Publikační činnost: 2016
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Specifics of Price Marketing Controlling and Pricing of Products with Small and Medium-Sized Family Enterprises (Proceedings of Abstract) [Specifika kontroly cenového marketingu a cena produktů u malých a středně velkých rodinných podniků]. / Karel Havlíček, Lenka Říhová - Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2016. - ISBN 978-80-8154-167-4

[ Havlíček, Karel - Říhová, Lenka ]

Akce: International Scientific Conference. Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economics System, Dubrovník, 2016-06-22
Anotace v angličtině:  Globalization, hyper competition and massive development of information technologies significantly impact behaviour of customers and firms alike. The ability to immediately capitalize on relevant information and prediction of future development thus often becomes a key to success. Large multinational corporations invest into complex marketing controlling while ensuring a stable position on the market. However, the situation is different with small and medium-sized family enterprises where the issue of marketing controlling is often neglected. It follows from long-term researches in which both authors are involved that family enterprise participate in of the gross domestic product in the Czech Republic by 20 to 30%, while in traditional market economies their share is up to 80%. Therefore, they have a role in the social area. The aim of this paper is to analyse the problem of application of controlling in small and medium-sized enterprises with an emphasis on the price controlling and to show the importance of
process controlling in a small and medium-sized family enterprise. The authors give a special attention to given barriers and influences that significantly impact the optimum product pricing. Due to the complexity of the given problem, specifics of controlling with family enterprises with an emphasis on social barriers that are a result of a unique culture of family enterprises are also examined. The originality and benefits of this paper can particularly be seen in supplementing and complex grasping of the price marketing controlling at the level of small and medium-sized family enterprises. A scientific elaboration of the problem of the price controlling is a precondition to the development of competitiveness of family enterprises in the current market place, as a fundamental pillar of healthy economy.
Klíčová slova: management; kontrola; podniky malé a střední

Klíčová slova v angličtině: management; controlling; SME
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Financování SME pomocí P2P úvěrů v České republice a v dalších vybraných státech [SME financing using P2P loans in the Czech Republic and other selected countries]. / Lenka Říhová - In: Rozvoj ekonomie - výsledky výzkumu doktorandů / Mojmír Helísek. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. - ISBN 978-80-7408-156-9. - 13 s..

[ Říhová, Lenka ]

Akce: 16.5.2017, Praha, národní Externí odkaz
Anotace:  Konkurenceschopné mikropodniky a malé a střední podniky (SME) jsou nedílnou součástí dobře fungujícího tržního hospodářství. Tyto podnikatelské subjekty mají s ohledem na svou samostatnost a flexibilitu schopnost uspokojit individuální požadavky, které jsou často finančně nezajímavé a nedosažitelné pro větší podniky. Klíčovou otázkou pro SME ovšem zůstává jejich financování. Rozvoj technologií přinesl novou formu financování a to P2P úvěry. Cílem této práce je identifikace specifik vývoje trhu P2P úvěrů pro SME ve vybraných zemích světa. Mezi posuzovanými zeměmi je Velká Británie jako země, kde P2P platformy vznikly, USA, Čína a Česká republika, kde se začaly využívat P2P platformy až od roku 2011.
 
Anotace v angličtině:  Competitive micro-enterprises and small and medium-sized enterprises (SMEs) are an integral part of a well-functioning market economy. These business entities, given their autonomy and flexibility, are able to meet individual requirements that are often financially uninteresting and unattainable for larger businesses. The key question for SMEs, however, remains their funding. Technology development has brought a new form of funding, namely P2P loans. The aim of this work is to identify the specificities of the market development of P2P loans for SMEs in selected countries of the world. Among the countries under consideration, the United Kingdom is the country where the P2P platforms originated, the US, China and the Czech Republic, where P2P platforms have started to use since 2011.
Klíčová slova: podniky malé a střední; financování; půjčky; P2P

Klíčová slova v angličtině: small and medium-sized enterprises; financing; loans; P2P
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  uložené 2140
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT