Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci. [The impact of social services policy on the culture of personal social services providing in a selected organization.]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 68 s. - ISBN 978-80-87007-56-3

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva shrnuje závěry výzkumného projektu Působení Standardů kvality sociálních služeb v období před jejich uzákoněním. Tento projekt byl zaměřen na zkoumání vlivu obecní politiky sociálních služeb vybrané municipality na poskytování sociálních služeb na jeho území. Konkrétně jsme se soustředili na identifikaci pozice Standardů kvality sociálních služeb v rámci obecní politiky a její význam pro pronikání tohoto nástroje do kultury poskytování osobních sociálních služeb vybrané nestátní neziskové organizace. Případová studie odkryla řadu vnitřních a vnějších faktorů, které zásadním způsobem ovlivnily pozorovaný způsob implementace Standardů kvality na úrovni vybrané sociální služby. Zejména jsme se zaměřili na zachycení různých typů překážek, které se mohou postavit do cesty reálnému prosazení Standardů kvality do kultury poskytování služeb. Zjištění byla následně podrobena široké diskusi teoretiků i praktiků a zobecněna do dvou typů pojetí implementace Standardů kvality v poskytovatelských organizacích: administrativní pojetí a pojetí orientované na službu.
 
Anotace v angličtině:  The report summarizes the conclusions of the research project The Impact of the Standards of Quality of Social Services before they were enacted. This project focused on exploring the influence of municipal policy of social services in a selected municipality on the provision of local social services. In more specific terms, we concentrated on understanding the role of the Standards of Quality of Social Services within municipal policy, and the significance of municipal policy for establishing this tool within the culture of providing personal social services in a selected nongovernmental organization. The case study revealed a range of both internal and external factors which have had a major impact on the manner of implementation of the Standards of Quality in the field of the selected social service. We concentrated particularly on identifying the various types of obstacles that may hinder effective embedding of the Standards of Quality in the culture of service provision. The findings were then subjected to a broad debate amongst both theoreticians and practitioners and generalized into two distinct notions of implementation of the Standards of Quality in the providersĺ organizations: the administrative and the service-oriented model.
Klíčová slova: služby sociální; kvalita sociálních služeb; kultura poskytování sociálních služeb; obecní politika sociálních služeb; služby sociální osobní

Klíčová slova v angličtině: quality in social services; culture of provision of social services; municipal policy of social services; personal social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  zadáno do RIVu autorem, návaznost: Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mainstreaming věku jako strategie managementu populací se stárnoucí demografickou strukturou. [Age mainstreaming as a management strategy for ageing populations.]. / Lucie Vidovićová, Eva Gregorová - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 76 s. - ISBN 978-80-87007-57-0

[ Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva přináší analýzu metody mainstreamingu věku a stárnutí. Prezentuje koncept věkového mainstreamingu, nástrojů jeho implementace ve společnosti a modelové ověření této metody. Studie se věnuje především oblasti politického rozhodování, tvorby strategií vývoje a možnostem eliminace vzniku nových věkových nerovností a sociální exkluze seniorů v budoucnosti. Práce je cílena na pracovníky ve veřejné správě, manažery neziskových organizací, podnikatelské sféry tak, aby lidé v pozicích, na kterých činí zásadní rozhodnutí týkající se široké veřejnosti, dokázali koncentrovat svoji pozornost a zájem na přítomnost stále vyššího počtu seniorů ve společnosti a na jejich případné specifické potřeby. Mainstreaming věku a stárnutí je vztažen ke třem základním modelům politického rozhodování (top-down, bottom-up, model sítí) a diskuse doplněna o roli jednotlivých aktérů při vytváření a překonávání implementačních bariér. Praktická část zprávy přináší ukázky této metody, čtenář se seznámí se základními předpoklady pro zavedení nebo zahájení mainstreamingu věku a s nástroji, kterých by v rámci mainstreamingu mělo být užito. K nim jsou řazeny analytické metody, metody vzdělávací, metody konzultační a metody umožňující participaci při tvorbě politik a programů. Manuál zahrnuje i indikátory úspěšné implementace mainstreamingu - zabývá se měřením kvality života seniorů a měřením úspěšnosti politických programů.
 
Anotace v angličtině:  The report presents analysis of mainstreaming methodology for age and ageing. It deals with concept of age mainstreaming, implementation tools and model testing of the method. The study addresses mainly the process of policy decision, strategy development and possible elimination of new age disparities and social exclusion of older people in the future. It is intended for public administrators, NGOĺs, as well as business sector management, so that their key decisions can be led and informed by the fact of population ageing, with regard of the possible specific needs of growing older population segment. Mainstreaming of age and ageing is in this paper connected to three basic models of policy decision making (top-down; bottom-up, and network model) and to the role of different policy actors in the implementation barriers creating as well as overcoming. The second part of the report is dedicated to introduction of practical measures and tools for the age mainstreaming, including educational, analytical, consultation and participative methods for the policy making and policy evaluation. Manual also introduces indicators of successful implementation and deals with quality-of-life measures.
Klíčová slova: mainstreaming; stárnutí; správa veřejná

Klíčová slova v angličtině: mainstreaming; age; ageing; public administration; toolkit
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Programy aktivní politiky zaměstnanosti v ČR v roce 2005: Hodnocení efektů na nezaměstnanost v roce 2006. [Programmes of active employmen policy. Evaluation of effects on unemployment in 2006.]. / Tomáš Sirovátka, Václav Kulhavý - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 106 s. - ISBN 978-80-87007-66-2

[ Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav ]

Externí odkaz
Anotace:  V této analytické zprávě se zabýváme hodnocením efektů APZ v České republice. Vedle efektů různých programů APZ (rekvalifikace, VPP, SÚPM, absolventských míst, chráněných dílen a míst, SVČ a IAP) sledujeme vliv parametrů programů (podle typů, délky, nákladů a kombinace programů). Efekty analyzujeme v období až jeden a půl roku po ukončení programů. Tato práce navazuje na poznatky zjištěné v posledních studiích VÚPSV. Hlavní inovací předložené zprávy je aplikace nového výzkumného přístupu - tzv. párování, kdy na základě známých vlastností hledáme stejné jedince a zjišťujeme míru rizika. Aby se efekty APZ mohly dostatečně projevit, účastníky programů sledujeme nejméně šest měsíců po ukončení APZ.
 
Anotace v angličtině:  This analytical report deals the evaluation of the Active Labour Markets Measures in the Czech Republic. Besides effects of different ALMPs (training, activation and subsidized jobs) we follow the influence of the parameters of the programs such as subtypes, duration, subsidies or combination of programs. Effects are perceived in the period of one year and a half after the end of the particular program. The text links the concluding of the previous research of the RILSA. Main innovation of the research is the application of the matching pairĺs methodology. To see the overall effects, the participants are examined at least six months after the end of the program.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; vzdělávání-výcvik; zaměstnání podporované; trh práce; regrese logistická; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: evaluation; quasi-experiment; net and gross effects; active labour market measures; training; subsidized jobs; activation; labour market; match pairs; logistic regression
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat). [Households and social benefits in 2000 - 2005 (analysis of available data).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 184 s. - ISBN 978-80-87007-69-3

[ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná studie navazuje na předchozí obdobné výzkumné studie zpracované VÚPSV. Hlavním cílem je prezentovat, k jakým změnám došlo v oblasti příjmů, resp. sociálních dávek v období let 2000 - 2005 a jejich srovnání s předchozím obdobím. Analýza je provedena podle jednotlivých typů domácností (domácnosti celkem a domácnosti s minimálními příjmy) Statistiky rodinných účtů a šetření Mikrocenzus nebo EU-SILC. Třídící charakteristikou pro zařazení domácnosti je čistý peněžní příjem na jednoho člena domácnosti nebo na spotřební jednotku. Pro analýzu jsou taktéž použita data o příjemcích sociálního příplatku za roky 2000 až 2005.
 
Anotace v angličtině:  This research is linked to the previous similar studies elaborated by RILSA. The main aim of the present study is to show the changes in incomes and social benefits during the given period 2000 - 2005 as well as to compare the mentioned features with previous period. The analysis is outlined according to the family type of households (all households and low-income households), Household Budget Survey and Microcensus or EU-SILC research. A net money income per person in household or per ôequivalencyö is the main attribute of households sorting characteristics. Data on the social supplementĺs beneficiaries (state social benefits) from 2000 to 2003 are also used to complete this analysis.
Klíčová slova: rozpočet rodinný; šetření; mikrocenzus; příjmy-domácnosti; systém sociálního zabezpečení; dávky sociální; příjemci sociálních dávek; minimum životní; domácnosti s dětmi

Klíčová slova v angličtině: household budget survey; EU-SILC; Microcensus; development of the households incomes; social security system; social benefits; beneficiaries of social supplements; minimum subsistence level; households with children
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice s důrazem na situaci dětí podle výsledků šetření SILC. [Income poverty and material deprivation in the Czech Republic with with focus on children by SILC surveys results.]. / Pavel Kofroň, Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2008. - 65 s. - ISBN 978-80-7416-002-8

[ Kofroň, Pavel - Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zhodnotit informace o chudobě a materiální deprivaci v České republice se zaměřením na děti na základě dat ze šetření Příjmy a životní podmínky domácností (SILC 2005, 2006), a to především v těchto směrech: analyzovat incidenci chudoby v domácnostech s dětmi, zejména podle postavení rodičů na trhu práce a podle věku dětí; analyzovat různé indikátory materiální deprivace osob s důrazem na domácnosti, kde žijí děti; provést mezinárodní srovnání v základních ukazatelích chudoby a deprivace dětí.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the report is to analyse data on poverty and material deprivation in the Czech Republic with focus on children, available from Survey on Income and Living Conditions (SILC 2005 and 2006), above all in these respects: to analyze incidence of poverty in households with children, depending especially on labour market status of parents and on age of children; to analyze different indicators of material deprivation with emphasis on households with children; to carry international comparisons in basic indicators on children poverty and deprivation.
Klíčová slova: chudoba; chudoba dětí; deprivace materiální; riziko chudoby; efektivnost sociálních transferů

Klíčová slova v angličtině: poverty; children poverty; material deprivation; poverty risk; poverty gap; effectiveness of social transfers
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální práce na základních školách a ve školských poradenských zařízeních: analýza současného stavu v České republice [Social work in primary schools and in educational counselling facilities: the analysis of the current situation in the Czech Republic]. / Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2018. - 107 s. - ISBN 978-80-7416-332-6

[ Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  V České republice podobně jako na Slovensku byla dosud školní sociální práce spíše na okraji pozornosti akademické obce i profesionálů v oboru sociální práce. Jak však ukazuje zkušenost některých jiných zemí, školní sociální práce může být významným přínosem při úsilí vzdělávacích systémů vyrovnávat šance na úspěch při vzdělávání bez ohledu na sociální původ a podmínky žáků. Předkládaná studie, která je první ucelenou monografií k tématu školní sociální práce na základních školách a ve školských poradenských zařízeních v ČR, se zaměřuje nejen na teoretické vymezení školní sociální práce, a to včetně jejího legislativního zakotvení, ale přináší i aktuální empirické poznatky k vybraným dimenzím činnosti školního sociálního pracovníka, resp. sociálního pracovníka působícího v oblasti školských poradenských zařízení. Součástí monografie jsou i empiricky podložená doporučení, která směřují k podpoře rozvoje sociální práce ve školství v ČR. Studie je mj. založena na empirické evidenci týkající se školní sociální pr
áce shromážděné v rámci projektu "Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve vybraných zdravotnických zařízeních" řešeného dle zadání MPSV Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i. v období září 2017 až duben 2018.
 
Anotace v angličtině:  In the Czech Republic, similar to Slovakia, school social work has been rather on the edge of the attention of academics and professionals in the field of social work. However, as the experience of some other countries shows, school social work can be an important asset in the efforts of the educational systems balance the chances of success in education, regardless of social background and conditions of pupils. The presented study is the first comprehensive monograph on the topic of school social work in primary schools and in educational counselling facilities in the Czech Republic. It focuses not only on the theoretical definition of the school social work, including its legislative entrenchment, but it also brings current empirical findings related to specific dimensions of the activities of the school social workers or social workers in the field of educational counselling facilities. The monograph contains empirically-based recommendations as well, which are aimed to promote the development of social wo
rk education in the Czech Republic. The study is among others based on the empirical data on school social work collected within the project "Analysis of the current state of the performance of social work in schools and educational counselling establishments and the current state of the performance of social work in selected medical facilities", founded by the Ministry of Labour and Social Affairs, CZ, and carried out by the Research Institute for Labour and Social Affairs, v. v. i. during the period September 2017to April 2018.
Klíčová slova: školní sociální práce; základní škola; školská poradenská zařízení; výzkum

Klíčová slova v angličtině: school social work; primary school; school counselling services; research
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC540/2017 Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve vybraných zdravotnických zařízeních
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Metodika monitorování a vyhodnocování dotačních programů Úřadu vlády ČR zaměřených na integraci romské menšiny [Methodology for monitoring and evaluation of the grant programs of the Office of the Government of the Czech Republic focused on the integration of the Roma minority]. / Ivana Šimíková, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2018. - 136 s.

[ Šimíková, Ivana - Trbola, Robert - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika byla vytvořena s finanční podporou TA ČR, v rámci stejnojmenného projektu aplikovaného výzkumu TD03000321. Metodika představuje komplexní nástroj interního hodnocení dotačních programů zejména pro zástupce Oddělení Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny ÚV ČR, kteří mají přímý vliv na věcný obsah a implementaci programů. Cílem jejího uplatnění je přinést informace užitečné pro strategické rozhodování o koncepci programů a jejich další implementaci. Metodika obsahuje sadu kritérií a indikátorů hodnocení dotačních programů, s cílem vyhodnotit programy ze tří perspektiv: z hlediska souladu programových cílů s národními integračními cíli; z hlediska souladu implementace podpořených projektů s koncepčními záměry dotačních programů a z hlediska výstupů a výsledků, které programy přinášejí pro změnu situaci koncové cílové skupiny ľ příslušníků romské etnické menšiny.
 
Anotace v angličtině:  Methodology was created with the financial support of the TA CR, in the course of a project applied research TD03000321. The methodology is a comprehensive tool for the internal evaluation of the grant programs and it is intended especially for representatives of the Government Council Departments for Roma Minority Affairs and the Government Council Secretariat for the Roma Minority Affairs who have a direct impact on the content and implementation of the programs. The aim is to bring useful information for strategic decision-making about the conception of programs and their further implementation. The methodology includes a set of criteria and indicators of grant programs, to evaluate programs from three perspectives: harmony of the programsĺ objectives with the national integration objectives; consistent implementation of supported projects with the conceptual intentions of the subsidy programs and the aspect of the outputs and results of the programs that bring the change the situation of the target group
ľ members of the Roma ethnic minority.
Klíčová slova: monitorování; hodnocení; implementace; začleňování sociální; integrace; Romové; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: monitoring; Evaluation; implementation; social inclusion; integration; Roma minority
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD03000321 Metodika systému monitorování a evaluace dotačních programů ÚV ČR zaměřených na integraci romské menšiny
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT