu sociální práce.
Monografie představuje jeden z výstupů institucionálního projektu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., s názvem "Kvalita výkonu sociální práce v ČR ľ vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace". V rámci projektu slouží jako empirický podklad pro formulaci aplikovaného výstupu jímž je "Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR", a může sloužit i jako východisko při diskusích o vytváření nástrojů pro zajišťování kvality výkonu sociální práce v národním měřítku.
 
Anotace v angličtině:  The study addresses grey area of the profession of social work, consisting in the absence of generally recognized definition of quality of social work performance in the Czech Republic. Based on empirical qualitative research (semi-structured interviews, Delphi method), it captures current ideas associated by Czech social workers (both, front-line workers and representatives of professional groups, umbrella organizations, governing bodies, etc.) with the "quality of social work performance". The starting point of the analysis is the concept of quality as a social construct. With the help of thematic analysis, the ideas of social workers are first analyzed and sorted from the perspective of general levels of the concept of quality; subsequently, it is applied the analytical perspective of dimensions of quality in social work inspired by Donabedian's model, supplemented by the dimension of context and the dimension of the role of users.
In connection with the individual dimensions of social work, we further sought to extract criteria and indicators that could be used to determine the quality of social work. The study represents one of the outputs of the institutional project of the Research Institute of Labour and Social Affairs, v. v. i., entitled "Quality of social work performance in the Czech Republic ľ creation of evaluation methodology and initial evaluation". Within the project the study serves as an empirical basis for the formulation of applied output, which is the "Methodology for evaluating the quality of social work in the Czech Republicö and can also serve as a starting point for discussions on creating tools for ensuring the quality of social work on a national scale.
Klíčová slova: ČR; práce sociální; pracovníci sociální; kvalita práce; kvalita sociálních služeb; výzkum kvalitativní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; social workers; quality of work; quality of social services; quantitative survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnání : Případová studie na vybraném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR [Individual work with the hard-to-place unemployed : Case study at the selected contact point of the Labour Office of the Czech Republic]. / Miroslava RÁKOCZYOVÁ, Robert TRBOLA, Tomáš SIROVÁTKA - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 66 stran - ISBN 978-80-7416-422-4 (print), - ISBN 978-80-7416-423-1 (pdf)

[ RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - SIROVÁTKA, Tomáš ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie představuje individuální práci s uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce ČR a identifikuje přitom problémy a bariéry, s nimiž se pracovníci v této oblasti potýkají. Práce je zpracována formou případové studie na vybraném kontaktním pracovišti ÚP ČR, které bylo identifikováno jako potenciální příklad dobré praxe. V rámci šetření byly provedeny polostrukturované rozhovory se všemi pracovníky, kteří jsou na daném pracovišti v přímém kontaktu s uchazeči o zaměstnání, a s vybranými vedoucími pracovníky. Z nich vyplývá, že poradkyně pro zprostředkování mají omezené možnosti rozvinout individuální přístup ke klientům a soustředí se spíše na úzce zaměřené činnosti spojené se zprostředkováním zaměstnání a na zpracování rozsáhlé administrativy a výkaznictví, které je od nich požadováno. Individuální přístup se daří dobře rozvíjet na oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, kde je patrný význam kvalifikace a dlouhodobého procesu zapracování nových pracovníků.
Prostor pro individuální poradenství bývá vytvořen v rámci projektů EU, nicméně v rámci sledovaného kontaktního pracoviště (KoP) se projevily problémy spojené s fluktuací pracovníků na těchto pozicích, které byly doprovázeny rychlým předáváním agendy a jejich nedostatečným zapracováČním. Celkově se projevila malá dostupnost kurzů pro rozvoj dovedností pracovníků v první linii, a to zejména v oblasti přímé práce s klienty, a riziko syndromu vyhoření, které není ze strany ÚP ČR dostatečně ošetřeno. Individuální práce s klienty, která vede k identifikaci potřeb klientů, navíc na sledovaném KoP ve sledovaném období do značné míry narážela na omezenou dostupnost nástrojů APZ, jimiž by bylo vhodné na tyto potřeby reagovat. Jako pozitivní faktor se projevily zejména dobré mezilidské vztahy na pracovišti a odbornost vedoucích pracovníků.
 
Anotace v angličtině:  The study is focused on individual work with job seekers at the Labour Office of the Czech Republic and identifies the problems and barriers that office workers face in this area. The research was carried as a case study at the selected contact workplace of the Labour Office of the Czech Republic, which was identified as a potential good practice example. As part of the survey, semi-structured interviews were conducted with all the employees who are in direct contact with job seekers, as well as with selected managers. The interviews showed that consultants for job placement have limited opportunities to develop an individual approach to clients. This is because they have to focus especially on the activities related to job placement. Also, extensive administration and reporting is often required from them. The individual approach is successfully developed in the counselling and further education department, where the importance of qualifications and the long-term training process of new employees is evident.
The individual counselling is usually performed at the job positions of EU projects. However, within the monitored contact workplace, there were mentioned the problems related to staff fluctuation at these positions, which was accompanied by a rapid transfer of the agenda and an insufficient training of new employees. Overall, low availability of the courses for the skill development of front-line employees is the long-lasting problem which was apparent especially in the area of direct individual work with clients. Moreover, the risk of burnout syndrome, which is not sufficiently addressed by the Labour Office of the Czech Republic, was also evident. In addition, individual work with clients, which leads to the identification of client´s needs at the monitored workplace, largely encountered limited availability of active policy employment tools, which could appropriately respond to these needs. Good interpersonal relationships in the workplace and expertise of managers were recognised as positive factors.
Klíčová slova: ČR; trh práce; poradenství pracovní; poradci pro nezaměstnané; úřady práce; uchazeči o práci; individualizace; aktivace na trhu práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; counselling; counselling to unemployed; labour offices; employment services; individualization; activation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017 [Evaluation of the impact and targeting of the program of subsidised workplaces in 2017]. / Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC, Markéta HORÁKOVÁ, Helena MAREŠOVÁ, Marie TÁBORSKÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2022. - 108 stran - ISBN 978-80-7416-424-8 (print), - ISBN 978-80-7416-425-5 (pdf)

[ HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Markéta - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V tomto textu jsme se zabývali vyhodnocením programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2017. V textu byla uplatněna mikroekonomická perspektiva dopadového hodnocení (kvaziexperimentální ľ CEM) doplněná analýzou cílenosti programů a analýzou programových dokumentů a rozhovorů s pracovníky ÚP. Rok 2017 byl rokem nízké nezaměstnanosti (s tím souvisí změna struktury uchazečů) a snahy pracovníků Úřadu práce cílit SÚPM na nejvíce znevýhodněné uchazeče, klienty hmotné nouze atd. V roce 2017 byla převaha účastníků SÚPM alokována v pěti základních subtypech (SÚPM NIP OPZ, SÚPM ľ vyhrazení místa, Regionální SÚPM vyhrazené, Odborné praxe do 30 let a SÚPM ľ SVČ). Tyto programy se částečně odlišují jak účelem, tak svou cíleností. SÚPM mají schopnost držet valnou většinu svých účastníků dlouhodobě mimo evidenci Úřadu práce, a to i pokud dotace trvá jen půl roku. Rozsah účastníků, kteří jsou po programu průběžně v evidenci, je v závislosti na typu programu 10 až 20 % (většinou 10 až 15 %).
Někdy v budoucnu (po programu) se do evidence vrátilo cca 35 až 45 % účastníků. Účastníci programů se do evidence vracejí o něco častěji než kontrolní skupina, ale rozdíl není velký. Zaznamenali jsme větší návratnost do evidence u osob se zdravotními problémy a u starších uchazečů. Po návratu do evidence účastníci relativně rychle opět odcházejí, proto dochází k celkově nízké přítomnosti účastníků programů v evidenci. U odchodu z následné evidence se též projevuje vyšší podíl nástupů účastníků do zaměstnání. Z hlediska důvodu odchodu z evidence se v kontrolní skupině silně projevují neznámé důvody (23,5 %) a sankční vyřazení (18,1 %).
 
Anotace v angličtině:  This study evaluated Active labour market policy programs Ĺsubsidised workplaces in the private sector. We used the micro-economic perspective of impact evaluation (quasi-experimental ľ CEM). We also present the targeting analysis of the programs and explain the impacts in a broader context using program documents and interviews with public employment office (PES) employees. The year 2017, for which this analysis was conducted, was when the unemployment level in the Czech Republic was very low. Mostly the unemployed with substantial employability problems stayed in the PES register. Employment office workers targeted subsided workplaces to those unemployed with more work handicaps. We analysed five subtypes of subsidised workplaces. We found that these subtypes of subsidised workplaces differ in their intended purpose and targeting. Most program participants were out of the PES register during and after participation in the subsidised workplace.
About 10 to 20 percent of program participants are continuously in register and about 35 to 45 percent return to register after the program (comparable to the control group). People with disabilities and over 50 more often return to register after the program. When people return to register, they can leave again relatively quickly. In the control group, many unemployed left PES register to economic inactivity or sanctioned by PES.
Klíčová slova: ČR; trh práce; zaměstnanost; politika zaměstnanosti aktivní; evaluace; cílenost programů APZ

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; employment; active employment policy; Evaluation; program evaluation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19 [Employer Strategies during the Covid-19 Pandemic]. / Jiří VYHLÍDAL - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 87 stran

[ VYHLÍDAL, Jiří ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva nabízí pohled na chování zaměstnavatelů bezprostředně před pandemií COVID-19 (v roce 2019) a v jejím průběhu (v průběhu roku 2020). Text je založen na datech pocházejících z dotazníkového šetření "Náborové preference zaměstnavatelů a jejich spolupráce s úřadem práce".
 
Anotace v angličtině:  The report offers insights into employer behaviour immediately before (in 2019) and during (in 2020) the COVID-19 pandemic. The text is based on data from the survey "Employers' recruitment preferences and their cooperation with the Labour Office".
Klíčová slova: trh práce; zaměstnavatelé; zaměstnanci; úřady práce; COVID-19

Klíčová slova v angličtině: labour market; employers; employees; labour offices; COVID-19
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Vyhodnocení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v letech 2019 a 2020, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané [Evaluation of Active Employment Policy Instruments in 2019 and 2020, with Regard to the Long-term Unemployed]. / Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ, Tomáš SIROVÁTKA, Miroslav SUCHANEC, Robert TRBOLA - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 83 stran

[ HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš - SUCHANEC, Miroslav - TRBOLA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V tomto textu se zabýváme zhodnocením situace z hlediska vzniku a trvání nezaměstnanosti a programů APZ realizovaných v letech 2019 a 2020. Tyto roky byly pro analýzu vybrány se specifickým záměrem. Během roku 2019 byla z hlediska nezaměstnanosti situace na trhu práce dlouhodobě velmi dobrá. Epidemie covidu-19 proto znamenala náhlý a prudký zásah do trhu práce, ale i do vlastní realizace aktivní politiky zaměstnanosti. V době rané fáze pandemie covidu-19 mohlo z důvodu omezení podnikání docházet k růstu nezaměstnanosti i ke strukturálním změnám na trhu práce. V určitém ohledu zároveň můžeme chápat rok 2019 a jako výchozí období pro srovnání s rokem 2020, kdy vypukla pandemie covidu-19.
 
Anotace v angličtině:  In this text, we deal with the evaluation of the situation in terms of the origin and duration of unemployment and Active labour market policy programmes implemented in 2019 and 2020. These years were selected for analysis with a specific purpose. During 2019, the situation on the labour market was very good in the long run. Therefore, the covid-19 epidemic meant a sudden and sharp intervention in the labour market, but also in the actual implementation of active employment policy. During the early phase of the covidu-19 pandemic, unemployment may have risen as well as structural changes in the labour market due to business constraints. In some respects, we can also see 2019 and the starting point for comparison with 2020, when the covidu-19 pandemic broke out.
Klíčová slova: ČR; trh práce; COVID-19; aktivizace; politika; zaměstnanost; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; COVID-19; activation policy; employment; unemployed
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Analytická zpráva o územní distribuci romské populace podle dat z cenzu 2001 a 2011. / Ivana ŠIMÍKOVÁ, Laura FÓNADOVÁ, Tomáš KATRŇÁK - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2022. - 34 stran

[ ŠIMÍKOVÁ, Ivana - FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Pracovní výstup, který se věnuje územní distribuci romské populace vymezené romskou národností a romským mateřským jazykem identifikované v cenzech 2001 a 2011.
 
Anotace v angličtině:  Working output targeted on the spatial distribution of the Roma population defined through nationality and language captured in the Czech censuses in 2001 a 2011.
Klíčová slova: ČR; Romové; etnicita; sběr informací; statistická analýza

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Roma population; ethnicity; census; statistical analysis
Návaznost: NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Prohloubení a aktualizace metodiky "Náklady na nezaměstnaného I" [Deepening and Updating the Methodology "Costs of the Unemployed I"]. / Robert JAHODA - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021.

[ JAHODA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem výzkumné zprávy je poskytnout pravidelně aktualizovaný odhad nákladů na nezaměstnaného a po diskusi se zadavatelem nabídnout odhady pro dílčí skupiny nezaměstnaných.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the report is to provide a regularly updated estimate of the cost per unemployed person and to offer estimates for subgroups of the unemployed.
Klíčová slova: ČR; trh práce; aktivizace; politika; dopadové hodnocení; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; labour market activation; activation policy; effectiveness
Návaznost: IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT