Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální zabezpečení. [Social security.]. / Ladislav Průša - In: Veřejné finance. / Bojka Hamerníková, Alena Maaytová. - Praha : Wolters Kluwer, 2010. - ISBN 978-80-7357-497-0. - s. 143-164 (22 s.) /celkem 340 s..

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Vymezení a obsah sociálního zabezpečení. Důvody pro rozvoj sociálního zabezpečení, 4 klíčové cíle modernizace sociální ochrany. Nástroje sociálního zabezpečení. Problémy sociálního zabezpečení. Základní faktory sociálního zabezpečení (ekonomické, společensko-politické, demografické). Stárnutí populace jako rizikový faktor růstu výdajů na sociální zabezpečení.
Klíčová slova: zab. sociální; podpora sociální; ochrana sociální; pomoc sociální; služby sociální; příjmy sociální; výdaje sociální; dávky sociální; stárnutí; struktura populace; síť sociální

Klíčová slova v angličtině: social security; social support; social protection; social assistance; social services; social income; social expenditure; ageing; population structure; social safety net
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem 340 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2014
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Alchymie nepojistných sociálních dávek [Alchemy of non-insurance social benefits]. / Ladislav Průša, Petr Víšek, Robert Jahoda - Praha: Wolters Kluwer, 2014. - 280 s. - ISBN 978-80-7478-528-3

[ Průša, Ladislav - Víšek, Petr - Jahoda, Robert ]

Anotace:  Publikace předkládá soubor otázek, postupů a principů pro tvorbu dávek a ukazuje na příkladech, jak snadno se naruší rovnováha jednotlivých vlivů a změní se podstata a působení dávky. V problematice nepojistných sociálních dávek jde často o informace, popřípadě zkušenosti, které nejsou nikde v odborné literatuře zaznamenány a publikovány. Dávky jsou koncipovány odborně jen uvnitř decizního orgánu a v procesu legislativní tvorby. Informace o těchto dějích a zkušenostech se přenášejí ústně jako osobní know-how a zkušenost tvůrců systémů. Jejich znalosti a zkušenosti jsou poprvé zachyceny v této publikaci.
 
Anotace v angličtině:  The publication presents a set of questions, procedures and principles for creating benefit systems and shows examples of how easily the balance of individual effects is disrupted and the nature and effect of the benefit is changed. At the issue of non-insurance social benefits is often information or experiences that are never reported and published in the professional literature. Benefits are professionally designed just inside decision making body and in the process of legislative work. Information about these actions and experiences are transmitted orally as a personal know-how and experience of system developers. Their knowledge and experience are captured for the first time in this publication.
Klíčová slova: dávky sociální; dávky sociální nepojistné; podpora sociální; rodina; dávky hmotné nouze; příspěvek na péči; srovnání mezinárodní; financování; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: social benefits; non-insurance social benefits; social support; family; benefits of assistance in material need; care allowance; international comparison; funding; legislation process
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT